Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK MAART 2007     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 maart 2007, 19e jaargang nr.3

    1 - Omslag
    2 - Met brandend Hart
    3 - Misintenties: maart
    4 - Veertigdagentijd
    5 - Kinderen
    6 - Bedevaart
    7 - Door U voor U: bibliodrama
    8 - Lezingen
    9 - Agenda: maart
  10 - Familieberichten
  11 - Spreuk van de maand
  12 - H.Hartkerk for ever!
  13 - Heiligen
  14 - Nieuws
  15 - Matthäus Passion
  16 - Kerkbalans
  17 - 12+-Club/Praatpaal
  18 - Humor in de kerk
  19 - Achterflap
GK2007-nr3-01     [naar boven]


 

   1 maart 2007


   H. Swietbert
                (zie: Heiligen)


[naar boven]
GK2007-nr3-02     [naar boven]Alle pastores, pastorale werkers en priesters, kregen van het bisdom een uitnodiging om over de pastorale bezetting in de toekomst te overleggen.
Het aantal pastorale beroepskrachten neemt zienderogen af. En er zijn wel veel parochies samen gegaan met andere, maar het tempo waarin dat geschiedt, vindt het bisdom te traag. Het bisdom moet gaan bezuinigen, omdat de inkomsten teruglopen. Men zou kunnen zeggen dat de kerk in ons bisdom leeft op te grote voet. Omdat nog steeds het aantal kerkgangers afneemt, worden ook nogal wat kerken overbodig. Ook de inkomsten worden kleiner. Op bisdomniveau is al een reorganisatie doorgevoerd: de dekenaten zijn op geheven en het pastoraal centrum is bij het bisdombureau getrokken. Wat gaat dit alles voor onze streek betekenen?

Wij hier in de Gorzen weten dat er vragen blijven hoe lang onze Heilig Hartkerk nog voor de eredienst beschikbaar mag blijven. We hebben gelukkig wat ruimte gekregen om waar te maken, dat de kerk open moet blijven. Maar we zien dat, ondanks alle moeite die velen zich getroosten, de zondagse diensten ook hier al een hele tijd niet meer mensen trekken dan vroeger. Dat nu ook de Engelse gemeenschap bij ons kerkt, is meegenomen, maar op den duur zal pas blijken of dit voldoende soelaas biedt.
Verder werken we als parochie  aan samenwerking met de buurparochies. Maar vanuit het bisdom ligt er een plan om onze parochie in de toekomst deel te laten worden van een groter geheel: heel het oude dekenaat Schiedam wordt, zoals de plannen er nu voor liggen, één pastorale eenheid, dat wil zeggen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De parochies van Schiedam-Noord, Vlaardingen en Maassluis werken intensief aan het vormen van een federatie. Er zijn ideeën dat ook de parochies van Schiedam-stad (de Singel, de Nolenslaan en onze Gorzenkerk) zich zouden moeten aansluiten.
Al met al ingrijpende ontwikkelingen, waar we rekening mee moeten houden. Het is daarvoor allereerst zaak dat we alle krachten in onze parochie  bundelen om onze kerk in de Gorzen vitaal te houden. Dat betekent ook dat we heel hard moeten zoeken naar meer mensen die zich voor de parochie willen in zetten. De lasten rusten nu op te weinig schouders, helaas is dat een feit, ondanks de grote inzet van hen die – vaak al jaren – veel tijd en energie besteden aan onze Gorzenkerk. De leus: samen sterk voor de Gorzenkerk, is actueler dan ooit. Het kerkbestuur is voor deze niet geringe taak de eerstverantwoordelijke…, maar kan niet zonder de medewerking van alle parochianen. Daarom de vraag: wie meldt zich ? Er is werk in overvloed. Denk er eens over na of u niet iets kunt betekenen voor de kerk. Is de Veertigdagentijd die van ons bezinning en actieve betrokkenheid vraagt geen mooie aanleiding om die stap te zetten?
Voor u en de uwen: alle goeds en Gods zegen, u toegewenst mede namens het kerkbestuur door 

pater J.F. de Rooij scj, adm. par.

[naar boven]
GK2007-nr3-03     [naar boven]Zondag 4 maart

Voor het voortbestaan van onze parochie, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Koreman – Brandstëdt, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde.

Zondag 11 maart
Voor het voortbestaan van onze parochie, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, overleden ouders Engering – Hersbach, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, overleden ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Petrus Jacobus Josephus van Mil, Willem van der Pas, overleden ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Piet Schellekens, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde.

Zondag 18 maart
Voor het voortbestaan van onze parochie, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden familie Over de Vest – Franken, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde.
 
Zondag 25 maart
Voor het voortbestaan van onze parochie, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, Johanna Catharina Daalmeijer – Middendorp, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Gerarda Hersbach, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Koreman – Brandstëdt, Piet van Potten, Willem van der Pas, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde.

[naar boven]
GK2007-nr3-04     [naar boven]De bijzondere tijd vóór Pasen

De Veertigdagentijd, de Vastentijd, heeft een speciale betekenis. Terecht is hier tegenwoordig herwaardering voor. Soms door ontmoeting met moslims en Ramadan. Ook houden parochies meditatiediensten, sobere maaltijden, oecumenische vieringen, Derde Wereldacties. Het accent ligt op solidariteit en verantwoordelijkheid. Vasten is bij alle religies bekend. Dus ook bij joden, christenen en moslims. Vanuit de bijbelse traditie kennen we drie motieven om te vasten: de herinnering aan de woestijntijd, de droefheid over pijnlijke gebeurtenissen en de verzoening met God en de medemens.

Woestijntijd
Het volk Israël werd weggevoerd uit Egypte door de woestijn. Ook anderen brachten een periode in de woestijn door, zoals de profeet Elia en Johannes de Doper. En Jezus zelf verbleef veertig dagen in de woestijn. Een verblijf in de woestijn staat voor de toetsing van de radicaliteit van het geloof in God, die zich aan Israël openbaarde. God beproefde toen de liefde en trouw van zijn volk.

Treurdagen
De joodse traditie kent treurdagen, waarop men vast: de dag van de ondergang van hun Noord-Rijk in 722 v. Chr., het begin van de Assyrische ballingschap, de dag van de ondergang van Juda en de verwoesting van de eerste Tempel in 586 v. Chr., het begin van de Babylonische ballingschap, de dag van de verwoesting van Jeruzalem en de tweede Tempel in 70 n. Chr., en de dag ter herdenking van de verloren vrijheidsstrijd in 135 n. Chr.
Het vasten op deze treurdagen gebeurt in solidariteit met de joden die toen die verschrikkingen moesten doorstaan. Ingetogenheid door nu ook jezelf beperkingen op te leggen als een wijze van gedenken.

Nieuw leven
Het vasten tot inkeer, bekering (tesjoeva) en boetedoening gebeurt sedert de dagen van Mozes heel uitdrukkelijk op Grote Verzoendag, de dag van vergiffenis. Nog immer dé grote dag voor de joden, want dan gaat het om het herstel van de goede relatie met God en je medemensen.

Vasten op naar Pasen
Alle drie motieven mogen in ons vasten blijven doorklinken: de herinnering aan de woestijntijd en aan Gods appèl op onze verantwoordelijkheid, het treuren uit solidariteit met mensen in nood door soberheid – en bijdragen aan hulpacties – als teken van denken aan hen, en de bekering omdat je je fouten/zonden erkent en de noodzaak tot verzoening beseft. Dat is nieuw leven, we zijn op weg naar Pasen … Vasten is terecht, noodzakelijk en onmisbaar.

Frans Zwarts,
werkgroep Liturgie en Pastoraat
van de Katholieke Raad voor Israël
(bewerkt door de Gorzenklokredactie)

[naar boven]
GK2007-nr3-05     [naar boven]Veertigdagentijd voor de kinderen
Op de zondagen  4 maart, 11 maart, 18 maart en 25 maart kunnen jullie tijdens de kerkdienst om 9.45 uur knutselen voor de Vastenaktie.
Iedere week maken wij iets anders, zodat onze parochianen elke week wel iets bij ons willen kopen.
Na afloop van elke Viering bieden wij ons werk aan. De opbrengst gaat naar projecten die speciaal gekozen werden voor de Dekanale Vastenactie 2007: "Vast iets voor Suriname"

Palmpasen
De laatste zondag van de Veertigdagentijd is Palm-zondag. Zoals ieder jaar gaan we weer palmpaasstokken maken. Je bent daarvoor op donderdagmiddag 29 maart om 15.30 uur welkom in de pastorie, Lekstraat 55. Daar staan de kale stokken en het knutselmateriaal voor jullie klaar. Jullie zorgen zelf voor de spulletjes die aan de stok moeten, bijvoorbeeld fruit, chocolaatjes, theezakjes enz. Misschien is het handig als je iemand meeneemt die jou kan helpen. Wij zorgen voor de broodhanen!
Kun je op die middag niet naar de pastorie komen, dan kun je altijd nog een kale stok komen halen, die je dan thuis kunt versieren.
In de Viering op Palmzondag 1 april, die om 9.45 uur begint, lopen jullie in een optocht door de kerk. Iedereen kan jullie stokken dan bewonderen. Ze worden ook gezegend.
Na de viering gaan jullie iemand blij maken met die palmpaasstok. Weten jullie zelf iemand die ziek en/of bejaard is, dan breng je die stok daar naartoe. Maar als je niemand weet, dan hebben wij wel een adres voor je. We hopen dat we veel mensen kunnen verrassen met een palmpaasstok!

Programma Veertigdagentijd
Zondag 4 maart: Knutselen voor de Vastenactie
Zondag 11 maart:  Knutselen voor de Vastenactie
Zondag 18 maart:  Knutselen voor de Vastenactie
Zondag 25 maart: Knutselen voor de Vastenactie
Donderdag 29 maart: Palmpaasstokken maken in de pastorie van de H. Hart kerk om 15.30 uur
Palmzondag 1 april: Viering met palmpaasstokken  om 9.45 uur

We hopen jullie weer vaak te zien!
Groetjes van de werkgroep

Het Eeuwigdurende Snoepje
Deze theatervoorstelling wordt gegeven door mevrouw Hellen Trustfull. Zij heeft voor de Vastentijd een verhaal geschreven met als titel "Het eeuwigdurende snoepje".
In haar optreden betrekt zij de kinderen en zij verwacht van hen dat zij het toneelstuk mede vormgeven.
Om hen tot hun recht te laten komen, kunnen er maximaal 50 kinderen tijdens de voorstelling aanwezig zijn (het aantal volwassenen, ouders en grootouders is onbeperkt).
Het zou heel vervelend zijn wanneer er te veel kinderen aanwezig zouden zijn. Daarom wordt u gevraagd bijtijds door te geven met hoeveel kinderen u komt.
Dat kunt u doen vóór 11 maart a.s. per e-mail: h.hartkerk@wanadoo.nl 
Zijn er aanzienlijk meer kinderen dan het bovengenoemde aantal, dan wordt een tweede voorstelling gehouden om 15.30 uur.
Indien de eerste voorstelling volgeboekt zou zijn en het tijdstip van uw boeking aanleiding zou geven tot plaatsing in de tweede, dan ontvangt u daarover van tevoren bericht.

Op zondag 18 maart 2007
treedt op
Hellen Trustfull
in een speciaal voor de vastentijd
geschreven sprookje
"Het eeuwigdurende snoepje"

Locatie: De Lucaskerk,
Hoogstraat 23 – Vlaardingen.
Aanvangstijd: 14.00 uur
De kerk is open vanaf 13.30 uur
De toegang is gratis, maar na afloop wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten te dekken.

[naar boven]
GK2007-nr3-06     [naar boven]STILLE OMGANG IN AMSTERDAM (17 en 18 maart 2007)

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2007 wordt in Amsterdam weer de Stille Omgang gelopen. Met deze nachtelijke ommegang door het centrum van onze hoofdstad wordt het Mirakel van Amsterdam van 1345 herdacht. De Haagse Bedevaarten organiseert een bedevaart naar de Stille Omgang.

Amsterdams eucharistisch wonder
In maart 1345 moest een zieke man, die woonde in de Kalverstraat, overgeven nadat hij de H. Communie had ontvangen. Het braaksel werd opgevangen en in het haardvuur geworpen. De volgende dag zweefde de hostie boven het vuur. De pastoor bracht de heilige hostie terstond naar de parochiekerk. Dit mirakel herhaalde zich de volgende ochtend, waarop de pastoor de hostie weer kwam ophalen. De dag erna gebeurde het weer. Een eucharistisch wonder was geschied. Amsterdam werd mirakelstad en vierde jaarlijks grootse mirakelfeesten tot aan de reformatie, toen de processie verboden werd. Toch bleven veel (Amsterdamse) katholieken in het geheim door het stadscentrum gaan ter herinnering aan het Mirakel.
In 1881 nam een groepje katholieken het initiatief om de processie 's nachts in stilte te lopen in het weekend nabij 15 maart, de oorspronkelijke mirakeldag. Dit jaar al weer voor de 126e keer. Was het in 1881 nog maar een klein groepje, nu lopen meer dan tienduizend gelovigen uit heel Nederland - vele katholieken, maar ook andere christenen - in stilte dezelfde route door het drukke centrum van onze hoofdstad. In deze tijd wordt de Stille Omgang pluriform beleefd: voor sommigen als een verering van Christus in de gedaante van de hostie; voor anderen als een activiteit in de Veertigdagentijd. De intenties zijn modern, maar de route door Amsterdam is dezelfde als de Middeleeuwse Mirakelprocessie.

Voor meer informatie over deze bedevaart of voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met:
De Haagse Bedevaarten, de heer Dj.G.C. Bracke,
Weena 1053, 3013 AL  Rotterdam
tel: 010-4149577 of kijk op www.bedevaart.nl

[naar boven]
GK2007-nr3-07     [naar boven]Verdieping via rollenspel
Op zondag 11 maart kunt u vanaf 14.00 uur in de pastorie terecht voor 'Bibliodrama'. In groepsverband wordt op deze middag een bijbelverhaal tot leven geroepen. Hierin identificeren de deelnemers zich met een figuur uit de bijbelpassage.

Pastor Teja van der Knaap uit Delft zal de middag leiden. "Het is een vorm van bijbeluitleg. Het is als het opnieuw lezen van de bijbel, alsof je er bij geweest bent." Totaal onbelangrijk is daarbij volgens haar of je goed ‘toneelspeelt’ of niet. "Je geeft geen voorstelling of zo. Maar inleven is wel belangrijk."

Aan de deelnemers van alle leeftijden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de kosten. Meer informatie bij Ted Konings (06-48405775).

(Een uitgebreide beschrijving kunt u lezen in het februarinummer van de Gorzenklok)

[naar boven]

GK2007-nr3-08     [naar boven]In onze kerk en in kerken in de omgeving hebben deze maand vier interessante lezingen plaats.
Op maandag 5 maart spreekt Mgr. Bär, emeritus bisschop van Rotterdam, over 'waarheid'.
Plaats van handeling is parochiecentrum Wilgenburg (achter de Singelkerk). Aanvang 20.00 uur.

Op woensdag 7 maart spreekt pater De Jong over de Dominicaan Meister Eckhart (1260-1328). De nadruk bij hem ligt op begrippen als: onthecht-zijn, vrijheid van geestelijke dwang en actieve berusting.
Plaats: St. Jan de Doper-Visitatiekerk om 14.30 uur. En 's avonds in de Heilig Hartkerk om 19.30 uur.

Op dinsdag 13 maart spreekt Huub Oosterhuis in de Immanuëlkerk (Lange Boonestraat, Maassluis) over het onderwerp 'wat is christelijk?' Aanvang: 20.00 uur.

En op woensdag 28 maart spreekt Lidwien Meijer over de joodse vrouw Etty Hillesum (1914-1943). Gedurende de oorlog groeit haar godsbesef, en schrijft zij in een dagboek over hoe ze omgaat met de situatie van angst, haat en onderdrukking. Plaats: St. Jan de Doper-Visitatiekerk om 14.30 uur. En 's avonds in de H. Hartkerk om 19.30 uur.

[naar boven]

GK2007-nr3-09     [naar boven]Donderdag 1 maart
H. Swietbert (zie blz. 12)

Vrijdag 2 maart 
Eerste Vrijdag / Wereldgebedsdag

Zondag 4 maart 
Tweede zondag van de Veer-tigdagentijd
Om 09.45 uur Woord- en Com-muniedienst met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer.
Voorganger: Lidwien Meijer
Genesis15,5-12+17-18 / Lucas 9,28b-36
Petrus, Johannes en Jacobus zagen dat Jezus, terwijl hij op de berg aan het bidden was, van uiterlijk veranderde en zijn kleren stralend wit werden. Lucas 9,28-29
Ouders, attentie: gedurende de Veertigdagentijd is er weer kinderwoorddienst. (Zie blz. 4.)
Om 17.00 uur is er in de pastorie een vastenmaaltijd, mede georganiseerd door onze jongeren.
 
Woensdag 7 maart 
HH. Perpetua en Felicitas
Lezing over Meister Eckart door pater Leo de Jong in de pastorie. Aanvang: 19.30 uur.
(zie LEZINGEN op blz. 7)

Donderdag 8 maart 
H. Johannes de Deo

Zondag 11 maart
Derde zondag van de Veertig-dagentijd
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus.
Orgel: Truus Roosken.
Voorganger: pastoor W. Froger
Exodus 3,1-8a+13-15 / Lucas 13,1-9
Jezus zei eens in een gelijkenis: "Iemand had een vijgenboom. Hij zei tegen zijn tuinman: 'Al drie jaar zitten geen vruchten aan de boom. Hak hem maar om.' De tuinman zei toen: 'Laat hem dit jaar nog staan, mijnheer" Lucas 13,6-8b
Voor de kinderen is er 'knutselnevendienst'.
U wordt opgeroepen weer mee te doen aan de maandelijkse schrijfactie van Amnesty International. U krijgt daarvoor na de Mis het benodigde materiaal aangereikt. Uw deelname aan de actie wordt zeer op prijs gesteld (en zeker niet alleen door de medewerkers van Amnesty!) en is helaas steeds weer nodig. Lichtpunt daarbij is dat het schrijven wel degelijk vruchten afwerpt! Dus… laat niets u ervan weerhouden mee te doen. Bedankt!
In de pastorie staat voor iedereen een kopje thee of koffie klaar. Iedereen is van harte welkom!
Om 14.00 uur Bibliodrama in de pastorie.
(Zie Gorzenklok van februari op blz. 4.)
Eveneens om 14.00 uur: informatiemiddag over orgaandonatie, speciaal voor jongeren. (zie blz. 13)

Maandag 12 maart
Kerkbestuursvergadering. Ons bestuur vergadert vanaf 19.30 uur in de pastorie.

Woensdag 14 maart
Mirakel van het H. Sacrament te Amsterdam
(Zie onder "BEDEVAART" op blz. 6.)

Donderdag 15 maart 
H. Clemens Maria Hofbauer

Zaterdag 17 maart 
St. Patrick, patroon van de Ieren

Zondag 18 maart 
Vierde zondag van de Veertig-dagentijd
 Zondag Laetare (verblijd u!) ofwel Halfvasten
Om 09.45 uur Eucharistieviering met orgelspel en samenzang.
Voorganger: pastoor R.M. Kuypers
Jozua 5,9a+10-12 / Lucas 15,1-3+11-32
Jezus zei in de gelijkenis van 'de verloren zoon': "De jongen ging terug naar zijn vader. Deze zag hem al in de verte aankomen; ontroerd snelde hij hem tegemoet en kuste hem. 'Vader', zei de jongen, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u , ik ben het niet meer waard uw zoon te heten."  Lucas 15,20-21
Voor de kinderen is er 'knutselnevendienst'.
Elke derde zondag van de maand van 19.00 tot 19.40 uur wordt een wake gehouden bij de detentieboten (bajesboten), gelegen in de Merwehaven. Daarmee steken wij de uitgeprocedeerde asielzoekers die daar vastzitten een hart onder de riem. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Na afloop is er koffie in de pastorie.

Maandag 19 maart
H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria hoogfeest

Zondag 25 maart 
Vijfde zondag van de Veer-tigdagentijd
Om 09.45 uur Eucharistie-viering met zang van het H. Hartkoor. Voorganger:
pater J.F. de Rooij S.C.J.
Jesaja 7,10-14 / Lucas 1,26-38
Jezus schreef met zijn vinger op de grond. Men bleef aandringen op zijn antwoord. "Wie van u zonder zonden is, moet dan maar het eerst een steen op deze vrouw werpen." en hij schreef wéér op de grond. Toen trok men weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten. Johannes 8,6b-9a
Voor de kinderen is er 'knutselnevendienst'.

Maandag 26 maart 
Aankondiging van de Heer,
Maria Boodschap hoogfeest

Woensdag 28 maart
Lezing over Etty Hillesum door Lidwien Meijer in de pastorie. Aanvang 19.30 uur. (zie Lezingen op blz. 7)

[naar boven]
GK2007-nr3-10     [naar boven]Op woensdag 24 januari 2007 is op 88-jarige
leeftijd overleden

Geertruida Johanna Kokje - Zijdemans

Mevrouw Kokje woonde in de Nwe Maasstraat 57b.
Gedenken wij de overledene en haar nabestaanden in onze gebeden.

-------

Op 28 januari 2007 werd in onze kerk gedoopt

Levòn Gianni Hendrikus Kamperveen


Op zondag 11 februari 2007 werd tijdens de Eucharistieviering in onze kerk gedoopt

Siënna Mijnals

Onze felicitaties gaan naar de ouders, familie en vrienden van beide dopelingen!

[naar boven]
GK2007-nr3-11     [naar boven]Weiger nooit kleine dingen te doen,
want uit kleine dingen zijn de grote opgebouwd.

(Russisch spreekwoord)

[naar boven]
GK2007-nr3-12     [naar boven]SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
Ook in deze voorbereidingstijd op Pasen wordt er door de verschillende werkgroepen weer een aantal activiteiten opgezet die het vermelden waard zijn. Voor een deel van de activiteiten verwijs ik u graag naar uitgebreidere aankondigingen elders in deze Gorzenklok.
 
Op zondag 4 maart zullen de jongeren in het kader van de veertigdagentijd een vastenmaaltijd organiseren. Een ieder is van harte uitgenodigd aan deze maaltijd deel te nemen. De vrijwillige bijdrage zal ten goede komen aan de Vastenaktie.  (Informatie hierover vindt u op blz. 15)

Twee dagen later kunt u weer eten in de pastorie. Een initiatief van onze parochie, Stichting Ouderenwerk en het wijkcentrum. Dit keer niet voor de Vastenaktie, maar als mogelijkheid om als wijkbewoners de onderlinge band te versterken. (Meer informatie op blz. 13)

Eind van de  maand zal de Willibrordusschool met de groepen 3 en 7 weer bij ons te gast zijn voor de speurtocht door de kerk. De kinderen doen zo in onze kerk eens een andere ervaring op en bezien de kerk van een andere kant dan tijdens de vieringen. Ook met Pasen zal de Willibrordusschool een viering houden in onze kerk. U kunt de resultaten van het werk van de kinderen tijdens de speurtocht weer bewonderen in de Liduina- en Mariakapel.

Het is weer eens tijd voor een overzicht van de stand van zaken van de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk. Noteert u maar vast in uw agenda: 18 april a.s.  Op die avond zal de Stichting in samenwerking met het Kerkbestuur opnieuw een informatieavond organiseren. Alle donateurs krijgen hierover schriftelijk bericht. Vanzelfsprekend zijn alle parochianen en anderen die bij onze kerk betrokkenen zijn op deze avond van harte welkom. De locatie is nog een verrassing!
 
Ook kunt u nog steeds lid worden van de Club van 100. U kunt dit doen met behulp van het formulier achter in de kerk of via een e-mail bericht naar ondergetekende. Met uw lidmaatschap maakt u niet alleen de restauratie van onze kerk mogelijk, maar toont u ook dat het voortbestaan van de Heilig Hartkerk van belang vindt. Ook éénmalige giften zijn welkom. (Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam, Lekstraat 55, 3114 SC Schiedam)

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

[naar boven]
GK2007-nr3-13     [naar boven]1 maart: Bisdom Rotterdam & Bisdom Utrecht:
H. Swietbert, bisschop (†713)

Swietbert was één van de elf monniken die samen met Sint Willibrord in 690 uit Engeland naar het land der Friezen kwam om er de Blijde Boodschap te verkondigen.
In 693 werd hij door zijn gezellen tot bisschop gekozen. Sint Wilfried diende hem het sacrament van de bisschopswijding toe. Swietbert predikte het evangelie in de streek tussen Lek en Maas, gelegen in de huidige bisdommen Utrecht en Rotterdam. Uiteindelijk ging hij naar het land van de Brukteren (in het huidige Duitsland), die hij trachtte te kerstenen. Toen deze stam door de Saksen verdreven werd, trok Swietbert zich terug en stichtte hij op het eiland Wörth in de Rijn (bij Düsseldorf) het klooster Kaiserswerth. Sint Swietbert stierf daar begin maart 713 in 'geur van heiligheid.'
(overgenomen van de site: katholieknederland.nl)

[naar boven]
GK2007-nr3-14     [naar boven]Vervanging dakleien
Vanaf 5 maart a.s. zal het dak van ons kerkgebouw enkele dagen worden bevolkt door 'bergbeklimmers' die dakleien komen vervangen. Het gaat om de daken aan de linker achterzijde van de kerk. Na deze werkzaamheden zijn in ruim twee decennia alle dakleien van de kerk en de toren vernieuwd.
Oorspronkelijk zou dit werk vóór de zomervakantie van 2006 gebeuren. Personeelsgebrek leidde ertoe dat een en ander vele maanden is uitgesteld. Geplaatst worden Franse Angers Trélaze Cottage-leien, die een levensduur hebben van zo'n 80 jaar! De aannemer is Toorenburg uit Den Haag.

Wijkmaaltijd in Gorzenpastorie
Op dinsdag 6 maart wordt er voor de eerste keer in onze pastorie een wijkmaaltijd gehouden.
Een lunch in de vastentijd, maar toch geen vastenmaaltijd; de wijkmaaltijd is immers een echt initiatief van en door de wijk. Niet alle deelnemers zullen dus idee hebben waar de Veertigdagentijd voor staat.
De maaltijd wordt georganiseerd door de Heilig Hartparochie, Stichting Ouderenwerk en Wijkcentrum Zuid.
Het idee voor een wijklunch ontstond tijdens een ontmoeting om na te praten over de enquête die vorig najaar onder ouderen in de Gorzen werd gehouden. Een kok met ruime ervaring in de kombuis bood zich daar aan, gauw gevolgd door een serveerster – zonder veel ervaring maar met omgekeerd evenredig enthousiasme.
Dat er inderdaad vraag was naar een plek en moment in de wijk om samen te eten, bleek enkele weken geleden, toen zich in korte tijd dertig mensen meldden om aan tafel te gaan. De eerste wijkmaaltijd, gehouden in Wijkcentrum Zuid, werd zo een succes.
De organisatoren concludeerden dat wellicht een nog betere ruimte, om te koken en om te eten, onze Gorzenpastorie was. En daarom is het dat u allemaal, jong en oud, op 6 maart, bent uitgenodigd. Vanaf twaalf uur kunt u aan tafel, de deur staat open vanaf een half uur daarvoor. U wordt vijf euro gevraagd als bijdrage in de kosten. Meldt u zich wel even aan bij de balie van het wijkcentrum in de Dwarsstraat?

Informatiemiddag over orgaandonatie
Op 11 maart zal er speciaal voor jongeren een informatiemiddag worden gehouden over orgaandonatie. Aanvang 14.00 uur. Meer informatie bij: Janet Bisschop (tel. 4736056).

Rommelmarkt
Op zaterdag 21 april zal de eerste rommelmarkt van dit jaar plaatsvinden. Aangeboden waren kunt u – het liefst in de twee weken vóór de rommelmarkt – aanleveren bij de pastorie.
Contactpersonen voor de rommelmarkt zijn: Margo Heinsbroek (010-4266126), Hans Ronteltap (010-4264246) en Henry de Wolf (010-4264417).

Technische problemen
De redactie van de Gorzenklok wordt sinds eind vorig jaar geplaagd door technische problemen. Was het eerst de computer die het begeven had (deze is vlak voor Kerstmis vervangen), sinds half januari is er in de pastorie ook geen internetverbinding meer beschikbaar. Hierdoor zijn we afhankelijk geworden van parochianen met een adequate verbinding en kan de website van de parochie niet zo goed worden bijgehouden als wij zouden willen. En zowel het scannen van de in onze kerk gemaakte trouwfoto's, als het plaatsen van deze foto's op onze website hebben inmiddels behoorlijke vertraging opgelopen. (Excuses aan degenen die hun ingeleverde trouwfoto's nog retour moeten krijgen.) Hopelijk zal de internetverbinding spoedig weer beschikbaar zijn.
Tot overmaat van ramp begint ook onze stencilmachine steeds meer kuren te vertonen.  Deze machine, liefkozend Truusje genoemd (naar de gulle gever van dit apparaat, de enkele jaren geleden overleden mevrouw Truus Leblansch), doet alweer 13 jaar trouw haar werk en nadert de tweemiljoenste afdruk (!!). Op Truusje wordt niet alleen de Gorzenklok gedrukt, maar ook speciale misboekjes, flyers, brieven, enveloppen, etc.
Reparatie van Truusje schijnt problemen op te leveren. Met het kerkbestuur wordt gekeken naar een oplossing. Helaas behoort onze parochie niet bepaald tot de rijkste van ons bisdom. Maar de redactie zit niet bij de pakken neer. Komt tijd, komt raad, zullen we maar zeggen. En - zoals de negentig jaren die onze parochie inmiddels achter zich heeft liggen – blijven wij vertrouwen op de Voorzienigheid.

[naar boven]
GK2007-nr3-15     [naar boven]Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen

MATTHÄUS PASSION
J.S. Bach


Zaterdag 31 maart 2007
Grote Kerk, Markt, Vlaardingen

Aanvang: 19.30 uur
Kerk open: 19.00 uur

Uitvoerenden:
 Ludwig van Gijsegem evangelist
 Hans de Vries Christus 
 Caroline Stam sopraan
 Leonie Korff alt
 Harald Quaaden tenor
 Julian Hartman bas
 Eric Jan Joosse orgel
 Takeshi Sudo viola da gamba
 
Begeleiding:
Begeleidingsorkest Continuo
Maasstedelijk Jongens- en Meisjeskoor

Algehele leiding:
Toon de Graaf

Kaartverkoop bij:
VVV/ANWB, Westhavenkade 39, Vlaardingen
Boekhandel Plantage Den Draak, Veerplein 33-35
Boekhandel Aart Pontier, De Loper 11-13
E. Wijnties, IJsselmondestraat 44, Schiedam
of  's avonds in de kerk, vanaf 19.00 uur

Toegangsprijs: 18,00
Donateurs, 65+ en CJP: 17,00
(incl. koffie/thee)

[naar boven]
GK2007-nr3-16     [naar boven]Graag vestigen wij nog even uw aandacht op de Actie Kerkbalans 2007.
Inmiddels hebben alle parochianen (en alle 'vrienden van de parochie') de Kerkbalans-envelop ontvangen. Daarbij hebben wij in de Gorzenklok van januari geprobeerd u van de noodzaak van deze jaarlijkse actie te overtuigen. Alstublieft, uw financiële steun aan uw kerk in deze dure tijden is onontbeerlijk! Draag uw Heilig Hartkerk een warm hart toe, steek het bestuur een hart onder de riem  en strijk 'ns over uw hart. Vorig jaar bracht u voor deze actie 12.216,54 bijeen! Hartstikke goed hoor! Dat wij de financiën ook in 2007 weer in balans houden, is onze hartenwens. Vanzelfsprekend hartelijk dank voor uw bijdrage daaraan.

[naar boven]
GK2007-nr3-17     [naar boven]Vastenmaaltijd
Op 4 maart a.s. wordt om 17.00 uur in de pastorie een vastenmaaltijd georganiseerd door o.a. de jongeren.
U heeft daarover kunnen lezen in de Gorzenklok van februari. De tijd gaat snel en misschien had u zich nog wel willen inschrijven voor de Vastenmaaltijd, want op die manier kunt u ook de Vastenaktie ondersteunen.
Zoals bekend is het motto van de Vastenaktie "Vast iets voor Suriname". De gelden komen ten goede aan een kindertehuis en o.m. cursussen voor vrouwen om zichzelf economisch te bedruipen.
Ook hierover kunt u meer lezen in de vorige Gorzenklok en op onze internetsite.
Voor de vastenmaaltijd kunt u zich tot 1 maart opgeven bij Annie Ronteltap (tel. 4264246).

[naar boven]
GK2007-nr3-18     [naar boven]
Moet u er altijd zo verkleed bijlopen??


[naar boven]
GK2007-nr3-19     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM

adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 
Lidwien Meijer
volgens afspraak, tel. 010 - 4 26 60 32

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter:
 
Nico de Leede
tel. 059 - 7 33 39 42
 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(onderhoud) 
vacature
 
lid
(pastoraat) 
Marian Bergwerf - Olsthoorn
tel. 010 - 4 73 78 79
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:
 
Henk de Heer, Hans Ronteltap,
Ben Schueler, Henry de Wolf 
lay-out en druk:  Henk de Heer, Hans Ronteltap 

Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van de maand.Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings, Louis van Poppel

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam English speaking Catholic community

contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nlDe redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug