Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>
 
DOOR U VOOR U-2 (GK2006-nr08-13)Waar denkt u aan bij bovenstaande prent? Te zien is een priester die een klok luidt. En die klok is onderdeel van een tot kerk omgebouwde tent. Alvorens verder te lezen, kijkt u nog eens naar de prent en probeert te achterhalen wat de achtergrond van deze prent is.
Een prent wordt gemaakt om aandacht te vestigen op iets, om een boodschap uit te dragen of - in geval van een spotprent - een bepaalde situatie belachelijk te maken, te bespotten. Iedereen kent wel de politieke spotprenten uit kranten.
De boodschap van een prent is meestal te achterhalen door de begeleidende tekst te lezen of door kennis te hebben van een - vaak actuele - gebeurtenis.
Maar wat als zulke informatie ontbreekt? Wat is dn de boodschap van de prent? Om u te helpen geeft ik een drietal mogelijkheden:
Mogelijkheid-1: de prent is gemaakt om aandacht te vestigen op een speciale collecte in het kader van de actie "steunt de kerkenbouw" van het bisdom Rotterdam. De priester op de prent luidt de klok om de lezer aan te moedigen een extra bijdrage te geven om het aantal kerken uit te kunnen breiden.
Mogelijkheid-2: de prent slaat op de actie "de kerk komt naar je toe, deze zomer". Het bisdom Rotterdam heeft een aantal priesters bereid gevonden die in de afgelopen zomer naar vakantieparken en campings zijn gegaan om mensen de gelegenheid te bieden eucharistievieringen bij te wonen. De priester op de prent luidt de klok om de campinggasten te attenderen op de aanvang van de mis.
Mogelijkheid-3: de prent duidt op de boodschap in het beleidsdocument  "Tent van God" van het bisdom Rotterdam. De priester op de prent luidt de noodklok van een gehavende tent. Door teruglopend kerkbezoek en lagere inkomsten beschikken parochies over te weinig geld om kerkgebouwen te onderhouden. Het aantal kerkgebouwen moet daarom worden teruggebracht en eventueel worden vervangen door kleinere gebouwen.

Meerkeuzevragen zijn zo opgesteld dat n van de keuzes direct kan worden verworpen. Welke laat u direct als 'ridicuul' afvallen? Blijven er twee over waaruit gekozen moet worden. Voor de juiste oplossing: zie hieronder. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Vermoedelijk hebben slechts weinig lezers van de Gorzenklok de juiste keuze gemaakt. Hieronder de oplossing.
De tweede mogelijkheid is onjuist. De actie "de kerk komt naar je toe, deze zomer" is verzonnen. Vond u het juist een goed idee? Neem in dat geval contact op met het bisdom Rotterdam en stel deze of een soortgelijke actie voor!
Ook de derde mogelijkheid is niet juist. Het bisdom Rotterdam heeft weliswaar dit beleidsdocument uitgebracht en het terugbrengen van het aantal kerken en parochies (mede vanwege het priestertekort) blijft de aandacht houden van het bisdom. De prent slaat hier echter niet op.
De juiste keuze is de eerstgenoemde mogelijkheid!  De prent maakt onderdeel uit van een advertentie om parochianen te bewegen bij te dragen aan de collecte voor de kerkenbouw of hiervoor een bijdrage te storten op een girorekening t.n.v. Vicaris Generaal Bijzondere Noden van het bisdom te Rotterdam.
Belangrijke ontbrekende informatie voor u om bij de prent de juiste keuze te maken, was het tijdstip van verschijnen: juni 1958. In die tijd werden her en der steden uitgebreid met nieuwbouwwijken en nieuwe parochies en kerken. In Schiedam verschenen in de wijken Nieuwland en Groenoord de RK-kerken O.L.V. Visitatie, St. Jan de Doper en H. Martinus. Inmiddels zijn de eerste twee afgebroken (en vervangen door een kleinere nieuwbouw) en is de derde gesloten. Het kan verkeren.

Henry de Wolf

<=terug  [inhoud]  verder=>