Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

AGENDA (GK2007-nr02-11)

Vrijdag 2 februari 
Eerste Vrijdag
Opdracht van de Heer in de tempel - Maria Lichtmis

Zaterdag 3 februari 
Concert Wilton
Orkestverenigingen Wilton uit Schiedam en 'Eendracht maakt Sterk' uit Hardinxveld-Giesendam geven een concert in de kerk. Aanvang 20.00 uur.
(Zie onder "NIEUWS")

Zondag 4 februari 
Vijfde zondag door het jaar
H. Blasius
Memisa-zondag
Om 09.45 uur Gezinsviering, Woord- en Communiedienst
met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer.
Voorganger: Corry Smits
Jesaja 6,1-2a+3-8 / Lucas 5,1-11
Toen Simon Petrus zag dat de twee boten tot zinkens toe met vis gevuld waren, viel hij op zijn knieën voor Jezus: "Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens." Want schrik had hen allen bevangen vanwege de massale vangst. Lucas 5,8-9
Na de Viering wordt een deurcollecte gehouden voor Memisa.

Maandag 5 februari 
H. Agatha

Zaterdag 10 februari 
H. Scholastica (tweelingzuster van de H. Benedictus, stichter van de orde der benedictijnen)

Zondag 11 februari 
Zesde zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering
met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus. Orgel: Truus Roosken.
Voorganger: pater W. Saris S.D.B.
Jeremia 17,5-8 / Lucas 6,17+20-26
Jezus daalde met de twaalf eens af naar een vlak terrein. Daar waren in groten getale zijn leerlingen en een grote menigte uit heel het Joodse land en Jeruzalem, en het kustgebied van Tyrus en Sidon om hem te horen en te worden genezen van ziekten en onreine geesten.  Lucas 6,17-18
Na de Mis zult u door medewerkers van Amnesty International weer gevraagd worden mee te doen met de maandelijkse schrijfactie.
Daarna kunnen alle kerkgangers in de pastorie gaan genieten van een 'goed gesprek met een goed kopje koffie of thee'. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd! Ook in de pastorie, maar dan om 14.30 uur, begint voor de 55-plussers onder ons de Borrel-dansant. (Zie blz. 3)

Maandag 12 februari 
Kerkbestuursvergadering
De vergadering begint om 19.30 uur in de pastorie.

Woensdag 14 februari
HH. Cyrillis en Methodius, patronen van Europa
H. Silvester / Dag van de Vriendschap

Zondag 18 februari 
Zevende zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering
met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pastoor R.M. Kuypers
1 Samuël 26,2+7-9+12-13+22-23 / Lucas 6,27-38
Jezus verkondigde aan de in Lucas 6,-17 genoemde leerlingen o.a.: "Slaat iemand je op de wang, bied hem ook de andere, en pakt iemand je jas af, weiger hem ook je hemd niet."  Lucas 6, 29

Dinsdag 20 februari
Vastenavond

Woensdag 21 februari
Aswoensdag, vasten- en onthoudingsdag
Begin van de Vastenactie
Om 19.00 uur is er een Gebedsviering, waarin u een askruisje kunt ontvangen.
(Zie "BIJZONDERE VIERINGEN")

Donderdag 22 februari 
St. Petrus' Stoel (Zie "HEILIGEN")

Zondag 25 februari
Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Om 09.45 uur Eucharistieviering
met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: pastoor W. Froger
Deuteronomium 26,4-10 / Lucas 4,1-13
Jezus hield zich veertig dagen lang in geestvervoering op in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. De duivel zette hem op de rand van de tempel en zei: "Als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal hij opdragen u te beschermen." Jezus antwoordde: "Er is gezegd: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen." Lucas 4,1b-9-10.12
In de Veertigdagentijd is er tijdens de Mis kinderwoorddienst in de pastorie. De kinderen zullen weer knutselen en hun producten na de Mis te koop aanbieden. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de Vastenactie.

<=terug  [inhoud]  verder=>