Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


REORGANISATIE BISDOM     <=terug

Reorganisatie parochies in bisdom Rotterdam
Op maandag 4 juni is een delegatie van ons kerkbestuur aanwezig geweest op een door het bisdom belegde bijeenkomst. Wij bevonden ons in het gezelschap van kerkbestuursleden van tientallen parochies uit het zuidelijk deel van ons bisdom. Verder was de complete top van het bisdom aanwezig, inclusief bisschop Van Luyn. Doel van de bijeenkomst was het inventariseren en verwerven van draagvlak voor komende ingrijpende veranderingen. Hieronder in grote lijnen een verslag van deze avond.

Het bisdom ziet zich geconfronteerd met twee hoofdproblemen. Ten eerste het sterk inkrimpende bestand aan pastorale beroepskrachten, met name  priesters. Ten tweede het afnemend aantal katholieken. (En daarmee samenhangend, een teveel aan kerkgebouwen.)
Het eerste probleem hoopt het bisdom op te lossen door middel van schaalvergroting: parochies worden samengevoegd tot een cluster, waardoor de pastorale beroepskrachten minder van hun tijd hoeven te besteden aan het besturen van kleinere eenheden en meer aan pastoraal werk kunnen toekomen. De pastorale zorg binnen zo'n cluster staat onder leiding van een pastoraal team, bestaande uit enkele beroepskrachten (priesters, diakens, pastorale werkers).
Als oplossing voor het tweede probleem wil het bisdom de missionaire daadkracht van de katholieke kerk vergroten. Waarmee de terugloop van het katholicisme in onze streken zou moeten stoppen. Volgens het bisdom kan dit slechts indien de reorganisaties niet teveel tijd in beslag nemen, zodat de vrijwilligerkaders in de parochies niet al hun energie zien opgaan in langdurige en moeizaam verlopende samenwerkingsprocessen. Maar hun energie kunnen steken in het naar buiten treden als een geïnspireerde katholieke gemeenschap.

Om het bovenstaande te bereiken, wil het bisdom grote stappen nemen en binnen 2 à 3 jaar de huidige 140 parochies samengebracht hebben in ongeveer 25 clusters, elk geleid door een pastoraal team. Alle vraagstukken en oplossingen, zoals de benoeming van pastorale beroepskrachten en het afstoten van kerkgebouwen, zullen nog slechts in clusterverband worden bekeken. En in tegenstelling tot het afgelopen decennium, waarin het bisdom de parochies uitnodigde om onderling samenwerkingsverbanden aan te gaan, neemt het bisdom nu zelf de regie in handen.

Het bisdom liet verder op de bijeenkomst weten dat het ideaal van een 'pastorale-beroepskracht-in- de-nabijheid' niet meer is te realiseren. Om toch voldoende de plaatselijke pastorale zorg te kunnen invullen, ziet het bisdom een taak weggelegd voor  onder meer plaatselijke pastoraatgroepen en gebedsleiders. De term die het bisdom hiervoor gebruikt is schaalverfijning. Waar gewenst kunnen de plaatselijke gemeenschappen aan het pastorale werk invulling geven vanuit hun eigen katholieke kleur of identiteit.

Tot slot van de bijeenkomst deed bisschop Van Luyn een dringende oproep om elkaar voor de toekomst enthousiast te maken. Alleen dan heeft het complexe proces kans van slagen. Het bisdom wil hiertoe graag in dialoog blijven met de parochies over de uitvoering van het beleid en niet – zoals elders in West-Europa gebeurt – simpelweg dictaten opleggen aan parochies omtrent kerksluitingen. Maar, zo zei hij, het bisdom heeft wel een eigen verantwoordelijkheid. Niets doen en de zaken op hun beloop laten is geen optie. In dit laatste konden alle aanwezigen zich wel vinden.
Dit najaar zal het bisdom met een uitgewerkt plan over clustervorming komen, waarna weer contact zal worden gezocht met de parochies.

Henry de Wolf

<=terug