Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK JUNI 2007     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 juni 2007, 19e jaargang nr.6
     
    1 - Omslag
    2 - Met brandend Hart
    3 - Misintenties: maand juni
    4 - Kerkbestuur (1)
    5 - Bijzondere vieringen
    6 - Kerkbestuur (2)
    7 - Agenda: maand juni
    8 - Bloemen
    9 - Nieuws
  10 - Familieberichten
  11 - Spreuk van de maand
  12 - H.Hartkerk for ever!
  13 - Heiligen: Bonifatius
  14 - 80 jaar kerk, 90 parochie
  15 - Humor
  16 - Achterflap

GK2007-nr6-01     [naar boven]
5 juni 2007

H. Bonifatius
(zie onder "HEILIGEN")

[naar boven]GK2007-nr6-02     [naar boven]We vieren ook dit jaar weer in juni het Heilig Hartfeest, het titelfeest van onze parochie.
De Heilig Hartverering bestaat er in dat we de liefde van Christus centraal stellen. Kerngebod van ons christendom is: heb God lief met al uw krachten en heb uw naaste lief als uzelf.
Symbool van de liefde is het hart. Een vertrouwd beeld in de Heilig Hartverering is: het doorboorde hart, waaruit bloed en water vloeit. Jezus heeft immers het meest zijn liefde voor ons getoond in zijn dood aan het kruis. Hij geeft zijn leven voor onze verlossing. En, zoals Johannes het in zijn Evangelie zegt: "Wie heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor de ander ?"
Als christenen proberen we het kerngebod van ons geloof na te komen. In de praktijk van alledag  komt keer op keer naar voren dat God liefhebben en de naaste lang niet altijd gemakkelijk is. We blijven vaak onder de maat. Maar dat mag ons niet ontmoedigen. We mogen elkaar er telkens weer op aanspreken dat we blijven proberen als geloofsgemeenschap de onderlinge liefde te onderhouden en te vermeerderen. De grootste dienst die we elkaar kunnen bewijzen is elkaar te stimuleren om, hoe dan ook, aan die liefde trouw te blijven. Het is niet nodig daarvoor uit te zijn op grote heldendaden. Juist in heel gewone attenties komt dat tot uitdrukking. Oog en oor hebben voor wat de ander bezig houdt en nodig heeft. Op een gezonde manier meeleven met elkaar en een handje toesteken waar dat wenselijk is.
We kunnen niet genoeg een voorbeeld nemen aan de eerste christengemeente, van wie men zei: zie eens hoe ze elkaar liefhebben. Niet voor niets is die eerste christengemeente zo snel uitgebreid. Vandaag spreken we veel over een missionaire kerk. Als Kerken staan we voor de uitdaging het Evangelie op een eigentijdse manier levend te houden en uit te dragen. Hoe kan dat beter dan door in woord en daad te laten zien dat wij als Kerk ons het lot van onze medemensen aantrekken en onze beste krachten ervoor inzetten dat onze wereld beter leefbaar wordt?
Voor die taak staan we ook als parochie in de Gorzen. Vragen we op het Heilig Hartfeest om zegen over onze geloofsgemeenschap: dat wij groeien mogen in onderlinge liefde en in liefde tot God.

Voor alle medewerksters en -werkers die in het afgelopen jaar hun beste krachten, hoe dan ook, gegeven hebben voor de parochie is er op 15 juni - juist, op het Heilig Hartfeest - een feestavond uit dankbaarheid… en ook om zo de onderlinge band te verstevigen en nieuwe energie op te doen, het vol te houden… ook in deze onzekere tijd.
Onze kerkbestuurders zijn kort daarvoor naar een bijeenkomst geweest, die door het bisdom is uitgeschreven om de toekomstplannen te verhelderen. Zij kunnen ons dan vertellen wat die plannen voor onze parochie en voor onze buren betekenen.

p. J.F. de Rooij  scj,  adm. par

[naar boven]
GK2007-nr6-03     [naar boven]Zondag 3 juni
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Piet van Potten, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde.

Zondag 10 juni
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, overleden ouders Engering – Hersbach, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, overleden ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden Ouders Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus Josephus van Mil, Willem van der Pas, overleden ouders van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van ’t Zelfde.

Zondag 17 juni
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Over de Vest – Franken, Piet van Potten, overleden familie Schellekens, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 24 juni
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Koreman – Brandstëdt, Willem van der Pas, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde.

[naar boven]
GK2007-nr6-04     [naar boven]Stond het vorige bericht van het kerkbestuur in het teken van het afscheid van vrijwilligers, in dit schrijven is het kerkbestuur blij te kunnen melden dat voor de meeste opengevallen taken opvolgers zijn gevonden. Een aantal taken is verdeeld onder de leden van het kerkbestuur en de pastoraatsgroep of wordt voorlopig door hen waargenomen. Slechts voor een enkele taak zijn we nog op zoek naar een vrijwilliger.

De belangrijkste mutaties die zich in onze parochieorganisatie hebben voorgedaan volgen hieronder.
Voor allerlei kwesties op het gebied van financiën kon u al terecht bij onze penningmeester Louis van Poppel. Vanaf heden verzorgt hij tevens de gehele financiële administratie.
De taken die onder het parochiesecretariaat vallen worden voorlopig waargenomen door leden van de pastoraatsgroep. Pastor Lidwien Meijer (010-4266032) is contactpersoon voor uitvaarten en uitvaartondernemingen.
Corry Smits (010-4268711) onderhoudt de contacten met priesters en andere voorgangers. Verder zal Corry voorlopig de coördinatie van vieringen in de gaten houden.
Janet Bisschop zal zich gaan bezighouden met de indeling van lectoren en het liturgieschema.
Voor aanmelding van doopjes bent u bij Marian Bergwerf aan het juiste adres.
Voor Eerste communie, vormsel, adreswijzigingen en alle overige vragen verwijzen wij u naar Ted Konings (06-48405775).
Voor opgave van misintenties kunt u terecht bij Henk de Heer (010-4347475). Gelieve de betaling over te maken op giro 21385 van onze parochie.
En heeft u vragen over de bezorging van de Gorzenklok, dan kunt u zich wenden tot Margo Heinsbroek (010-4266126).
Voor toegang tot de kerk en pastorie kunt u zich wenden tot Henry de Wolf (Nieuwe Maasstraat 65, tel. 010-4264417). Bij onbereikbaarheid Corry Smits (Nieuwe Maasstraat 106, tel. 010-4268711).
Voor de reservering en het verhuur van parochiezalen, de kelder en kerkruimtes, kunt u terecht bij Henry de Wolf (010-4264417),
VACATURE: Er is nog niemand gevonden voor de verzorging van de bloemen. Bent u geïnteresseerd of weet u iemand: neem even contact op met Marian Bergwerf (010-4737879).
Voor vragen over deze mutaties of over mogelijke onduidelijkheden kunt u terecht bij het kerkbestuur. Op het Heilig Hartfeest zal een nieuwe update van de folder "Wie doet wat in onze parochie" verschijnen.

het kerkbestuur.

[naar boven]GK2007-nr6-05     [naar boven]Orthodoxe Viering op 3 juni
In het aprilnummer van de Gorzenklok berichtten we er al over. Op zondag 3 juni, om half 11, (let op) is er een bijzondere Eucharistieviering in onze Heilig Hartkerk. De Viering is geënt op de orthodoxe traditie en de zang zal worden verzorgd door het Oeral Kozakkenkoor uit Den Haag, onder leiding van Gregor Bak.
Er zijn 300 miljoen christenen op de wereld die zich orthodox noemen. Ze leven bijvoorbeeld in Griekenland, Syrië, Rusland, Roemenië, Servië. Hun kerkdiensten zijn anders dan die in West-Europa. De zintuigen worden veel meer aangesproken; er is veel te zien (iconen), te horen (prachtige koorzang) en te ruiken (wierook)… De beleving is belangrijk en niet zozeer de overdracht van geloofskennis, wat in het calvinistische Nederland nogal centraal staat. Deze zondag zult u dat volop meemaken. Er worden iconen opgesteld, de wierookgeur zal aanwezig zijn, maar de koorzang is het hoogtepunt. Dat is echt heel bijzonder.
Het initiatief voor deze viering gaat uit van de St. Jan de Doper-Visitatieparochie.
Omdat haar kerkgebouw aan de Nolenslaan te klein is voor een koor met zo'n volume én voor het aantal mensen dat er belangstellig voor heeft, wijkt men voor één zondag uit naar de H. Hartkerk.
We verwachten deze zondag dus zeer veel bezoekers uit heel de omtrek. Daarom zijn met Pinksteren in beide kerken kaartjes uitgedeeld voor de 'eigen' parochianen. Dan zijn deze verzekerd van een goede plaats in het voorste gedeelte van de kerk. (Komt u evengoed wel op tijd?)
De viering begint om half 11. Pater De Jong en Lidwien Meijer zullen voorgaan.
Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken, achter in de kerk. Daar kunt u ook CD's kopen van het Oeral-Kozakkenkoor (dus neem de portemonnee mee, graag ook voor een extra gift op de collecteschaal, want het koor moet wel betaald worden!).
Zegt het voort, zegt het voort! Het zou fijn zijn, als de kerk goed vol is op 3 juni.

Lidwien Meijer

[naar boven]GK2007-nr6-06     [naar boven]De Kerngroep Pastoraat, onze pastoraatsgroep, is een lid rijker geworden. Mevrouw Corry Smits is bereid gevonden toe te treden tot dit orgaan, dat het pastorale beleid in onze parochie vormgeeft. Corry fungeert al als voorganger en lector in onze parochie. Ook is zij actief in de bezoekgroep en de Cantorij. Corry zal zich in de pastoraatsgroep gaan bezighouden met de organisatie rondom onze vieringen.
De kerngroep pastoraat bestaat hiermee weer uit vijf leden. Behalve Corry zijn dit: onze pastoraal werkende, Lidwien Meijer (voorzitter), Marian Bergwerf, Jolanda Konings en Ted Konings.
Verder meldt het kerkbestuur dat van het bisdom de benoeming is ontvangen van Cokke Lansbergen tot lid van het bestuur van onze parochie. Cokke is 51 jaar en werkzaam als architect in Hendrik Ido Ambacht. Als parochiaan toonde hij zich altijd al geïnteresseerd in de toekomstplannen van de parochie. Zijn vrouw Mary de Kok is in de parochie al vele jaren actief in de gezinsvieringen, de kindernevendienst en de speurtochten. In het kerkbestuur is Cokke de portefeuille 'gebouwen' toebedeeld. Hij is onder meer betrokken bij de plannenmakerij voor de grote kelder onder de kerk.
Ook is Cokke toegetreden tot het bestuur van de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk, als één van de door het kerkbestuur voorgedragen leden. (Het andere door het kerkbestuur voorgedragen lid is onze penningmeester, Louis van Poppel.) Het bestuur  van de Vriendenstichting bestaat momenteel uit zes leden. Achterop deze Gorzenklok kunt u de volledige samenstelling lezen.

Tenslotte: in de mei-vergadering heeft het kerkbestuur besloten om per jaar twee openbare vergaderingen te houden. Dit om de parochianen meer inzicht te verschaffen over het reilen en zeilen in onze parochie. Deze vergaderingen zijn gepland vóór het vaststellen van de begroting voor het volgende jaar, en na het bekend worden van de resultaten van het voorgaande jaar. Vanaf 8 uur 's avonds is dan iedereen uitgenodigd om vragen te stellen, suggesties te geven.
De eerste openbare vergadering is gepland op maandag 12 november. Op deze bijeenkomst kunt u meepraten over de begroting van 2008.
De tweede openbare vergadering is gepland op maandag 10 maart 2008. Op deze vergadering zal het jaarverslag van 2007 worden gepresenteerd.

het kerkbestuur

[naar boven]
GK2007-nr6-07     [naar boven]Vrijdag 1 juni
Eerste Vrijdag

Zondag 3 juni
H. Drie-eenheid
Om 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak.
De Viering is in samenwerking met de Johannes de Doper/Visitatieparochie. (Zie onder "BIJZONDERE VIERINGEN")
Voorgangers: pater Leo de Jong o.p. en Lidwien Meijer
Spreuken 8,22-31 / Johannes 6,12-15

"Wanneer de geest der waarheid komt, zal hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn - niet dat hij eigenmachtig zal spreken, hij zal slechts zeggen wat hij te horen krijgt - en wat komen gaat, zal hij jullie mededelen." Johannes 16,13

Dinsdag 5 juni 
HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren

Zondag 10 juni
Sacramentsdag, Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus               hoogfeest
Om 9.45 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus.  Orgel: Truus Roosken.
Voorganger: Corry Smits
Genesis14,18-20 / Lucas 9,11b-17

Toen Jezus de stadspoort van Naïn naderde, zag hij juist een dode worden uitgedragen. Het was de enige zoon van een weduwe. Veel stadgenoten waren bij haar. Jezus was ten diepste met haar begaan. "Huil niet" zei hij. Hij raakte de baar aan en de dragers bleven staan. Jezus zei: "Jongeman, kom overeind." En de dode richtte zich op en begon te praten.  Lucas 7,12-15a

Maandag  11 juni
H. Barnabas, apostel
Om 19.30 uur Kerkbestuursvergadering

Woensdag 13 juni
H. Antonius van Padua

Donderdag 14 juni
St. Liduina, patrones van Schiedam

Vrijdag 15 juni
Heilig Hart van Jezus,
patroonsfeest van onze kerk                       hoogfeest
Vrijwilligersfeest
Om 19.30 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor. Voorganger: Lidwien Meijer (zie onder "HHK FOR EVER")

Zondag 17 juni
11e Zondag door het jaar
Vaderdag
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel. Voorganger:
pater A. Heeren S.D.B.
2 Samuël 12,7-10+13 / Lucas 7,36-8,3

Jezus lag eens aan een maaltijd aan bij een Farizeeër. Een zondige vrouw uit dezelfde stad vernam dat. Zij ging erheen met een albasten fles met balsem. Met haar tranen maakte zij Jezus' voeten nat en droogde die met haar haar. Zij kuste zijn voeten en zalfde ze met balsem. Lucas 7,37-38

Donderdag 21 juni
H. Aloïsius Conzaga

Vrijdag 22 juni
HH. John Fisher en Thomas More

Zondag 24 juni
Geboorte van Johannes de
Doper hoogfeest
Om 09.45 uur Viering (Woord- en Communiedienst) van Dank voor de communicanten - Terugkomviering voor de vormelingen van 2006, met zang van het koor "To be continued" uit Maassluis. Voorganger: Lidwien Meijer
Jesaja 49,1-6 / Lucas 1,57-66+80

Voor Elisabet was de tijd gekomen dat zij moest bevallen en zij baarde een zoon. Haar buren en haar familie hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar geweest was, en zij deelden in haar vreugde.  Lucas 1,57-58, vermeldende de geboorte van de latere Johannes de Doper

Woensdag 27 juni
O.L.V. van Altijddurende Bijstand

Vrijdag 29 juni 
HH. Petrus en Paulus, apostelen              hoogfeest

[naar boven]
GK2007-nr6-08     [naar boven]Zoals u vast heeft gemerkt, hebben we de afgelopen weken de mooie bloemversiering die we stilletjes vanzelfsprekend zijn gaan vinden al die afgelopen jaren, flink gemist. En het is kaal in onze kerk zonder bloemen! De parochie is dan ook op zoek naar iemand die, misschien samen met anderen, de bloemversiering voor onze kerk op zich zou willen nemen. Bent u creatief en vindt u het leuk om met bloemen te werken? Meld u zich dan bij Marian Bergwerf (tel: 010-4737879) Het zou een enorme bijdrage zijn binnen onze parochiegemeenschap. Want zegt u nu zelf. Onze kerk prachtige kerk zonder bloemen…

[naar boven]
GK2007-nr6-09     [naar boven]Verven pastoriezalen
Het opknappen van de pastoriezalen door vrijwilligers van de bij ons kerkende Engelstalige gemeenschap is enige tijd uitgesteld. Oorspronkelijk zouden zij in mei starten, maar dat bleek niet haalbaar. De verf is al door kleurdeskundigen uitgezocht en aangeschaft. Dus nog even afwachten voor u het eindresultaat kunt aanschouwen!

Kelder
Begin juni komen enkele plaatselijke politici en bestuurders kijken naar mogelijkheden om de kelder weer in gebruik te nemen. Wordt vervolgd!

Reserveringen kerk en pastorie
Sinds vorige maand staan alle reserveringen van de kerk en pastorie op onze website. Was het tot voor kort zo dat het planbord in de keuken richtinggevend was, nu is dat andersom! Als u de meest recente gegevens wilt zien over het gebruik en verhuur van onze ruimtes, dan moet u op onze website kijken. (Adres: www.heilighartkerk.nl, onder het menu "agenda", en dan kiezen voor "planbord reserveringen".) Dit is wel zo makkelijk, u hoeft er niet voor naar de pastorie te komen! Op het planbord in de keuken wordt regelmatig een printafdruk van het digitale planbord gehangen.

Pater Saris
Op zondag 13 mei 2007 ging pater Saris ons voor de laatste keer voor in de Eucharistieviering. Meer hierover leest u in de Gorzenklok van juli.

[naar boven]
GK2007-nr6-10     [naar boven]Op maandag 14 mei 2007 is op 83-jarige leeftijd overleden

Engelina Barthomea Henrica Schellekens-de Bruijn

Gedenken wij deze trouwe parochiane en haar
nabestaanden in onze gebeden.

[naar boven]GK2007-nr6-11     [naar boven]Ons geluk hangt minder af van de
omstandigheden dan van ons karakter.

[naar boven]

 
GK2007-nr6-12     [naar boven]SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK

Ook na de drukke periode rond Pasen, zijn er weer tal van activiteiten in onze parochie. Een kleine greep hieruit:

In deze tijd van het schooljaar staat opnieuw de Speurtocht door de kerk op het programma. De groepen 3 en 7 van de St. Jozef basisschool zijn weer bij ons te gast voor deze fotospeurtocht. De kinderen leren over wierook, liturgische kleuren, de kruisjes en sacramenten in de levensboom, de Schiedamse H. Liduina. Ze horen over de werking van het kerkorgel, de bouwstijl van de kerk, ze kleuren glas-in-loodramen in, kunnen een persoonlijke intentie schrijven en een kaarsje opsteken.

Op woensdag 23 mei 2007 had in de pastorie de lezing plaats over de Oosters-orthodoxe liturgie door pater Leo de Jong. Het was een bijzonder interessante voorbereiding op de Oosters-orthodoxe viering op zondag 3 juni a.s. De centrale mystieke rol van de iconen in de Orthodoxe kerk kwam naar voren. En ook hoe in de orthodoxe liturgie de kerkruimte, God zelf vertegenwoordigt. Wanneer je deelneemt aan de liturgie, ga je als het ware op in die ruimte en word je één met God.
De Orthodoxe Viering die de derde juni in onze kerk plaatsvindt, zal worden opgeluisterd door het Oeral Kozakkenkoor, onder leiding van Gregor Bak (inderdaad: bekend van de NCRV-TV.)
De viering is voorbereid door onze parochie in samenwerking met de parochie St. Jan-Visitatie.
De St. Janskerk is deze zondag gesloten. Deze bijzondere zondagsviering zal beginnen om half 11!  Wees op tijd want we verwachten grote belangstelling.

Op 15 juni aanstaande heeft het jaarlijkse Heilig Hartfeest plaats. Deze parochieavond begint met een Viering in onze kerk en zal met een feestprogramma worden voortgezet in de pastorie. Met het feest wil de parochie alle vrijwilligers bedanken die ook dit jaar, ieder met eigen talent en inzet, hun steentje hebben bijgedragen aan onze parochiegemeenschap. De vrijwilligers ontvangen een persoonlijke uitnodiging. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het belooft een gezellige avond te worden met een bijzonder programma(!)

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
  tel: 010-4264417 / 06-51704863
e-mail:  jolanda.konings@de-wolf.nl

[naar boven]

 


GK2007-nr6-13     [naar boven]Bonifatius werd geboren omstreeks 673 in Devon in Wessex (Engeland) uit een adellijke Angelsaksische familie. Zijn doopnaam was Winfried. Hij werd opgevoed in het benedictijnenklooster en werd monnik van de abdij van Exeter. Tot in zijn veertigste levensjaar besteedde hij zijn tijd aan de wetenschap. Hij legde de heilige Schrift uit en schreef de eerste Latijnse grammatica voor Engeland. In 716  kwam hij, met enkele volgelingen, als missionaris naar het vasteland en verkondigde er het geloof onder de Friezen en in een groot deel van Duitsland. Omdat de stammen in oorlog verkeerden en het overgrote deel van de bevolking niet te bereiken was, keerde Bonifatius terug.

In het jaar 718 reisde hij naar Rome en werd door paus Gregorius II (715-731) ontboden. Van hem kreeg Winfried de naam Bonifatius (een martelaar waarvan op die dag het feest gevierd werd). Hij werd als geloofsverkondiger naar Thuringen gezonden in het Germaanse rijk. Hij verkondigde het evangelie in Thuringen, Wurttemberg, Westfalen, Beieren en Friesland. Hij reisde drie keer naar Rome om verslag te doen van zijn verkondigingen en in het jaar 722 werd hij bisschop. Na de dood van Willibrord had Bonifatius gedurende enige tijd de zorg voor diens missiegebied. Het werken van Bonifatius kreeg nog meer werkingskracht omdat hij in het jaar 732 werd benoemd tot aartsbisschop en pauselijke vicaris van Germanië door paus Gregorius III (731-741).Hij startte meteen met de inrichting van de kerk in zijn kerkelijke provincie. Hij was de stichter van het bisdom Mainz (op 72-jarige leeftijd) en van de abdij van Fulda. Hij riep verschillende gewestelijke concilies bijeen.

Toen alles was ingericht zoals Bonifatius het bedoelde, vertrok hij wederom als missionaris op 80- jarige leeftijd naar Friesland. De plaats waar hij veertig jaren terug zijn missie begon. Alles liep vlekkeloos totdat hij op 5 juni 754 door een horde heidenen werd overvallen en vermoord. Met hem stierven een 50-tal andere christenen waaronder zijn hulpbisschop Eobanus en de priester Athalarius. Zijn relieken werden in eerste instantie overgebracht naar Utrecht en vervolgens naar de Duitse stad Mainz. Momenteel rust hij in de dom van Fulda in Duitsland.
Hij wordt vereerd als de Apostel van Friesland en Duitsland. 
Bron: www.heiligen.net          

[naar boven]

 

 


GK2007-nr6-14     [naar boven]Een gebeurtenis die een beetje ongemerkt voorbij lijkt te gaan, is het 80-jarig bestaan van ons kerkgebouw en het 90-jarig bestaan van onze parochie. Vijf jaar geleden is uitgebreid stilgestaan bij het 75-jarig bestaan van onze kerk. In 2007 wordt er weinig aandacht aan geschonken omdat 80 en 90 nu eenmaal geen kroonjaren zijn. En of onze parochie de 100 zal halen? Dat kan nog niemand zeggen. Misschien is onze gemeenschap dan al onderdeel geworden van een groter geheel. Misschien ook niet. Ons kerkgebouw heeft al zoveel stormen doorstaan met geldgebreken, verzakkingen, lekkages, scheurende portalen, dreigende sluitingen. Die moet over 20 jaar het middelpunt zijn van een groots eeuwfeest!

Over de jubileumjaren is altijd onduidelijkheid geweest. In november 1916 gaf bisschop Callier van Haarlem opdracht aan kapelaan Warnink van de Frankelandsekerk om voorbereidingen te treffen voor een nieuwe parochie in de Gorzen. De eerste kerk, een houten exemplaar aan de Geervlietsestraat, werd ingewijd op 23 januari 1918. Trouwboeken van onze parochie gaan evenwel al terug tot in 1917.
De huidige kerk is gereedgekomen in 1926, na een bouwperiode van ruim één jaar. De inwijding met Kerstmis 1926 moest evenwel worden uitgesteld omdat het interieur nog geen kerkdienst toeliet. De inwijding vond plaats op 6 januari 1927 en op dezelfde dag werd de houten kathedraal buiten gebruik gesteld. De pontificale inwijding van de "steenen kerk" volgde pas op 23 juli 1927 door Mgr. Callier.

U ziet: een hoop jaren en data die herdacht en gevierd kunnen worden. En helemaal consequent is de parochie daar nooit in geweest. Zo werd in 1958 "veertig jaar parochieleven" gevierd en in 1967 het vijftigjarig bestaan van de parochie.
Eigenlijk kan het helemaal geen kwaad om elk jaar met een mengeling van verbazing en trots stil te staan bij het bestaan van onze parochie en kerkgebouw. Gezien de financiële middelen is het een wonder dat de kerk ooit is gebouwd en al die jaren in stand is gebleven. Met hier en daar een kapelletje en voorportaal minder (in 1964 kreeg de kerk een nieuwe voorgevel), een in onbruik geraakte kelder (sinds de jaren tachtig), maar toch. De kerk is en blijft een voor Schiedam en omgeving een uniek exemplaar van de bouwstijl "Amsterdamse School". En er wordt momenteel hard gewerkt aan plannen om de kelder weer in gebruik te nemen.
Andere parochies staan wel eens verbaasd over de verknochtheid van onze parochianen en wijkbewoners aan het gebouw. In wezen een hoop stenen. Maar wel een hoop stenen waarin het bloed en zweet  zit van vele wijkbewoners. Een gebouw dat in de Gorzen meer is dan een plaats waar r.k.-gelovigen samenkomen om te bidden. Ook de gemeente zag dit enkele jaren geleden in en bestempelde het gebouw tot gemeentelijk monument!
"Haal de kerk weg, en de Gorzen verliest het hart", zo sprak decennia terug pastoor Donkers. En dat geldt nog steeds.
LANG LEVE DE GORZENKERK!!!

Henry de Wolf

(Op onze website www.heilighartkerk.nl kunt u meer lezen over de geschiedenis van gebouw en parochie, over jubilea en pastores. En over de Gorzen. Alles opgeluisterd met fraaie foto’s. En de site wordt nog steeds uitgebreid!)

[naar boven]GK2007-nr6-15     [naar boven]

[naar boven]GK2007-nr6-16     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter:
 
Nico de Leede
tel. 059 - 7 33 39 42
 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
Marian Bergwerf - Olsthoorn
tel. 010 - 4 73 78 79
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:
 
Henk de Heer, Hans Ronteltap,
Ben Schueler, Henry de Wolf 
lay-out en druk:  Henk de Heer, Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van de maand.Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug