Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

AGENDA (GK2006-nr08-09)

Vrijdag 1 september 
Eerste Vrijdag

Zondag 3 september 
22e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst
met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer.
Voorganger: Cees Bracco Gartner
Deuteronomium 4,1-2+6-8 / Marcus 7,1-8+14-15+21-23

Eens kwamen de FarizeeŽn en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus tezamen. en ze zagen dat sommigen van zijn leerlingen met onreine, dat wil zeggen, ongewassen handen aten. Marcus 7,1-2

Dinsdag 5 september
Z. Moeder Teresa van Calcutta

Vrijdag 8 september 
Maria Geboorte

Zaterdag 9 september 
Open Monumentendag
Onze kerk doet weer mee! Komt u gezellig langs?

Zondag 10 september
23e Zondag door het jaar
Nationale Ziekendag
Om 09.45 uur Eucharistieviering
met zang van het H. Hart-koor o.l.v. MadelŤn Montanus. Orgel: Truus Roosken
Voorganger: pater W. Saris S.D.B.
Jesaja 35,4-7a / Marcus 7,31-37

Men bracht een doofstomme bij Jezus en smeekte hem dat hij deze de hand zou opleggen. Jezus stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg hij zijn ogen ten hemel en sprak: "Ga open!" Marcus 7,32-34
Na de Mis komen wij, op weg naar de pastorie, de medewerkers van Amnesty International tegen die ons materiaal aanreiken om mee te doen aan de maandelijkse schrijfactie. Ook worden ons, in het kader van de Nationale Ziekendag, Zonnebloemloten te koop aangeboden. Eenmaal in de pastorie kunnen we onder het genot van een kopje koffie of thee eindelijk weer even bijpraten over de vakantie en zo. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd!

Maandag 11 september
Kerkbestuursvergadering

Donderdag 14 september 
Kruisverheffing

Vrijdag 15 september
Onze Lieve Vrouw van Smarten
De gedachtenis van Maria, Moeder van Smarten omvat de zeven smarten van Maria. Dit zijn: de voorspelling van Simeon in de tempel, de vlucht naar Egypte, het zoekraken in de tempel van Jezus, Maria ontmoet Jezus op zijn lijdensweg, Maria staat onder Jezus' kruis, het ontvangen van Jezus' dode lichaam en het begraven van Jezus. Sinds 1814 worden de zeven smarten van Maria herdacht.

Zaterdag 16 september
HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren
Begin van de Vredesweek

Zondag 17 september
24e Zondag door het jaar
H. Lambertus
H. Hildegard von Bingen
Vredeszondag
Om 09.45 uur Eucharistieviering
met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pastoor R.M. Kuypers
Jesaja 50,5-9a / Marcus 8,27-35

Zich omkerend keek Jezus naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: "Ga weg, satan, terug! Want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil." Marcus 8,33

Donderdag 21 september
H. MatteŁs, apostel en evangelist

Zaterdag 23 september
H. Pius van Pietrelcina (padre Pio)

Zondag 24 september
25e Zondag door het jaar
Einde van de Vredesweek
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst
(Viering van Dank, zie "Bijzondere Vieringen")
met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: Lidwien Meijer.
Wijsheid 2,12+17-20 / Marcus 9,30-37

Jezus nam een kind, zette het in hun midden; hij omarmde het en sprak tot hen: "Wie een kind als dit opneemt in mijn naam, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar Hem die mij gezonden heeft." Marcus 9,36-37

Woensdag 27 september 
H. Vincentius de Paul

Donderdag 28 september 
H. Wenceslaus

Vrijdag 29 september 
HH. MichaŽl, GabriŽl en RafaŽl, aartsengelen

Zaterdag 30 september
H. HiŽronymus (zie "Heiligen")

<=terug  [inhoud]  verder=>