Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK DECEMBER 2007     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 december 2007, 19e jaargang nr.11

  1 - Omslag
  2 - Met brandend Hart
  3 - Misintenties december t/m 23 december
  4 - Terugblik-1: Openbare bestuursvergadering
  5 - Door U voor U: in het spoor van Matteüs
  6 - Zangkoor
  7 - Bijzondere vieringen: 4e Adventszondag
  8 - H.Hartkerk forever!
  9 - 12+Club/Praatpaal
10 - Agenda december t/m 23 december
11 - Vieringen Kerstmis
12 - Vormsel
13 - Nieuws
14 - Heiligen: Maria Onbevlekte Ontvangenis
15 - Oproep: kerstversieren
16 - Terugblik-2: Rommelmarkt
17 - Zonnebloem
18 - Familieberichten
19 - Terugblik-2: De Romaanse Mens
20 - Boeken
21 - Lezingen
22 - Humor
23 - Spreuk van de maand
24 - Kerstmis en kinderen: Kerst-sterretjestocht
25 - Achterflap

GK2007-nr11-01     [naar boven]             8 december 2007
              
      Onbevlekte ontvangenis
      van de H. Maagd Maria

(zie: Heiligen )


[naar boven]GK2007-nr10-02     [naar boven]


We vieren weer de Advent. De tijd van verwachting. In de liturgie lezen we teksten over de eindtijd. Een vreemd gegeven, zo op het eerste gezicht. We bereiden ons voor op Kerstmis, het feest van de geboorte van Jezus. De eerste komst van de Verlosser, de Messias. En we horen over de komst van de Mensenzoon aan het eind der tijden. De tweede komst, die bij het Laatste Oordeel.
Deze combinatie geeft aan, denk ik, dat we leven in wat we noemen: de tussentijd.
Het Rijk Gods is begonnen bij de geboorte van Jezus. De kern van zijn boodschap is immers: bekeert u, want het Rijk Gods is nabij. Toch is het Rijk Gods pas voltooid, zo houdt de bijbel ons voor, aan het eind der tijden.
In de tussentijd leven we in de spanning tussen   enerzijds het 'reeds' en anderzijds het 'nog niet'. Daar spreekt het evangelie meerdere malen over.
Als wij mensen het zouden klaar spelen geheel volgens het evangelie te leven, dan zou onze wereld er heel anders uit zien. Dan zou het Rijk Gods  al gerealiseerd zijn. Althans voor zo ver dat hier op aarde, in het 'hiernumaals', mogelijk is. Maar de werkelijkheid gebiedt ons toe te geven, dat zowel in het groot als in het klein leven volgens het evangelie zich vaker niet dan wel voordoet.
Toch zien we telkens min of meer geslaagde pogingen om het ideaal te bereiken.
Er zijn soms op het wereldniveau hoopvolle initiatieven die vrede dichterbij brengen, die klimaatverbetering bevorderen, die natuurrampen proberen te voorkomen, die hongersnood minder doen voorkomen. Maar de gebieden waar deze kernwaarden van het Rijk Gods met voeten worden getreden, zijn helaas nog groter in aantal.
Ook op kleine schaal streven mensen vaak naar verzoening, doen hun best bewust om te gaan met het milieu, weten van hun bezit te delen met anderen, bijzonder met hen die het minder hebben. Maar slagen we daar steeds in? En moeten we niet allemaal toegeven dat we nogal eens te kort schieten?
Misschien is het jaarlijks vieren van de Advent een kans om ons extra te gaan inzetten voor de komst van het Rijk Gods, om steeds meer het 'nog niet' om te zetten in het 'reeds'. Dan leven we toe naar de voltooiing daarvan in het hiernamaals.
Proberen we dat  in onze parochie. We hebben elkaar hard nodig om als gelovigen geïnspireerd te blijven.
In deze zin wens ik u allen: een goede voorbereiding op Kerstmis: een gezegende Adventstijd.

p. J.F. de Rooij  scj. adm. par.

[naar boven]


GK2007-nr11-03     [naar boven]Zondag 2 december
Anthonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Petronella Catharina van Dorst – van de Water, Franciscus Laurentius Geerders, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Jeup – Franken,  Jan Joore,  Piet van Potten, Piet Schellekens, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, overledenen familie Vincent en Schueler,  Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 9 december
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, ouders Engering – Hersbach, Franciscus Laurentius Geerders, Hans Haas, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, Laurentius Franciscus Antonius Meijer, ouders Koreman – Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, Petrus Jacobus Josephus van Mil,  Willem van der Pas, ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Piet Schellekens, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde. 

Zondag 16 december
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers,  Franciscus Laurentius Geerders, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, Laurentius Franciscus Antonius Meijer, Piet van Potten, ouders Over de Vest – Franken, Ben Schueler, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Petronella Catharina van Dorst – van de Water, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 23 december
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach,  pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Willem van der Pas, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde.

[naar boven]

GK2007-nr11-04     [naar boven]Openbare bestuursvergadering
Aansluitend op de reguliere kerkbestuursvergadering, zette het bestuur op maandagavond 12 november de deuren open voor parochianen. Een achttal belangstellende parochianen gaven aan deze mogelijkheid gehoor en wilden door het bestuur bijgepraat worden of hadden zelf onderwerpen die ze wilden bespreken.
De avond begon met een welkom aan alle aanwezigen door de voorzitter, pater De Rooij, tevens administrator van onze parochie. Vervolgens las Lidwien Meijer een verhaal voor over het belang van parochianen en vrijwilligers voor de parochie, waarna een gebed werd uitgesproken.

De Kerngroep Pastoraat stond als eerste onderwerp op de agenda. Lidwien Meijer, als pastoraal werkende voorzitter van deze groep, en Marian Bergwerf vertelden over de plaats van deze groep in onze parochie. "Vroeger stonden de pastoor en meerdere kapelaans in het centrum van de parochiële activiteiten en deze stuurden de vrijwilligers aan." Onze parochie heeft al lange tijd geen eigen pastoor meer. De Kerngroep Pastoraat probeert dit gemis op te vangen. "De werkverdeling tussen kerkbestuur de kerngroep is dat het bestuur vooral de zorg heeft over de kerkgebouwen, de financiën en verder eindverantwoordelijk is voor het overige beleid. De kerngroep houdt zich bezig met de vieringen, het pastoraat en de contacten met vrijwilligers." Leden van de kerngroep zijn: Marian Bergwerf, Jolanda Konings, Ted Konings, Lidwien Meijer en Corry Smits.

De zorg voor de kerkgebouwen en het onderhoud behoort tot de portefeuille van Cokke Lansbergen, sinds een half jaar lid van het kerkbestuur. Cokke vertelt over de noodzaak om meer inkomsten te verwerven uit het beter benutten van onze pastorie en kelder. De afgelopen maanden zijn er al diverse gesprekken gevoerd om dit te bewerkstelligen.
Mocht dit tot concrete stappen leiden, hoort u er meer van. Vanaf maart 2008 zullen er grote onderhoudswerkzaamheden aan ons kerkgebouw starten. Over het onderhoud van onderdelen – de elektriciteitsinstallatie en kerkverlichting, het onderhoud van het torenuurwerk – wordt momenteel onderhandeld met ondernemers. Tot slot meldt Cokke verguld te zijn met de komst van klusjesman Wim van der Hoeven en doet een oproep voor een vrijwilliger die samen met Wim klusjes wil doen.

De brandweer is sinds eind vorig jaar intensief met onze parochie en het bisdom in gesprek om onze kerk goed voorbereid te laten zijn mocht er zich ooit een calamiteit voordoen. Op korte termijn zullen er maatregelen worden getroffen om de kerk in geval van nood snel en ordelijk te kunnen ontruimen. Er komen noodverlichtingsbordjes en tijdens de nachtelijke kerstvieringen zullen er bij alle uitgangen geïnstrueerde vrijwilligers staan. Voorts zullen de blusmiddelen en de inrichting van de kerk worden aangepast. Bij de vluchtroutes worden losse tafels en stoelen verwijderd of vastgezet. De plaats van de kerststal dient ook te worden aangepast. De laatste jaren stond deze te dicht bij een vluchtroute, hetgeen onacceptabel bleek voor de brandweer. Van vijf alternatieve plaatsen (o.a. in de Liduinakapel en onder het grote Mariabeeld) wordt de laatste in een stemming gekozen als nieuwe plaats. De kerststal zal op deze plek tijdens en na de vieringen voor alle kerkbezoekers uitstekend zichtbaar zijn. Het tabernakel verhuist tijdelijk naar het hoofdaltaar.

Penningmeester Louis van Poppel licht de uitgedeelde begroting voor 2008 toe. "De inkomsten zijn laag, maar de kosten gelukkig ook." Toch baart de ontwikkeling van sommige posten zorgen. De kerkbijdragen in de vorm van kerkbalans en collecten lopen terug, terwijl de parochie te maken heeft met een sterk stijgende energierekening. Waar mogelijk probeert het bestuur op posten te bezuinigen, met resultaat, zoals uit de voorlopige cijfers over 2007 blijkt. De verlichting aan de buitenzijde van de kerk blijkt een van de energieslurpers te zijn, en zal noodzakelijkerwijs moeten worden verminderd. En de onlangs bij de Gorzenklok verspreide brief om (verhoging) van de kerkbijdrage heeft al gezorgd voor een – bescheiden – verhoging van de inkomsten.
Louis vervolgt: "Het gaat er echter niet om dat het kerkbestuur meer geld op de bankrekening krijgt. Het geld is nodig voor de instandhouding van onze gebouwen en om pastorale activiteiten te kunnen uitvoeren die wij als parochie belangrijk vinden." Deze uitspraak wordt ondersteund door de toezegging van 800,- om twee kamers op te knappen op de eerste verdieping. Janet Bisschop en Rosemary Conijn vragen en krijgen tijdens deze vergadering geld om deze kamers te kunnen opknappen ten behoeve van de kinderen en jongeren van onze parochie en van de bij ons kerkende Engelstalige gemeenschap. Ook zullen deze kamers en de eerder dit jaar opgeknapte parochiezalen op de begane grond worden voorzien van nieuw en stevig zeil.

Henry de Wolf krijgt het woord om te vertellen over de Gorzenklok, de internetsite en de rommelmarkt. Zorgen baart de staat van de kopieermachine, waarop de Gorzenklok wordt gedrukt en de boekjes voor uitvaarten, Kerstmis, etc. De machine is ruim 13 jaar oud (de afschrijvingsperiode bedraagt 8 jaar!) en heeft een versleten 'lezer'. Hierdoor verschijnen er in het drukwerk inktloze lijnen. Reparatie is niet meer mogelijk. Verschillende keren is drukwerk al uitbesteed en de vrees bestaat dat de machine het niet meer lang zal uithouden. En geld voor een nieuwe, zo'n 8000,- heeft het bestuur niet (de huidige machine was ook al een geschenk). Tijdens de vergadering wordt een mogelijke sponsor genoemd. Wordt vervolgd.
De andere informatiebron is de internetsite van onze parochie. Hierop staan o.a. nieuwe en oude nummers van de Gorzenklok. Er wordt aandacht gevraagd voor activiteiten die binnenkort plaatsvinden. Verder vindt u er de parochiegeschiedenis, een fotoboek en – niet onbelangrijk – de reservering van onze kerk en pastorie. Handig voor potentiële huurders van deze ruimten.
De najaarsrommelmarkt van 2007 was een groot succes. Een hogere opbrengst dan de aprilmarkt. En een flink aantal nieuwe vrijwilligers verleende hun medewerking.
Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor de werkzaamheden die in de decemberperiode moeten gebeuren om op een mooie wijze Kerstmis te kunnen vieren. Er wordt een oproep gedaan voor vrijwilligers voor gelegenheidskoren en voor mensen bij de vluchtuitgangen van de kerk. Het versieren van de kerk en het plaatsen van de kerststal zal starten op zondag 16 december om 12 uur, direct na de viering van de Engelstalige gemeenschap. Ook zijn er mensen nodig voor het poetsen van het koper, het maken van bloemstukken en de catering op deze dag. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Henry de Wolf. Een aantal toezeggingen, o.a. van de Engelstalige gemeenschap, zijn al binnengekomen.

Bij de rondvraag meldt Poul van de Burgh aan de aanwezigen dat de dirigente en de organiste van het koor (Madelèn Montanus en Truus Roosken) te kennen hebben gegeven volgend seizoen niet meer voor het koor te staan. Het kerkbestuur had hierover al een brief mogen ontvangen.
Ted Konings laat weten dat er (op dat moment) geen nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van de samenwerking met andere parochies.

Een officieel en volledig verslag van deze avond zal later deze maand beschikbaar zijn.

Henry de Wolf

[naar boven]


GK2007-nr11-05     [naar boven]In het spoor van Matteüs
De Advent is weer begonnen, en daarmee een nieuw kerkelijk jaar. Het afgelopen jaar luisterden we voornamelijk naar de verhalen uit het Evangelie van Lucas. Het komende jaar staat Matteüs centraal.

De vier evangelisten hebben duidelijk accentverschillen in hun weergave van het leven – de woorden en de daden – van Jezus.
Dat hing samen met waar ze zelf het meest door waren geïnspireerd, dat wil je dan graag anderen vertellen. Het had ook te maken met de 'doelgroep', de mensen aan wie zij hun boodschap vertelden. Wie zijn de hoorders van de verhalen? Zijn het Joden, Grieken, dat maakt nogal wat uit! Zo hebben ze allemaal een 'blijde boodschap' die enigszins anders gekleurd is.
Bij Lucas zijn de hoorders vooral de rijken van zijn tijd. Hij legt dan ook de nadruk op het kunnen loslaten van bezittingen. Marcus schildert Jezus als therapeut, als genezer.
Bij Johannes wordt het accent gelegd op de liefde als hét kenmerk van de christelijke levenshouding.

En Matteüs, van wie we het komend jaar vooral gaan horen?
Hij was een tot christen bekeerde jood en schreef voor joodse toehoorders. Hij zag Jezus als de Messias, en hij wilde graag dat zijn volksgenoten dit óók zouden gaan zien. Hij wilde hen warm maken hiervoor. Zijn evangelie staat dan ook helemaal in de lijn van het (zogenaamde) Oude Testament, in de lijn van de grote figuren uit dit Testament, zoals Abraham, David, Mozes, Elia. Hij beschrijft de figuur van Jezus in het verlengde van deze personen.
Het evangelie begint al met een geslachtsregister, Jezus staat in de lijn van de grote voorgangers en ook voorgangsters (want we vinden vier vrouwen in dit register).

Wat is nu het belangrijkste trefwoord in het evangelie van Matteüs? Dat is verzoening. Wie God heeft ervaren als de Vader die hem/haar onvoorwaardelijk liefheeft, zal steeds gericht zijn op verzoening, op vrede, in woorden en in handelen. We zijn allen zonen en dochters van God, door hem aanvaard en bemind.
Met het kerstfeest in het vooruitzicht wil ik dit graag benadrukken. Deze blijde boodschap mag centraal staan. Paus Leo heeft eens in een kerstpreek gezegd: 'Vandaag kan ik opnieuw beginnen, want God wordt als kind in mij geboren.'
Angelus Silesius zei: 'Christus kan duizendmaal in Bethlehem geboren worden, maar als hij niet in jou geboren wordt, blijf je voor eeuwig verloren.'
Mogen wij, net als de wijzen uit het Oosten, waar de evangelist Matteüs ons van vertelt, door de knieën gaan voor dit kind…
Een mooie, intense Adventstijd gewenst, en een Zalig Kerstfeest.

Lidwien Meijer

[naar boven]


GK2007-nr11-06     [naar boven]Onlangs kregen wij bericht van Madelèn Montanus (dirigente) en Truus Roosken (organiste), dat zij ons koor eind juni 2008 gaan verlaten. Wij hebben dan zeven jaar met elkaar samengewerkt.
Wij hebben veel van hen geleerd, er is heel veel nadruk gelegd op de articulatie en de techniek van het zingen, zoals ademhaling en de zangtechniek.
Wij zullen hen dan ook gaan missen.

Hierop aansluitend willen wij een oproep doen aan  mensen, die deskundig zijn om ons koor verder te leiden en nieuwe vierstemmige koorstukken in te studeren.
Voor inlichtingen kunt u bellen met 010-4265552 of  per e-mail: jamleerentveld@planet.nl

Namens het koorbestuur,
José Leerentveld

[naar boven]

GK2007-nr11-07     [naar boven]Luisterviering in de Advent
Augustus jl. hebben we in onze kerk voor het eerst een luisterviering gehouden. Dat betekent dat er geen samenzang was of koorzang, maar voornamelijk luisteren naar een CD. In augustus was dat meditatieve zang uit Taizé.
Veel parochianen reageerden positief op deze viering.
Op 23 december, dus vlak voor het kerstfeest, is er opnieuw een luisterviering. Dit maal met gregoriaanse zang, in de sfeer van de Adventstijd. Uiteraard zal ook het Rorate klinken.
Tussen de kerstvoorbereidingen door is het wellicht inspirerend, deze rustgevende adventsklanken te beluisteren.

Lidwien Meijer

[naar boven]
GK2007-nr11-08     [naar boven]SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
Wanneer we terugkijken naar de afgelopen maand, zien we dat er weer een aantal mooie activiteiten in onze parochie heeft plaatsgehad.

Allereerst de rommelmarkt op 10 november. U leest er meer over elders in deze Gorzenklok. Ook over het project van de jongeren: Diaconaction.
Verder was er de afgelopen maand wederom een wijklunch met winterse erwtensoep op het menu dit keer. De eerstvolgende wijklunch zal plaatsvinden in het nieuwe jaar.
De gezinsviering van 4 november had het thema: 'Op reis'. Pastoor van Well ging ons voor in een inspirerende viering. Na afloop was er een leuk en leerzaam spel voor de gezinnen. De volgende gezinsviering zal traditiegetrouw zijn op 24 december, kerstavond.

Op zondag 18 november gaf het Toonkunstkoor Schiedam een concert in onze kerk. Er klonk feestelijke Barokmuziek. In de pauze en na afloop was een flinke ploeg van onze vrijwilligers in de weer om ook de inwendige mens van het koor, de instrumentalisten en bezoekers te verzorgen. Het was een geslaagde middag waarop onze kerk en haar uitstekende akoestiek voor heel Schiedam voor het voetlicht kwam!

Van een aantal van deze activiteiten kunt u foto´s en/of filmbeelden bekijken op onze website:
www.heilighartkerk.nl  

De voor ons liggende maand is natuurlijk voor ieder een drukke maand. Rond Kerstmis is het in de parochie een waar spitsuur. Naast de vieringen op kerstavond zijn er weer tal van andere activiteiten. De drie basisscholen ontvangen we voor de kerstvieringen en er zal een 'Kerst-sterretjestocht' zijn voor alle schoolgaande kinderen (zie aankondiging sterretjestocht).
Op vrijdag 14 december is de Zonnebloem kerstviering in onze pastorie en op 15 december zal een aantal zangers en zangeressen van onze parochie kerstliederen ten gehore brengen als afsluiting van de lichtjestoer voor de ouderen uit onze wijk. Komt allen naar het Wilhelminaplein!

Kortom, we zullen als parochiegemeenschap ons beste beentje weer voor zetten om mensen rond Kerstmis een warm onthaal en een mooi kerstfeest te bieden.

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

[naar boven]
GK2007-nr11-09     [naar boven]Diaconaction: in actie voor het goede doel
Het was eigenlijk een beetje te koud op zondag 18 november om je handen niet uit je mouwen te steken. Dat kwam mooi uit, want de jongeren van onze parochie en die van de St. Jan volgden de oproep van Diaconaction en kwamen in actie.

Diaconaction is een groeiend initiatief dat jongeren uitnodigt om te doen - 'actie'- voor het goede doel - 'diaconie' -. Na wat brainstormen hadden we besloten om auto's te gaan wassen, taarten te bakken en een crèche in te richten. Daarmee wilden we geld bij elkaar brengen voor een project in Kenia. In de plaats Nanyuki wordt een nieuwe school gebouwd en de Van Harmelen Conservation Fund zamelt daar geld voor in. De Schiedamse Astrid van Harmelen vertelde over haar activiteiten in de viering in de kerk. Daar vestigde ze de aandacht op het boek 'De avonturen van Simon Buki' dat zij schreef om bekendheid te geven aan de situatie en opbrengst te genereren voor de Njogu-ini Primary School in Nanyuki. De doos boeken die ze mee naar huis nam was een heel stuk lichter dan waarmee ze kwam!

Tegelijkertijd waren Bob, Bart, Tim, Ted, Coen en Jasper voor de pastorie de auto's aan het wassen van wel een stuk of achttien parochianen die al of niet met opzet met de auto naar de kerk gekomen waren. Later hielpen ook de jongens en meisjes van de Engelstalige kerk mee. Het was wel wat koud, maar met een warm soppie en een bleek zonnetje viel het goed te doen. Doorboenen en afzemen maarrr!
Binnen waren Victoire, Marloes, Isaure, Elsemieke en Willemijn bezig. Ze hielden enkele kinderen zoet – en hadden veel plezier - en maakten de parochiezaal klaar voor een half uurtje (of was het langer...?) koffiedrinken – met taart en koek. Het lekkers hadden we uiteraard zelf gebakken (nou ja, met dank aan een moeder hier of daar dan...).

Toen de koek op was, en alle autosleutels terug naar de eigenaar, bleken we 336,55 bij elkaar te hebben gebracht! (Waarvan 80,- door de jongeren van de Engelse kerk). We gingen – niet alleen vanwege het geld – blij naar huis, de handen uit de mouwen steken is een prima manier voor een goed humeur.
de jongeren van de 12+-groep

P.S. Op de internetsite van de kerk staan enkele foto's van deze ochtend: www.heilighartkerk.nl

[naar boven]

GK2007-nr11-10     [naar boven]Zondag 2 december 
Eerste zondag van de Advent  Begin van de adventsactie van Solidaridad
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer.
Voorganger: pater A. Heeren S.D.B.
Jesaja 2,1-5 / Matteüs 24,37-44
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.  Matteüs 24,32-33
Aan het eind van de Viering is er een collecte voor Solidaridad. Gedetailleerde informatie over de activiteiten van Solidaridad kunt u lezen op: www.solidaridad.nl
Daarna staat in de pastorie voor iedereen een kopje koffie of thee klaar!

Woensdag 5 december
Pakjesavond

Donderdag 6 december
Sint Nicolaas

Vrijdag 7 december
H. Ambrosius

Zaterdag 8 december
Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria, Hoogfeest (zie Heiligen)

Zondag 9 december
Tweede zondag van de Advent
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus.
Orgel: Truus Roosken
Voorganger: pater A. Heeren S.D.B
Jesaja 11,1-10 / Matteüs 3,1-12
'Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.'  Matteüs 3,11-12
De medewerkers van Amnesty International staan weer te popelen om u materiaal mee te geven, zodat u kunt meedoen met de maandelijkse schrijfactie. Natuurlijk is de koffie klaar in de pastorie.
Iedereen is welkom!

Maandag 10 december
Dag van de Rechten van de Mens
Kerkbestuursvergadering om 19.30 uur in de pastorie.

Donderdag 13 december
H. Lucia

Vrijdag 14 december
H. Johannes van het Kruis
Om 10.00 uur Kerstviering van de Zonnebloem in de pastorie. (Zie: Zonnebloem)

Zondag 16 december
Derde zondag van de Advent
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel door Nel de Heer.
Voorganger: pastoor R.M. Kuypers
Jesaja 35,1-6a+10 / Matteüs 11,2-11
Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Matteüs 11,10-11
Zoals iedere zondag staan na de Viering de koffie en thee voor u klaar in de pastorie.
Aansluitend op de Viering van de Engelstalige gemeenschap, zal om 12.00 uur gestart worden met het versieren van de kerk voor Kerstmis. Vrijwilligers die willen meehelpen, zijn van harte welkom!

Woensdag 19 december
Lezing van dhr. Rosier waarin onder de hemelse klanken van het Weihnachtsoratorium (J.S. Bach) beelden getoond worden van eeuwenoude glas-in-loodramen. Aanvang 19.30 uur in de pastorie.
(Zie ook: Lezingen)

Donderdag 20 december
Om 11.00 uur Kerstviering St. Bernardusschool
Om 18.45 uur Kerstviering St. Willibrordusschool

Vrijdag 21 december
Om 9.30 uur Kerstviering St. Jozefschool

Zondag 23 december
Vierde zondag van de Advent
Om 09.45 uur Woord- en Com-muniedienst met gregoriaanse zang vanaf CD.
(Zie 'Bijzondere vieringen')
Voorganger: Lidwien Meijer
Jesaja 7,10-14 / Matteüs 1,18-24 
Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw.
Matteüs 1,24

Gun uzelf in deze drukke voorbereidingstijd op Kerstmis een ogenblikje rust: kom even een kopje koffie drinken in de pastorie na de viering!
Om 17.00 uur begint de Kerst-sterretjestocht (kijk snel naar de aankondiging).

[naar boven]


GK2007-nr11-11     [naar boven] 


[naar boven]

GK2007-nr11-12     [naar boven]Vormselvoorbereiding in 2008
In 2008 kunnen jongeren (in principe uit groep 7 en 8) mee doen met de voorbereiding op het Heilig Vormsel. Komend jaar is er een viering in de kathedraal waarin bisschop Van Luyn het Heilig Vormsel zal toedienen aan alle deelnemers uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Bij het Heilig Vormsel gaat het om het ontvangen van de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Wat kenmerkt de Heilige Geest? Wat ontvang je eigenlijk bij het Vormsel?
In de voorbereiding proberen we daar achter te komen. In ongeveer zes bijeenkomsten zullen de kinderen op zoek gaan naar die Geest, in het project: 'Speurtocht naar de Heilige Geest'.

De voorbereiding zal in het voorjaar van 2008 plaatsvinden. De data zijn nog niet bekend. Dit is een eerste aankondiging.
Wie zich nu al aan wil melden of meer informatie wil, kan bellen naar pastor Lidwien Meijer:
tel. 4 26 60 32.
Een mailtje naar de parochie (h.hartkerk@wanadoo.nl) kan natuurlijk ook.

[naar boven]


GK2007-nr10-13     [naar boven]Jubileum
Mevrouw Nel de Heer is alweer 12 jaar als organiste actief in onze kerk.
Vanaf deze plaats willen wij haar danken voor haar inzet gedurende die tijd en we hopen dat we zeker nog 12 jaar van haar orgelspel mogen genieten!
Nel, gefeliciteerd!

Herindeling parochies
Eind november heeft het bisdom Rotterdam het beleidsdocument "Samenwerking Geboden 2" uitgebracht. In dit document wordt ingegaan op de indeling van 141 parochies/kerkgemeenschappen in 24 clusters, een proces dat binnen drie jaar moet zijn voltooid. In het juli-augustusnummer van de Gorzenklok heeft u er al over kunnen lezen.
Nieuwe informatie is dat onze parochie - zoals werd verwacht - is ingedeeld in het relatief kleine cluster 23 (Nieuwe Maas), bestaande uit de vier parochies van Schiedam, alsmede de parochies van Vlaardingen en Maassluis.
Meer details over de bisdomplannen kunt u lezen in de komende Gorzenklokken.

Missiekalender (herhaalde kennisgeving)
Accepteer geen onrecht. Dat is de boodschap die de schilder/ glaskunstenaar Mathias Muwonge Kyazze mee wil geven in de dertien werken die bijeen zijn gebracht in de Missiekalender 2008.

Het werk van Muwonge Kyazze is er sterk op gericht de Afrikaanse vrouw de plaats te geven die haar toekomt. "Ik wil via mijn kunst laten zien hoe onmisbaar en belangrijk vrouwen zijn voor onze identiteit. Als christen en als Afrikaan. Bewust leid ik hen uit het donker en volop in het licht, in de hoop dat iedereen die hen ziet, omwille van God, de Afrikaanse vrouw als medemens recht zal doen."
De Missiekalender 2008 kreeg dan ook de titel 'Vrouwen in het licht'.

De Missiekalender 2008 is in onze parochie te bestellen via mevrouw Margo Heinsbroek (tel: 010 – 4 26 61 26).
Een inkijkexemplaar vindt u achter in de kerk.
Een mooi idee voor een bijzonder cadeau in de decembermaand!

[naar boven]

GK2007-nr10-14     [naar boven]Maria Onbevlekte Ontvangenis
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Rooms-katholieke Kerk dat op 8 december met een hoogfeest gevierd wordt. Het dogma bevestigt de bijzondere status van Maria door te stellen dat zij ter wereld kwam zonder door de erfzonde te zijn belast. Zij werd ontvangen, met andere woorden, met een onbevlekte ziel.

De aanduiding is een antwoord op een eeuwenoude kwestie: het kon toch niet zijn dat Jezus geboren was uit een zondige vrouw? Na de zondeval van Adam en Eva waren immers alle mensen met de erfzonde belast. Verkeerde neigingen, zwakte van geest en lichaam, zinnelijke begeerte, dat alles en nog veel meer was hun lot geworden. Een lot dat van generatie op generatie werd doorgegeven.
Zonder een theoretische ingreep zou dat ook voor Maria gelden en dan volgens de wetten van de logica ook voor haar zoon.
Over dit probleem is in de katholieke kerk eeuwenlang gediscussieerd totdat uiteindelijk, in 1854, de knoop werd doorgehakt en op 8 december het dogma van Maria's Onbevlekte Ontvangenis door Paus Pius IX werd afgekondigd: op Maria, de gezegende onder de vrouwen, was de erfzonde niet van toepassing! Bij haar conceptie werd de zonde niet doorgegeven. Dit meisje kon de moeder van God worden.
Vier jaar na het uitspreken van het dogma verscheen Maria in het Franse Lourdes aan het eenvoudige en ziekelijke meisje Bernadette Soubirous. Op de vraag wie zij was antwoordde Maria: "Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis" en bevestigde hiermee de uitspraak van paus Pius IX.
De afkondiging van het dogma zette onder rooms katholieken een nieuwe golf van Mariaverering in gang. In veel landen, waaronder Italië, Spanje, Portugal, Oostenrijk en Zwitserland, is het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis een vrije dag.

Hoe de onbevlekte ontvangenis in zijn werk ging, kunnen wij onder meer lezen in de biografie die de evangelist Johannes over Maria schreef. Dat boek is tijdens Reformatie en Contra-reformatie in ongenade gevallen, maar was daarvóór een belangrijke bron van informatie over de moeder Gods.
De onbevlekte ontvangenis van Maria zou hebben plaatsgevonden tijdens de ontmoeting van haar ouders Anna en Joachim, bij de Gouden Poort van Jeruzalem. Anna en Joachim waren oud en treurden over hun kinderloosheid. Toen Joachim op zekere dag buiten de stad verbleef, verzocht een engel hem terug te keren naar huis. Tegelijkertijd gebood de engel Anna haar man tegemoet te gaan. Hun kuise omhelzing bij de stadspoort zou het moment zijn van de conceptie van Maria.

Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis wordt vaak verward met een ander dogma: dat van de maagdelijkheid van Maria met betrekking tot de verwekking van haar Zoon. Maar dat is een heel ander kerkelijk leerstuk. Dit feest, dat op 25 maart gevierd wordt, noemen wij Maria Boodschap. Negen maanden later vieren we dan Jezus' geboorte.
Het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis wordt gevierd op 8 december. Negen maanden later, op 8 september, is het feest van de geboorte van Maria.

(Met dank aan diverse internetsites)

[naar boven]
GK2007-nr11-15     [naar boven]Werkzaamheden rond Kerstmis 2007
In voorbereiding voor het kerstfeest, is er in de kerk altijd veel werk te verrichten.

Vele werkzaamheden worden al door een vaste groep vrijwilligers gedaan. Zoals het voorbereiden van vieringen, collecteren, zingen, boekjes samenstellen, drukken, niet/vouwen, Gorzenklokken rondbrengen. Verder hebben we lectores en een koster.
Andere werkzaamheden zijn eenmalig. Sommige van deze zijn al ingevuld, voor andere zoeken we nog enthousiaste vrijwilligers.
Specifiek zijn we op zoek naar mensen die op 16 december vanaf 12 uur de kerk willen versieren, de kerststal mee willen helpen opzetten, de grote bomen plaatsen, koper willen poetsen, bloemstukken maken, meehelpen met de catering voor deze dag.
Tenslotte zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die tijdens de avondmissen op 24 december bij de uitgangen willen staan om in geval van een calamiteit helpen om de kerk ordelijk te ontruimen.
En als u van zingen houdt, kunt u zich opgeven voor het Gelegenheidskoor. Dit koor zal de gezinsviering op kerstavond verzorgen en acte de présènce geven in de wijk (zang op het Wilhelminaplein). Als u niet beide keren kunt/wilt meezingen, is dat ook geen probleem!

Informatie/aanmelding bij Henry de Wolf
(tel: 010 – 4 26 44 17, email: Henry@de-wolf.nl)

[naar boven]
GK2007-nr11-16     [naar boven]Najaarsrommelmarkt
Op 10 november had de najaarsrommelmarkt in onze pastorie plaats. De dagen ervóór hadden vele vrijwilligers hard gewerkt om de rommelmarkt op te bouwen. Dit keer hadden we minder tijd dan anders, omdat er op woensdag nog een uitvaart en een koffietafel was. Maar ook dit keer lukte het! Stipt om 10 uur kon de rij wachtenden zich verspreiden in pastorie en kerk.

Zoals gebruikelijk was de toeloop in het eerste anderhalve uur zeer groot. Gelukkig waren er gedurende die tijd extra vrijwilligers beschikbaar om te helpen bij de verkoop en om toezicht te houden. Desondanks werden er toch weer enkele spulletjes meegenomen zonder dat er voor betaald werd. En dat in een kerk…
Gelukkig overheerste de gezelligheid. Leuke gesprekken met mensen die je lang niet hebt gezien, en met mensen die je geregeld in een andere setting tegenkomt.

De opbrengst viel zeker niet tegen. Inclusief het geld dat in de week na de rommelmarkt nog is binnengekomen, bedraagt de eindstand 1575,99 (en één oude cent uit het guldentijdperk.) Ruim 160 meer dan de voorjaarsrommelmarkt!
Een andere mooie opbrengst is dat er tien nieuwe rommelmarktvrijwilligers hebben meegeholpen, waarvan de meesten nog niet als H. Hartvrijwilligers te boek stonden.
Na het opruimen en het tellen van het geld genoot een grote groep werkers nog even na onder het genot van een hapje en een drankje. En gezamenlijk werd een datum geprikt voor de volgende rommelmarkt:

zaterdag 12 april, van 10 tot 3 uur.

Iedereen weer van harte welkom!

[naar boven]
GK2007-nr11-17     [naar boven]Op vrijdag 14 december zal er een kerstviering zijn in de pastorie. Om 10.00 uur staat de koffie klaar! En tussen de middag is er een heerlijke kerstmaaltijd. Rond 15.00 uur zal deze gezellige dag ten einde zijn. Iedereen is van harte welkom!

[naar boven]


GK2007-nr11-18     [naar boven]
Op 1 november 2007 is op 89-jarige leeftijd overleden

Petronella Geertruida Kouwenhoven

Mevrouw Kouwenhoven woonde in zorgcentrum François Haverschmidt.

-------

Op 7 november 2007 is op 97-jarige leeftijd overleden

Henricus Eustacius Brouwer

De heer Brouwer, in zijn actieve jaren en ook daarna zeer begaan met onze parochie, woonde
in zorgcentrum Frankeland.
(op onze website is onder de kop “75-jarig bestaan van de kerk” een interview met dhr. Henk Brouwer uit 2002 opgenomen)

-------

Op 12 november 2007 is op 98-jarige leeftijd overleden

Petronella Catharina van Dorst - van de Water

Mevrouw Van Dorst woonde in zorgcentrum Frankeland.


Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden in onze gebeden.

-------

Op 25 november 2007 werd in onze kerk gedoopt

Suzan Tesselschade Maria Buckens

Wij feliciteren ouders, familie en vrienden van
Suzan met deze heugelijke gebeurtenis!

[naar boven]


GK2007-nr11-19     [naar boven]Lezingencyclus over de Romaanse mens
In de maand oktober konden belangstellenden op vier woensdagavonden lezingen van de heer Frans Rosier bezoeken. Het was voor het tweede jaar dat dit in onze Heilig Hartkerk georganiseerd werd. We waren blij dat er een goede opkomst was, zelfs mensen uit Ridderkerk hadden het in de krant gelezen en zijn trouwe bezoekers geworden. Verder kwamen er toehoorders uit Kethel, Vlaardingen en uit de Gorzen zelf. Het thema was: "De Romaanse mens en het laatste oordeel".
Wij konden zien en horen hoe de Romaanse mens in zijn tijd door middel van gebrandschilderde ramen en gebeeldhouwde taferelen zijn medemensen wilde waarschuwen: leef vanuit het goede, want je komt aan het eind van je leven voor de hemelpoort aan en als je de dingen van God de Vader geprobeerd hebt te doen kom je er binnen (geldt nog steeds!). Tussendoor konden de aanwezigen bij prachtige muziek mediteren over het geziene en gehoorde.

Na de lezingen was er weer een gezellig samenzijn, verzorgd door de heer Rosier en zijn zus Jeanne. Onder het genot van Franse kaas en wijn kon men nog wat vragen stellen. Ook kregen we weer mooi geïllustreerde boekjes mee.
Na afloop van de laatste lezing werd namens het kerkbestuur, aan de heer Rosier en zijn zus een mooi boeket bloemen overhandigd.

Op 19 december a.s. zal de heer Rosier delen uit het Weihnachtsoriatorium van J.S. Bach laten horen, opgeluisterd met beelden van plafondschilderingen.
Fijn dat hij zoveel moeite doet om ons een aantal mooie avonden te geven. Frans, bedankt!

Nel de Heer

[naar boven]
GK2007-nr11-20     [naar boven]Lees- en meditatieboekje te koop

Schenk ons Uw vrede,
dat wij elkaar omringen met licht,
met warmte en geborgenheid,
dat wij zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar dragen.
Mogen wij in alle wederwaardigheden van ons leven, bemoedigd, gesterkt en gezegend worden
in de Naam die God-met-ons wil zijn
op weg naar Kerstmis.

Bovenstaande is een tekst uit het boekje: 'Op weg naar Kerstmis', een uitgave van de Abdij van Berne-Heeswijk. Dit boekje is te koop in onze kerk. Het staat vol bezinnende teksten (verhalen, gedichten, interviews, een lied), voor elke dag van de Advent één tekst. Het is mooi geïllustreerd. Ook voor kinderen zijn er enkele suggesties opgenomen. Het boekje kost 4,-
Op 25 november was het al beschikbaar, maar ook op 1 december is het nog te koop.
Wellicht een passend Sint-cadeautje.

Lidwien Meijer

[naar boven]
GK2007-nr11-21     [naar boven]Kerstmis in een Romaanse kapel te Rouen
Op woensdagavond 19 november, in de donkere dagen voor Kerstmis, neemt de heer Frans Rosier toehoorders mee naar een Romaanse kapel, alwaar onder de goddelijke klanken van het Weihnachtsoratorium van Bach het kerstverhaal wordt voorgelezen.

De lezingen zijn afkomstig uit de verschillende Evangeliën en worden afgewisseld met vanaf CD's ten gehore gebrachte vocale delen uit het Weihnachtsoratorium. Als derde element zullen op de geëigende plaatsen een aantal lichtbeelden van het kerstverhaal worden getoond, zoals die als plafondschilderingen aanwezig zijn in een oude Romaanse kapel uit circa 1100.
De avond start met "de dans van Jesaja", waarbij de profeet het uitjubelt: "Zie de maagd zal baren!!". Geëindigd wordt met "de doop in de Jordaan".

Deze bijzondere avond begint om 19.30 uur en het einde ligt rond 22.30 uur, met een pauze van een kwartier rond 21.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid om wat na te praten, met een glas wijn, Franse kaasjes en stokbrood.
Tot 19 december a.s. in de pastorie!

[naar boven]

GK2007-nr11-22     [naar boven]
[naar boven]

GK2007-nr11-23     [naar boven]”Vele handen maken licht werk”

(Nederlands spreekwoord)


[naar boven]

 
GK2007-nr11-24     [naar boven]

[naar boven]GK2007-nr11-25     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter: vacature 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
Marian Bergwerf - Olsthoorn
tel. 010 - 4 73 78 79
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:


Henk de Heer,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: (het kerst/januari-nummer)  vóór 10 december.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug