Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=lijsten   [gesch.]   verder=>

CHRONOLOGISCHE GESCHIEDENIS

Op deze pagina is in hoofdlijnen de geschiedenis van onze parochie en onze kerken beschreven.
Middels onderstaand menu kunt u 'dieper' onze geschiedenis ingaan.
 
HET ONTSTAAN 1916-1918
DE STEENEN KERK 1918-1927
KERKGEBREKEN 1927-1940
DE OORLOGSTIJD 1940-1945
BLOEI EN ZORGEN 1945-1966
NA VATICANUM-II 1966-1981
KENTERING 1981-2002
ELAN UIT NOOD 2002-HEDEN


Geschiedenis in hoofdlijnen
De geschiedenis van de parochie van het Heilig Hart van Jezus begint in 1916. Eind november van dat jaar gaf de bisschop van Haarlem aan kapelaan Warnink opdracht om een nieuwe parochie te stichten voor de rooms-katholieken in de Schiedamse arbeiderswijk De Gorzen. Het kerkgebouw van de parochie H.Liduina (de eind jaren zestig afgebroken Frankelandse kerk) was te klein om alle gelovigen nog te kunnen herbergen.
 
De eerste jaren ging de katholieke gemeenschap in de Gorzen ter kerke in een houten noodgebouw. Ondertussen werd het benodigde geld voor een nieuw kerkgebouw vergaard door een wekelijks opgehaalde bijdrage van de parochianen en door gulle steun van enkele prominente katholieken uit Schiedam. In juli 1927 wordt het kerkgebouw in aanwezigheid van de Gorzenbewoners, ‘tout katholiek Schiedam’ en het college van B&W, door de bisschop van Haarlem ingezegend. Pastoor Möller roept zich uit tot armste pastoor van het gehele bisdom. Om de financiële situatie te verbeteren, trok zijn opvolger, pastoor Vis, er wekelijks op uit om in het bisdom te bedelen voor zijn parochie. Problemen met verzakkingen van het tegen een dijk gebouwde kerkgebouw verergerden de financiële problemen.

In de oorlog herbergde de kerk gedurende enige tijd enkele onderduikers. Deze zaten onder meer in de ruimte tussen het dak van de kerk.

Kwetsbaarheid voor hoogwater is een tweede probleem van een kerk die tegen een dijk is gebouwd. Met name als de kerk 'buitendijks' staat. Tijdens de watersnoodramp van 1953 stond het water tot enkele centimeters onder het plafond van de kelderruimte.

In 1964 werd de voorgevel van het kerkgebouw vernieuwd en waren de bouwkundige problemen eindelijk voorbij. Bijkomende kostenposten waren de vernieuwing van de dakleien, de kachel, glas-in-loodramen, het torenuurwerk. Vertrouwend op de Voorzienigheid en door het voeren van geldinzamelingsacties werden telkenmale de financiële problemen het hoofd geboden. De opgebouwde schuldenlast wist de H.Hartparochie pas in de jaren negentig van de vorige eeuw af te lossen: tegenwoordig is de parochie volledig schuldenvrij en zijn de jaarresultaten positief.

In de jaren zestig en zeventig kwam er een einde aan de periode van het ‘Rijke Roomse Leven’. Ook in Schiedam. Niet alleen de kerkgang nam af, ook de voor de eigen katholieke zuil georganiseerde sociale activiteiten die plaatsvonden in het souterrain, namen langzaam in aantal af. In dit geweldig grote souterrain (de ‘kelderruimte’) vonden tot in de jaren zeventig vele activiteiten plaats. Van bewaarschool, dansschool, toneelzaal, extra kapel tot bibliotheek. Na een brand in het in de kelder gevestigde jeugdhonk begin jaren tachtig, werd de kelderruimte voor onbepaalde tijd afgesloten.

Halverwege de jaren tachtig kwam de nieuwe deltadijk gereed, waardoor de Heilig Hartkerk tussen twee waterkeringen kwam te liggen. Waterschade als gevolg van overstromingen was hierdoor vrijwel onmogelijk geworden. Alleen grondwater kan nog voor overlast zorgen. 

Vanwege de terugloop van het aantal beschikbare priesters, moet de parochie het sinds enkele jaren stellen zonder eigen priester. Tekenend voor het karakter van de parochie is dat parochianen het heft zelf in handen hebben genomen. De parochiegemeenschap toont een grote veerkracht. Ook na het dekenaal advies om de parochiekerk te onttrekken aan de eredienst, reageerde de gemeenschap niet passief en kwam in actie. In een eind 2003 gehouden enquête bleek de steun van de wijkbewoners voor de parochie en het kerkgebouw overweldigend. De in april 2004 gestarte acties hebben honderden mensen er toe gebracht geld te doneren om de kerk de komende jaren in stand te houden. Het aantal vrijwilligers is met meer dan twintig procent toegenomen. Momenteel wordt de parochie gedragen door vrijwilligers die relatief jong zijn. De focus van activiteiten verschuift de laatste jaren meer en meer van de eigen katholieke gemeenschap naar de wijk.

In november 2007 publiceerde het bisdom Rotterdam de beleidsnota Samenwerking Geboden-2. Belangrijkste onderdeel van deze nota is de gedwongen samenvoeging van alle parochies in het bisdom in plm. 24 clusters. Elk cluster zal worden geleid door een pastoraal team, bestaande uit pastorale beroepskrachten, met aan het hoofd één moderator (hoofdpastoor).
In onze regio betekent dat de samenvoeging van de zes parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis tot 1 cluster. Het is de bedoeling dat na verloop van tijd dit cluster zal samenvallen met 1 parochie.
Sinds 2008 zijn de parochies onder leiding van een medewerker van het bisdom in overleg. In 2009 is het voorbereidend clusteroverleg gestart en het jaar 2010 begint het eigenlijke samenvoegingsproces. Per 1 januari van dat jaar hebben de parochies een moderator (hoofdpastoor), drs. Charles Duynstee. Naar planning van het bisdom zullen de parochies op 1 januari 2011 gefuseerd zijn tot 1 nieuwe parochie. Niet uitgesloten is dat er in de overgang naar 1 nieuwe parochie de zes parochies enkele jaren nog samenwerken in een mengvorm fusie/federatie.
Naar het er nu uitziet, zal de H.Hartparochie dus per 1 januari 2011 ophouden te bestaan.

<=lijsten   [gesch.]   verder=>