Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

HEILIGEN (GK2007-nr02-17)

Petrus' Stoel
Het feest van de Stoel of Cathedra van Petrus werd al in de 4e eeuw op 22 februari gevierd. Op deze dag herdenkt de Kerk de apostolische oorsprong van het leergezag van de Bisschop van Rome. Het pausambt gaat terug op Petrus, de Prins der Apostelen en het eerste Hoofd van de kerk van Rome. De Katechismus van de Katholieke Kerk zegt over St. Petrus:
"In het college van de twaalf neemt Petrus de eerste plaats in. Jezus heeft hem een unieke zending toevertrouwd. Dankzij een openbaring die van de Vader kwam, had Petrus beleden: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God'. Onze Heer had hem toen gezegd: 'Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen' (Mt. 16,18). Omwille van het geloof dat Petrus heeft beleden, zal hij de onwankelbare rots van de kerk blijven. Hij zal de zending hebben, dit geloof te behoeden voor iedere tekortkoming en zijn broeders erin te bevestigen.

Sleutelmacht
Jezus heeft Petrus een bijzondere macht verleend: 'Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn' (Mt. 16,19). De 'macht der sleutels' wijst op het gezag om te heersen over het huis van God, dat de Kerk is. Jezus, 'de goede herder', (Joh. 10,11) heeft deze opdracht na zijn verrijzenis bevestigd. 'Weid mijn schapen' (Joh. 21,15-17). De macht om 'te binden en te ontbinden' betekent de bevoegdheid om zonden te vergeven, om beslissingen op leerstellig gebied af te kondigen en binnen de kerk disciplinaire maatregelen te nemen. Jezus heeft deze bevoegdheid aan de kerk gegeven via het ambt van de apostelen en vooral dat van Petrus, de enige aan wie Hij uitdrukkelijk de sleutels van het koninkrijk heeft toevertrouwd."
(KKK 552, 553)

(overgenomen van de site: katholieknederland.nl)

<=terug  [inhoud]  verder=>