Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug   [chronol.]   [jubilea=>]

ELAN UIT NOOD GEBOREN 2002-HEDEN

(de plaatsing op deze site is in voorbereiding)

Dekenaat inventariseert de parochies
Eind 2002 vroeg het dekenaat Rijnmond aan de parochies in haar gebied om enkele kengetallen over de parochie aan te leveren, zoals de grootte van de parochie, de kerkgang, de aantallen sacramenten, de financiële situatie, het aantal, de grootte, de staat en het gebruik van de gebouwen, de hoeveelheid activiteiten en vrijwilligers, etc. etc. In mei 2003 belegde het dekenaat een bijeenkomst waarin aan de parochies in onze dekenaatsregio de verzamelde gegevens werden gepresenteerd, alsmede de conclusies die het dekenaat had getrokken voor de parochies in de betreffende regio. De kerkbestuurders van de Heilig Hartparochie kregen op deze vergadering de voorlopige conclusie van het dekenaat te horen: volgens de bestaande gegevens zag het dekenaat geen andere mogelijkheid dan dat de Gorzenkerk aan de eredienst zou worden onttrokken.

Enquête onder parochianen en wijkbewoners
Het kerkbestuur besloot tot het houden van een enquête onder de parochianen en bewoners van de Gorzen om te peilen hoe zij dachten over een eventueel sluiten of misschien zelfs slopen van de kerk, hoe zij dachten over de waarde van het kerkgebouw en de katholieke gemeenschap in de Gorzen. In de laatste vragen van de enquête werden de invullers gevraagd of zij mogelijkheden zagen voor een hernieuwd gebruik van de kelder onder de kerk en of zij bereid waren om financieel, met tijd, met ideeën, met geld of anderszins mee te werken om het kerkgebouw en de gemeenschap te behouden voor de wijk.

De enquête werd in september 2003 gehouden, en de resultaten waren spoedig daarna bekend.
Deze resultaten waren verrassend positief voor het kerkbestuur. Het kerkgebouw en de katholieke gemeenschap bleek een grotere steun te genieten dan zij tevoren gedacht hadden.
Enkele resultaten: XXXXXX(opsomming)XXXXXXXXX

Definitieve dekenaal advies tot sluiting van de Gorzenkerk
In begin december 2003 kwam het definitieve advies van het dekenaat aan de bisschop van Rotterdam gereed. Het dekenaat had de voorlopige conclusie niet gewijzigd: de Heilig Hartkerk moest worden onttrokken aan de eredienst. De opgegeven redenen waren ten eerste van financiële aard, en ten tweede van pastorale aard.

In dezelfde maand reageerde het kerkbestuur naar de bisschop dat het niet was met het dekenaal advies. Bij deze brief werden de resultaten van de enquête meegestuurd.

Op 16 maart 2004 belegde het kerkbestuur een bijeenkomst voor de parochianen en wijkbewoners in de grote kerkruimte. Voorzitter was parochiaan Jan van der Meer, voormalig waarnemend deken. Vóór de pauze werden de uitslagen van de enquête gepresenteerd, na de pauze vertelde de voorzitter van het kerkbestuur, pater De Rooij de inhoud en achtergronden van het dekenaal advies. Het advies sloeg in als een bom. De reacties van de parochianen varieerden van ongeloof, tot verbijstering en woede.
Op dezelfde avond kregen de aanwezigen een schriftelijke uitnodiging uitgereikt om op 14 april 2004 aanwezig te zijn op een actiebijeenkomst ter redding van parochie en kerkgebouw.

Parochianen en wijkbewoners komen in actie
Deze bijeenkomst op de 14e april was een groot succes. De twee grote zalen van de pastorie waren te klein voor de meer dan honderd aanwezigen: parochianen, pastoraal werkenden, belangstellende wijkbewoners, instanties als de katholieke scholen, de wijkvereniging, het buurtwerk, de historische vereniging, politici, de pers en zelfs burgemeester Scheeres gaven acte de presence.
Na een inleiding, gegeven door de hoogzwangere parochiaan Jolanda Konings, gingen de aanwezigen in twee sessies uiteen om de brainstormen over de financiën, de pastoraat en toekomstige gebruiksmogelijkheden voor het souterrain onder de kerk ('de kelder').


Inleiding van de avond van 14 april 2004. V.l.n.r.: Nico de Leede (werkvoorzitter kerkbestuur), Jolanda Konings (parochiaan) en haar broer Ted Konings (secretaris kerkbestuur)

Op de avond werd duidelijk dat het goed zou zijn om een vriendenstichting op te richten die gelden zou moeten genereren voor de onderhoud van het kerkgebouw. Twee stichtingsbestuursleden dienden zich die avond al aan. Spontaan werd besloten om een Club van 100 op te richten, die gelijk al een eerste bijdrage mocht ontvangen van Ben Hol, een van de aanwege ondernemers uit de Gorzen.
Andere initiatieven die uit deze avond zijn geboren, zijn de opzet van een werkgroep om een impuls te geven aan de pastorale activiteiten van de parochie, een werkgroep die de mogelijkheiden tot exploitatie van de kelder zou gaan bekijken, een werkgroep die de contacten met de wijk gaat onderhouden en een werkgroep 'Toekomst' die een communicatiestrategie en een algemeen toekomstplan zou gaan opstellen voor de parochie.
Op het eind van de avond vulden vele aanwezigen een kaartje in waarop zij konden aangeven in welke hoedanigheid zij wilden meewerken aan het behoud van de H.Hartkerk. De parochie mocht zich op het eind van de avond verheugen in ruim 25 aanmeldingen van veelal 'nieuwe vrijwilligers'.

Nieuw elan in de H.Hartparochie
De Heilig Hartparochie werkte op twee fronten aan zijn voortbetaan. Ten eerste was er de negatieve beeldvorming van de parochie bij buurparochies, dekenaat en bisdom, dat er niets gebeurde in de parochie: 'de kerk is schoon en er is iedere zondag een viering: dat is de H.Hartparochie'. En dat terwijl - behalve op het gebied van de liturgie - tientallen vrijwilligers zich op dat moment al inzetten op diaconaal gebied en catechese. Onze parochie deed - en doet - het op pastoraal gebied prima. Ook vergeleken met de buurparochies. Deze bestaande activiteiten in de parochie zijn uitgebreid in het witboek beschreven en wij denken dat het beeld van anderen ten aanzien van onze parochie sindsdien is bijgesteld.
Het tweede front waarop onze parochie zich ging inzetten was het initiëren van nieuwe activiteiten. Met name gebeurde dit op financieel gebied, op diaconaal gebied en op het gebied van catechese. En niet zonder succes.  XXXX(voorbeelden)XXXXXXX
Verschillende keren haalden nieuwe activiteiten de pers. XXXX(voorbeelden)XXXXXXX
--------------------------------------------------------

Het Witboek
In de eerste contacten met het bisdom kreeg de parochie te horen dat het moest werken aan een onderbouwd beleidsplan voor de komende jaren. Het hoefde niet al morgen af te zijn, als het maar degelijk was. Het witboek, waar toen al door de werkgroep Toekomst aan werd gewerkt, werd daarop uitgebreid met onderdelen die het bisdom graag beschreven zag.
De werkgroep Toekomst bestond in 2004/2005 uit twee leden van het kerkbestuur: Ted Konings en Nico de Leede (de laatste werd in september 2004 opgevolgd door Marian Bergwerf), twee leden van het stichtingsbestuur (Jack de Rond en Jolanda Konings). Als voorzitter fungeerde de parochiaan Henry de Wolf. In deze werkgroep was de pastoraatsgroep goed vertegenwoordigd met drie leden, terwijl de in 2004 voor onze parochie benoemde pastoraal werkende Lidwien Meijer verschillende vergaderingen heeft bijgewoond.


Onze Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk kreeg op het Prinsenbal-2005 van de Carnavalsvereniging De Rietzeilers uit Brandersgat (Schiedam) het 'Zwarte Schaap' toebedeeld. Dit naar aanleiding van het dekenaal advies dat voorzag in de sluiting van onze kerk. Namens de stichting waren aanwezig Jan Bekkers (voorzitter) en Jolanda Konings (bestuurslid). De parochie was vertegenwoordigd door Ted Konings (secretaris kerkbestuur) en Janet Bisschop. Op de foto is te zien hoe Prins Marinus I een toespraak houdt. Even later overhandigt hij de oorkonde van het 'Zwarte Schaap' aan Jan Bekkers.
Meer foto's van deze avond kunt u bekijken op de internetsite van de Rietzeilers:
www.rietzeilers.nl/foto%202004-2005/Prinsenbal

Het gunstige besluit van de bisschop
In maart 2004 werd het concept van het witboek besproken in een gemeenschappelijke vergadering van het kerkbestuur, de pastoraatsgroep en het stichtingsbestuur. En met een aantal aanpassingen kwam het witboek in juni 2005 gereed. Dezelfde maand werd het overhandigd aan het dekenaat en het bisdom, waarna het afwachten was geblazen op het uiteindelijke oordeel van de bisschop.

In augustus werd een delegatie van de parochie uitgenodigd om het witboek op het bisdom te bespreken en deze delegatie kwam optimistisch gestemd terug naar Schiedam. Dit optimisme werd tenslotte bevestigd door het besluit van bisschop Van Luyn, in september 2005, dat de Heilig Hartkerk voorlopig niet zou worden onttrokken aan de eredienst.
XXXXXXX(bijgevoegde opmerkingen van bisschop)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vervolg (2007-heden)
Sinds 2007 is er hard gewerkt aan de uitbouw van de pastorale activiteiten en de versterking van de organisatie. Niet zonder succes. (Zie elders op deze site voor details) En medio 2009 zijn de omvangrijke werkzaamheden aan kerkgebouw, toren en pastorie afgerond. De gebouwen kunnen weer tientallen jaren mee. (zie ook elders op deze site)

De financiën voor behoud van de gebouwen op langere termijn zullen moeten komen uit de verhuur van het souterrain onder de kerk en mogelijk de pastorie. Begin 2009 is een hoopvol contact gelegd met een potentiële huurder. De procedure verkeert nog niet in het stadium dat de huurder bekend kan worden gemaakt. Wel kan al gezegd worden dat het kerkbestuur en de potentiële huurder in april 2009 op grote lijnen akkoord zijn gegaan met plannen die een wederzijdse samenwerking beogen in de ontwikkeling van het souterrain. De kosten zullen geheel worden opgebracht door de huurder. De gemeente Schiedam ondersteunt de plannen. Het wachten is nog slechts op een bisschoppelijke machtiging om de plannen in een volgend stadium te brengen.

Op pastoraal en organisatorisch gebied zal er de komende jaren het nodige gaan veranderen. Het bisdom heeft een 25-tal clusters ingesteld waarin parochies worden samengevoegd. Reden is een tekort aan priesters en een teruglopend aantal kerkgangers die naar verwachting toenemende moeite zullen hebben om hun kerkgebouwen in stand te houden. Volgens planning van het bisdom zal de H.Hartparochie per januari 2011 ophouden te bestaan. De zeggenschap over pastorale zorg en de kerkgebouwen zal op grotere afstand van de parochianen komen.

In maart 2009 heeft deken Bergs in zijn visiatie laten weten dat het goed zou zijn dat de H.Hartparochie in rusteriger vaarwater zou komen. De komende gebeurtenissen rond de verhuur van het souterrain en de besprekingen over de parochie-samenvoeging laten vooralsnog iets anders zien... De parochie blijft uitgaan van de eigen kracht en vitaliteit en ... de Voorzienigheid!

Laatst bijgewerkt: 31 juli 2009

 

<=terug   [chronol.]   [jubilea=>]