Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

AGENDA (GK2006-nr07-11)

Zondag 2 juli
13e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer. Voorganger: Cees Bracco Gartner
Wijsheid 1,13-15+2,23-24 / Marcus 5,21-43
Jezus pakte het kind bij de hand en zei haar: "Talita, koem." In vertaling betekent dat: meisje, Ik zeg je sta op. Meteen stond het meisje op en liep rond. Zij was twaalf jaar. De mensen raakten buiten zichzelf van opwinding. Marcus 6,41-42

Maandag 3 juli
H. Tomas, apostel

Donderdag 6 juli
H. Maria Goretti

Vrijdag 7 juli 
Eerste Vrijdag
H. maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch

Zaterdag 8 juli 
HH. Martelaren van Gorcum (zie blz. 19)

Zondag 9 juli 
14e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pater W. Saris S.D.B.
EzechiŽl 2,2-5 / Marcus 6,1-6
Toen het Sabbat was begon Jezus in de synagoge onderricht te geven. Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden: "Waar heeft hij dat vandaan, wat voor wijsheid is hem gegeven, en dan die machtige daden die door zijn handen tot stand komen?" Marcus 6,2
U wordt gevraagd mee te doen aan de maandelijkse schrijfactie van Amnesty International. Na de Mis staan de medewerkers achter in de kerk om u  het benodigde materiaal aan te reiken. Bij voorbaat dank! In de pastorie staat na de Mis voor alle kerkgangers een heerlijk kopje koffie of thee klaar! U komt toch zeker ook?

Maandag 10 juli 
Kerkbestuursvergadering

Dinsdag 11 juli
H. Benedictus, abt. patroon van Europa

Donderdag 13 juli 
H. Henricus

Zaterdag 15 juli 
H. Bonaventura

Zondag 16 juli 
15e Zondag door het jaar
H. Maagd Maria van de berg Karmel
Om 09.45 uur met samenzang en orgelspel. Voorganger: pastoor R.M. Kuypers
Amos 7,12-15 / Marcus 6,7-13
Jezus riep de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten. Hij gebood hun voor onderweg niets mee te nemen dan een stok. Marcus 6,7-8a
Om 19.00 uur wake bij de detentieboten aan de Merwehaven.

Zaterdag 22 juli
H. Maria Magdalena

Zondag 23 juli
16e Zondag door het jaar
H. Birgitta, patr. van Europa
79e Verjaardag van de wijding van onze H. Hart-kerk
Om 09.45 uur Eucharistie-viering met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pater J.P.J. van Rest W.P.
Jeremia 23,1-6 / Marcus 6,30-34
De apostelen kwamen terug bij Jezus en zij vertelden hem alles wat zij gedaan hadden en hoe zij onderricht hadden gegeven. Hij zei hun: "Gaan jullie mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten." Marcus 6,30-31

Maandag 24 juli 
H. Christoffel

Dinsdag 25 juli 
H. Jacobus, apostel (Santiago de Compostela)

Woensdag 26 juli 
HH. Joachim en Anna, ouders van de H.maagd Maria

Donderdag 27 juli  Z. Titus Brandsma

Zaterdag 29 juli  H. Marta

Zondag 30 juli 
17e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pastoor W. Froger
II Koningen 4,42-44 / Johannes 6,1-15
Men ging zitten, er waren ongeveer vijfduizend mannen. Daarop nam Jezus de broden, en na het spreken van het dankgebed deelde hij ze uit onder de aanwezigen, zoveel zij maar wilden, zo ook de vissen. Johannes 6,10b-11

Maandag 31 juli
H. Ignatius de Loyola

Vrijdag 4 augustus 
Eerste Vrijdag
H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars

Zondag 6 augustus
18e Zondag door het jaar
Gedaanteverandering van de Heer
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pater H. Lieberom SDB
DaniŽl 7,9-10+13-14 / Marcus 9,2-10
Voor de ogen van Petrus, Jakobus en Johannes veranderde Jezus van gedaante, en zijn kleren werden zo schitterend wit als geen bleker op aarde ze maken kan. Elia verscheen, samen met Mozes; die gingen in gesprek met Jezus. Marcus 9,2b-4

Dinsdag 8 augustus 
H. Dominicus

Woensdag 9 augustus
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein),
patrones van Europa

Donderdag 10 augustus
H. Laurentius, patroon van ons bisdom

Vrijdag 11 augustus
H. Clara

Zondag 13 augustus
19e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pater W. Saris S.D.B.
I Koningen 19,4-8 / Johannes 6,41-51
Jezus sprak: "Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dat brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, het is mijn vlees, voor het leven dan de wereld. Marcus 6,51
Ook in de tijd waarin veel mensen op vakantie zijn, gaat het koffie- (of thee)drinken in de pastorie na de Mis gewoon door voor de thuisblijvers!
Denkt u eerst nog even aan Amnesty International?

Maandag 14 augustus 
H. Maximiliaan Maria Kolbe

Dinsdag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming   Hoogfeest

Woensdag 16 augustus 
H. Tarcisius

Donderdag 17 augustus 
H. Jeroen

Zondag 20 augustus 
20e Zondag door het jaar
H. Bernardus
Om 09.45 uur Eucharistie-viering met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer.
Voorganger: pastoor R.M. Kuypers
Spreuken 9,1-6 / Johannes 6,51-58
Jezus vervolgde: "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die bezit eeuwig leven: op de laatste dag doe ik hem opstaan, want mijn vlees is echt voedsel, mijn bloed is echte drank." Johannes 6,54-55
Om 19.00 uur Wake bij de detentieboten aan de Merwedehaven, georganiseerd door de Raad van Kerken schiedam. U bent van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen.

Maandag 21 augustus 
H. Pius X

Dinsdag 22 augustus 
H. maagd Maria, koningin

Woensdag 23 augustus 
H. Rosa van Lima

Donderdag 24 augustus 
H. BartolomeŁs, apostel

Vrijdag 25 augustus 
H. Lodewijk (Louis IX, koning van Frankrijk, 1226-1270)

Zondag 27 augustus
21e Zondag door het jaar
H. Monica, moeder van de H.Augustinus
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. MadelŤn Montanus. Orgel: Truus Roosken.
Voorganger: pater J.P.J. van Rest W.P.
Jozua 24,1-2a+15-17+18b / Johannes 6,60-69
Jezus vroeg aan de twaalf: "Jullie willen toch ůůk niet weggaan?" Simon Petrus antwoordde: "Maar Heer, naar wie zouden we gaan? In uw woorden vinden wij inderdaad eeuwig leven. Wij geloven vast en zeker dat u de heilige van God bent." Johannes 6,67-69

Maandag 28 augustus 
H. Augustinus

Dinsdag 29 augustus
Marteldood van de H. Johannes de Doper

<=terug  [inhoud]  verder=>