Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK JANUARI 2008     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 januari 2008, 20e jaargang nr.1

  1 - Omslag
  2 - Met brandend Hart
  3 - Misintenties: 24 december t/m januari
  4 - Dankwoord: nieuw kunstwerk Adolfs
  5 - Bisdom: reorganisatie parochies
  6 - Kerkbestuur-1: vacatures
  7 - Familieberichten
  8 - Door U voor U-1: Os en ezel
  9 - Raad van Kerken
10 - Agenda: 24 december t/m januari
11 - Kerstvieringen
12 - Kerkbalans
13 - Kerkbestuur-2: herinrichting kerk
14 - Nieuws
15 - H.Hartkerk forever
16 - Spreuk van de maand
17 - Van de redactie
18 - Oproep: grote schoonmaak 12 januari
19 - Kerstwens/Nieuwjaarswens
20 - Door U voor U-2: Goud, mirre en wierook
21 - Kerststerretjestocht
22 - Humor
23 - Achterrflap


GK2008-nr01-01     [naar boven]                  Kerstmis 2007
              
               Op overrompelende wijze
                          toont Kerstmis ons
                       dat God ons liefheeft.
                                                                                           Chiara Lubich


[naar boven]GK2008-nr01-02     [naar boven]


'Midden in de winternacht ging de hemel open…' In dit vrolijke kerstlied wordt speels de kern van het feest verwoord. Waar schijnbaar enkel donkerte en dorheid is, waar de natuur dood lijkt, komt er ineens een ommekeer… 'want het aardse paradijs is vannacht gekomen.'
De officiële teksten van de liturgie van Kerstmis  spreekt ook in beelden: Jesaja horen we in de Nachtmis verkondigen: 'Het volk dat in donker wandelt ziet een groot licht; een licht dat straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis.' Plechtig en gedragen, zoals heel het Johannes- evangelie, klinkt het in de Dagmis: 'het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld.'
De beelden van licht en duisternis proberen aan te geven, wat de geboorte van het Kind voor onze wereld betekent. Onze wereld is gedoemd ten onder te gaan in zoverre zij zich van God heeft afgewend. Waar wij mensen ons niets gelegen laten liggen aan God noch gebod, overkomt ons alle mogelijke onheil. De media staan er bol van: hoeveel brandhaarden van oorlog en geweld zijn er niet. Maar op het feest van Kerstmis vieren wij  christenen, dat we niet mogen wanhopen. Dat een keer ten goede mogelijk is. Want met de komst van onze Verlosser is een ommekeer in de geschiedenis gekomen: niet het kwaad, niet de dood hebben het laatste woord, maar het Goede en het Leven. Jezus' kernboodschap in woord en daad getuigt ervan: het Rijk Gods is met Hem gekomen. En wij christenen hebben de roeping ons doen en laten te laten te laten bepalen door Gods gebod, door het evangelie. Overal waar wij in staat zijn om de liefde tot God en de naaste in praktijk te brengen, daar begint onze omgeving al te lijken op een 'aards paradijs'. Want daar heerst vrede. Daar wordt het visioen van de profeten bewaarheid: zwaarden worden omgesmeed tot ploegen.
Moge ook dit jaar ons Kerstfeest een gelegenheid zijn om ons open te blijven stellen voor het ware Licht. Dat we de kracht krijgen om, voor zo ver het van ons af hangt, ons te weer te stellen tegen onrecht in het groot en ook in onze eigen kring.
In deze zin wens ik U en de uwen van harte: Zalig Kerstmis en Zalig Nieuwjaar,

pater .J.F. de Rooij  scj , adm. par.

[naar boven]


GK2008-nr01-03     [naar boven]Zondag 24 en 25 december (Nachtmis Dagmis)
Ouders Bel – Haesackers, uit dankbaarheid familie Bel, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Petronella Catharina van Dorst – van de Water, Franciscus Laurentius Geerders, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Gerarda Herschbach, ouders en broers Van der Hoeven, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Jeup – Franken, Jan Joore, Koos Kazenbroot, ouders Koreman – Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, Laurentius Franciscus Antonius Meijer, Petrus Jacobus Josephus van Mil, Aad Osterholt, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Piet Schellekens, Ben Schueler, Piet Wijnen, Luud en Leni van 't Zelfde.

Zondag 30 december
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerders, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Piet van Potten, Ben Schueler, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 6 januari
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerders, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Koreman-Brandstëd, Nellie Kouwenhoven, Petrus Jacobus Josephus van Mil, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, Piet Schellekens, ouders Steens – Van der Knaap, overledenen familie Vincent en Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 13 januari
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, ouders Engering – Hersbach, Franciscus Laurentius Geerders, Hans Haas, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Jeup – Franken, Laurentius Franciscus Antonius Meijer, Petrus Jacobus Josephus van Mil, ouders van der Plas – Lips, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 20 januari
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerders, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman-Brandstëd, Nellie Kouwenhoven, ouders Over de Vest – Franken, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

zondag 27 januari
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerders, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Willem van der Pas, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

[naar boven]

GK2008-nr01-04     [naar boven]Nieuw kunstwerk van Adolfs in de kerk
Donderdag 22 november zijn twee nichten van Wim Adolfs (de maker van de grote schildering in de kerk, van de twee Liduina-tableaus en de ontwerper van acht karakteristieke kandelaars op en naast het hoofdaltaar) in onze kerk op bezoek geweest. Op zoek naar kunstwerken van hun in 1944 overleden oom, kwamen ze via internet bij de H. Hartkerk uit.

Tijdens hun bezoek lieten de dames interessante foto´s zien van schilderijen van onze voormalige pastoor Möller en kapelaan Vollaerts. Ook hadden ze foto´s bij zich van Adolfs en zijn kunstwerken.  Onze parochie kreeg een schilderij van Adolfs ten geschenke dat lange tijd de kamer van zijn zus had gesierd. Dit schilderij stelt Christus Koning voor, met kroon, scepter en rijksappel. En wat ook bijzonder is, met een brandend Heilig Hart, waarmee het prachtig aansloot bij onze H. Hartparochie!
Het schilderij is met Christus Koning (zondag 25 november) gepresenteerd aan de kerkgangers. De datum en de aard van het geschenk deed bij sommigen de vraag opkomen of hier nu sprake was van toeval, de Voorzienigheid? Hoe dan ook, wij zijn zeer blij met dit bijzondere geschenk.

Nadat Adolfs familieleden de kunstwerken van hun oom in onze kerk uitgebreid hadden bewonderd en gefotografeerd, gingen ze weer huiswaarts. De oude foto´s die ze meebrachten kunt u binnenkort op onze website bekijken.
Bedankt voor dit mooie kunstwerk!

Henry de Wolf

[naar boven]


GK2008-nr01-05     [naar boven]Reorganisatie parochies
In het vorige nummer van de Gorzenklok heeft u kunnen lezen dat de huidige 141 parochies/kerk-gemeenschappen in het bisdom Rotterdam worden samengebracht in 24 clusters. Onze parochie is samengebracht in cluster-23 "Nieuwe Maas". Dit cluster bestaat verder uit de Schiedamse parochies Jan de Doper-Visitatie, Liduina, Jacobus-Martinus en Willibrord (Vlaardingen) en Andreas-Petrus-Paulus (Maassluis).
Reden voor de reorganisatie van de parochies is het afnemend aantal katholieken en priesters. Verder wil het bisdom een versnelling bereiken in het aantal te sluiten kerken, volgens het bisdom noodzakelijk vanwege het nog steeds afnemend kerkbezoek en dalende parochie-inkomsten.
Met deze grootschalige herstructurering wil het bisdom een basis leggen voor een "georganiseerde missionaire dynamiek", geloofsverkondiging om nieuwe groepen in aanraking te brengen met het Evangelie. Binnen het grootschalige cluster moet ruimte komen om "pastoraat op maat" aan plaatselijke geloofsgemeenschappen aan te bieden.

In de in november verschenen nota "Samenwerking Geboden 2" schrijft het bisdombestuur dat het model van de 'verenigde parochie' voor de bestuurlijke vormgeving van de clusters richtinggevend is. Met andere woorden: een volledige fusie van de parochies, met één clusterbestuur, een centraal secretariaat. Over mogelijke uitzonderingen beslist de bisschop.
Elk cluster zal de beschikking krijgen over een pastoraal team. Clusters met veel katholieken krijgen een groot team, clusters met weinig katholieken een klein team. Ons cluster "Nieuwe Maas" is ingedeeld in categorie B (minder dan 20.000 gelovigen). Dat houdt in dat het pastorale team voor bovengenoemde zeven parochies zal bestaan uit twee priesters en één pastoraal werkende. Een groot verschil met vroeger, toen een parochie behalve een eigen pastoor, vaak de beschikking had over twee kapelaans. Over enkele jaren zal dus geen enkele parochie nog de beschikking hebben over een eigen pastoor. (Voor onze parochie overigens geen noviteit.)

Het hierboven beschreven proces zal starten in september 2008 en moet uiterlijk zijn afgerond in september 2011. Besprekingen zullen worden gestart in de eerste maanden van  2008. Het bisdom wil vaart zetten achter de reorganisatie opdat de vrijwilligers in de parochies niet al hun energie zien opgaan in langdurige en moeizaam verlopende samenwerkingsprocessen. Maar hun energie kunnen steken in het naar buiten treden als een geïnspireerde katholieke gemeenschap.

Als u interesse heeft om de nota "Samenwerking Geboden 2" in zijn geheel te lezen, kunt u deze bestellen in de webwinkel van het bisdom Rotterdam (www.bisdomrotterdam.nl) of per telefoon:
010 - 281 51 71. Kosten: 2,50.

Henry de Wolf


[naar boven]


GK2008-nr01-06     [naar boven]Vacatures in kerkbestuur
De termijn van ons kerkbestuurslid Marian Bergwerf loopt ten einde. Marian houdt zich binnen het kerkbestuur bezig met pastorale zaken.
Twee jaar na haar aantreden werd zij lid van de net opgerichte Kerngroep Pastoraat (een 'pastoraats-groep' die het kerkbestuur ontlast door zich bezig te houden met het beleid en de uitvoering van pastorale zaken).
Tot spijt van de overige kerkbestuurders heeft Marian onlangs laten weten geen verlenging aan te vragen van het lidmaatschap van het kerkbestuur. Zij blijft wel actief in de genoemde pastoraatsgroep.
Door het aanstaande vertrek van Marian is er een nieuwe vacature ontstaan in het kerkbestuur.
Het bestuur wijst erop dat ook de vacature van werkvoorzitter nog open staat. Als u interesse heeft voor vrijwilligerswerk als kerkbestuurder, bent u uitgenodigd één van de bestaande leden aan te schieten.

het kerkbestuur

[naar boven]

GK2008-nr01-07     [naar boven]Op maandag 10 december is geboren:
     Gijs Leerentveld 
zoon van Richard Leerentveld en Miriam van der Linden

Wij feliciteren ouders, familie en vrienden met deze heugelijke gebeurtenis!

[naar boven]
GK2008-nr01-08     [naar boven]Wanneer Os en ezel (Kerstmis)
Os en ezel komen in de kerstverhalen van de evangeliën niet voor. Toch zijn we vanouds aan ze gewend, in kerststallen en op vele afbeeldingen.
Waar komen ze vandaan? Er is wel een tekst bij de profeet Jesaja: "Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester" (1,3).

Middelnederlands kerstlied
Christelijke schrijvers vanaf de derde eeuw hebben deze uitspraak in verband gebracht met de omstandigheden waarin Jezus werd geboren. Ook de vroegste christelijke kunst plaatste de os en de ezel bij Jezus in de kribbe. Ze kregen een al of niet symbolische functie.

 Vanaf de vierde eeuw werd verteld en uitgebeeld dat ze het kind met hun adem verwarmden. Zo zegt een Middelnederlands kerstlied: "Een os ende oec een eselkijn, verwermden den kinde die leden sijn." Ook vertellen middeleeuwse schrijvers dat os en ezel geknield lagen om het kind te aanbidden.Jodendom en heidendom
Verder is er de symboliek. Volgens de kerkvaders Hieronymus, Augustinus en Bonaventura vertegenwoordigde de os het jodendom en de ezel het heidendom. Dit betekende dat zowel joden als heidenen waren geroepen om Jezus als hun Heer te erkennen. Ook vinden we een toepassing op Jezus zelf. De ezel verwijst naar de nederigheid van Jezus die, hoewel God, als mens op aarde kwam om te dienen.

 Bovendien was hij, toen hij Jeruzalem binnentrok, niet op een paard maar op een eenvoudig lastdier, een ezelsveulen, gezeten. De os was een oudtestamentisch offerdier en moest dus naar de offerdood van Jezus op het kruis verwijzen. De symboliek lijkt ons ver gezocht, maar heeft er wel toe bijgedragen dat os en ezel in de kerststal zijn gebleven.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

[naar boven]
GK2008-nr01-09     [naar boven]Het Raad van Kerken en de barmhartigheid
Vanuit de Raad van Kerken Schiedam is het initiatief ontstaan om gezamenlijk het thema: De zeven werken van Barmhartigheid op te pakken.

Wat zijn deze zeven werken? Als u Matteüs 25, de verzen 35-36 leest, dan kent u er al zes.
Jezus zegt daarin: 'Ik had honger en u gaf mij te eten, ik had dorst en u gaf mij te drinken, ik was een vreemdeling en u verleende mij onderdak, ik was naakt en u gaf mij kleding, ik was ziek en u verzorgde mij, ik zat gevangen en u kwam mij bezoeken'.
Van deze tekst zijn zes van de zeven werken van Barmhartigheid afgeleid: de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de vreemdelingen onderdak verschaffen, de naakten kleden, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken.
Later is hier het zevende werk aan toegevoegd: de doden begraven. Dit komt van het boek Tobit, uit het Oude Testament.

Een aantal parochies en gemeentes hebben zich bereid verklaard aandacht te schenken aan een werk van barmhartigheid, gedurende een bepaalde periode van het jaar.
Op 11 november, het feest van Martinus (die een naakte kleedde), is het project gestart.
De Ark-gemeente uit Schiedam-Noord is dit najaar bezig met activiteiten rondom: de gevangenen bezoeken. Daarna volgt in de wintertijd de Oud-Katholieke kerk met: de hongerigen spijzigen.
Onze parochie zal samen met de parochie St.Jan de Doper/Visitatie in het najaar van 2008 aandacht besteden aan: de doden begraven. We kunnen bijvoorbeeld aandacht schenken aan muziek bij de uitvaart en er kan wellicht een lezing zijn over na-bestaan als voort-bestaan. Daar zullen we nog verder over na gaan denken!
Zo zal dit project een kleine twee jaar gaan duren.
De Raad van kerken heeft inmiddels ook een website geopend: www.kerken-schiedam.nl
Je ziet dan portretjes van alle deelnemende kerken. De gemeenschappen die een eigen website hebben zijn eraan gelinkt. Uiteraard ook de mooie website van de H. Hartparochie!
Over het project van de werken van barmhartigheid zal ook allerlei nieuws op deze website verschijnen.

Lidwien Meijer

[naar boven]


GK2008-nr01-10     [naar boven]Einde van de Advent
Einde van de actie Solidaridad
-------------------------------------------------------------
Begin van de Kersttijd

Maandag op dinsdag
24/25 december
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
Kerstmis, geboorte van de Heer
Hoogfeest

Om 18.30 uur Gezinskerstviering (Woord- en communiedienst) m.m.v. het Gelegenheidskoor o.l.v. Henry de Wolf
Voorganger: Lidwien Meijer
N.B. De kinderen mogen kleine instrumentjes meebrengen: trommeltje, sambaballen, triangel, fluitje, tamboerijn, deksels enz.

Om 21.30 uur Nachtmis van Kerstmis (i.s.m. de Engelse parochie) m.m.v. het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus. Organist: Truus Roosken
Voorganger: pater H.J. Lieberom S.D.B.
Jesaja 9,1-6 / Lucas 2,1-14

Dinsdag 25 december
Eerste Kerstdag
Om 09.45 uur Dagmis van Kerstmis met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger:
pater J.F. de Rooij S.C.J.
Jesaja 52,7-10 / Johannes 1,1-18
Wat ontstaan was, had leven in hem, en het leven was het licht van de mensen. Het licht blijft schijnen in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.  Johannes 1,3b-5
In de pastorie staat na de Mis een kopje koffie of thee voor u klaar!

Woensdag 26 december 
Tweede Kerstdag
H. Stephanus, eerste martelaar
GEEN VIERING

Voor een compleet overzicht van 24 t/m 26 december zie: Vieringen Kerstmis.

Donderdag 27 december
H. Johannes, apostel en evangelist

Vrijdag 28 december
HH. Onnozele Kinderen, martelaren

Zondag 30 december
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: pastoor W. Froger
Sirach 3,2-6+12-14 / Matteüs 2,13-15+19-23
Kort nadat de wijzen de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Matteüs 2,13a
Ook op deze laatste zondag van het jaar staat voor u de koffie klaar!

Maandag 31 december 
H. Silvester I, paus
Oudejaarsdag

Dinsdag 1 januari 
H. Maria, moeder van God  Hoogfeest
Gebedsdag voor de vrede in de wereld
Nieuwjaarsdag

Vrijdag 4 januari 
Eerste Vrijdag

Zondag 6 januari 
Openbaring des Heren
(Driekoningen)         Hoogfeest
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer
Voorganger: pater A. Heeren S.D.B.
Jesaja 60,1-6 / Matteüs 2,1-12
Op het zien van de ster werden zij vervuld door overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend, betuigden zij het hun hulde.  Matteüs 2,10-11 
Na de Mis als altijd: koffie in de pastorie.
Een mooie gelegenheid om elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen!

Zondag 13 januari
Doop van de Heer
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus.
Orgel: Truus Roosken
Voorganger: Corry Smits
Jesaja 42,5a.1-4.6-7 / Matteüs 3,13-17
Jezus antwoordde Johannes: "Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen." Toen liet hij Hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen.  Matteüs 3,15-16
Na de Mis schrijfactie van Amnesty International en natuurlijk koffie en thee in de pastorie: iedereen is van harte uitgenodigd.

Einde van de Kersttijd
-------------------------------------------------------------

Donderdag 17 januari 
H. Antonius, abt

Vrijdag 18 januari
Begin van de Bidweek voor de Eenheid

Zondag 20 januari
Tweede zondag door het jaar
HH. Fabianus en Sebastianus
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pastoor R.M. Kuypers
Jesaja 49,3.5-6 / Johannes 1,29-34
Verder getuigde Johannes: ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest.  Johannes 1,32-33
Wat dacht u van een heerlijk kopje koffie of thee? Dat kan! Na de Mis staat het voor u klaar in de pastorie.

Maandag 21 januari 
H. Vincentius

Woensdag 23 januari 
St. Henricus Suso

Donderdag 24 januari 
H. Franciscus van Sales, patroon van de Salesianen

Vrijdag 25 januari
Bekering van de H. apostel Paulus
Einde van de Bidweek voor de Eenheid

Zondag 27 januari
Derde zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: pastoor W. Froger
Jesaja 8,23b-9,3 / Matteüs 4,12-23
Eens toen Hij zich bij het meer van Galilea ophield, zag Hij twee broers – Simon die Petrus wordt genoemd en diens broer Andreas – bezig het net uit te werpen in het meer. Zij waren namelijk vissers. En Hij sprak tot hen: "Komt volg mij; Ik zal u vissers van mensen maken. Matteüs 4,18-19
Na de Mis koffie(thee)drinken in de pastorie.

Maandag 28 januari 
H. Thomas van Aquino

Donderdag 31 januari 
H. Johannes (Don) Bosco,
stichter van de congregatie der Salesianen (S.D.B.)

[naar boven]


GK2008-nr01-11     [naar boven]

[naar boven]

GK2008-nr01-12     [naar boven]De punctuele of oplettende lezer vraagt zich bij het doorlezen van deze Gorzenklok wellicht af waar de acceptgiro is die de afgelopen jaren het januari-nummer van ons parochieblad vergezelde.
Zoals ook de begroting  voor het komende jaar, die een indruk gaf van de kosten die we in dat jaar willen  maken. Die attente lezer hoeven we niets meer te vertellen: girokaart noch begroting zijn in dit nummer van de Gorzenklok te vinden.
Secretaris en penningmeester van het kerkbestuur hebben geoordeeld u de Aktie Kerkbalans 2008 te presenteren in de uitgave van februari.
De publiciteit in de media over Kerkbalans laat nog enkele weken op zich wachten en zal nu kort vooraf gaan aan het moment waarop u persoonlijk de uitnodiging ontvangt om mee te doen.
Daarbij speelt mee dat we u relatief kort geleden gevraagd hebben een keer 'extra' mee te doen in het dragen van de kosten van onze kerk en parochie – en daar ruim respons op hebben gekregen. Voor ieder geldt verder: december is vaak al duur genoeg.
We wensen u heerlijke kerstdagen en een vrolijke jaarwisseling en laten graag van ons horen in februari

het kerkbestuur

[naar boven]


GK2008-nr01-13     [naar boven]Herinrichting kerk
Het mag als bekend worden verondersteld dat de kerkruimte gedurende de meeste vieringen niet tot de laatste plaats bezet is. De kerkgangers zitten bovendien verspreid in de kerk, wat enig voorganger doet verzuchten om wat meer naar voren te gaan zitten.
Andere minpunten van de huidige kerkinrichting zijn de aanwezigheid van losstaande tafels achterin de kerk, die een belemmering kunnen vormen ingeval de kerkruimte snel ontruimd moet worden, en het gebrek aan een ruimte achterin de kerk waar kerkbezoekers – bijvoorbeeld in de pauze van een concert – met een kopje koffie in de hand met elkaar kunnen praten.
De architect binnen ons kerkbestuur, Cokke Lansbergen, is met deze gegevens aan de slag gegaan en heeft een plan ontworpen. De belangrijkste kenmerken zijn: de laatste rijen banken worden verwijderd en in de vrijgekomen ruimte worden tafels en stoelen geplaatst. Ter afscherming met het voorste deel van de kerk zal er een lage afscheidingsmuur worden geplaatst, waardoor de kerkruimte optisch één geheel blijft. Een aantal van de banken komen onder het linker-zijkoor te staan. De overtollige banken worden voorlopig in de kelder opgeslagen. In tijden van grote drukte (in de week vóór Kerstmis, wanneer de kerk vijf keer achtereen vol of vrijwel vol is) worden er extra stoelen geplaatst, zodat de zitcapaciteit niet zal onderdoen voor de huidige situatie.
Op zondag 23 december zal Cokke na de viering aan de hand van tekeningen aan belangstellenden uitleg geven. Na Kerstmis zullen de tekeningen op onze internetsite verschijnen.
Schroom niet uw opmerkingen, vragen, kritiek door te spelen aan één van de kerkbestuursleden!

het kerkbestuur

[naar boven]

GK2008-nr01-14     [naar boven]Oeral Kozakkenkoor
Op zondag 13 januari 2008 zal om 10.30 uur in Het Steiger, Hang 18, Rotterdam-centrum een Eucharistieviering plaatshebben met belangrijke elementen uit de Orthodoxe liturgie. De zang daarbij wordt verzorgd door het beroemde Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak.
Voorgangers zijn pater Leon. Raph. de Jong o.p., leden van het pastorale team en medewerkers van de Johannes de Doper/Visitatieparochie.

[naar boven]
GK2008-nr01-15     [naar boven]SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
Zoals elk jaar is ook deze maand de kerk weer prachtig versierd ter voorbereiding op de Nachtmis, de Gezinskerstviering en de Kerstvieringen voor de drie basisscholen. De versiering is dit jaar uitgevoerd door vrijwilligers vanuit onze parochie en van de Engelse parochie.

Op 14 december had de Zonnebloem haar kerstviering. Het was een drukbezochte, geslaagde dag.
Ook was er speciaal voor de ouderen in de wijk op zaterdag 15 december een kerstdiner met lichtjestocht. Het geheel eindigde op het Wilhelminaplein,
dat voor de gelegenheid helemaal in Dickens-stijl was gestoken. Een gelegenheidskoortje vanuit onze kerk - in stijl gekleed - heeft de avond tijdens het diner en op het Wilhelminaplein opgeluisterd met Christmas-carols en traditionele kerstliederen. Een koude en tegelijkertijd 'warme' avond. Verder zal op zondag 23 december de Kerststerretjestocht plaatsvinden voor schoolgaande kinderen. Zie de uitnodiging Kerststerretjestocht.

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

[naar boven]
GK2008-nr01-16     [naar boven]Wie weet te waarderen, zal ook gewaardeerd worden.
Bron: Gerarduskalender 2007

[naar boven]
GK2008-nr01-17     [naar boven]Gorzenklok jubileum
Voor u ligt het 1e nummer van de 20e jaargang van de Gorzenklok. Een jubileum dus! Maar, er volgt geen receptie of feest. De redactie gaat ook geen dagje uit. Stil staan bij het jubileum doen we volgende maand, met onze lezers. De drukke decembermaand, waarin het voorliggende nummer wordt samengesteld, leent zich daar niet voor. We zitten tot over onze oren in het werk. Behalve de Gorzenklok werken we aan de misboekjes voor de gezinsmis en de nachtmis, er is nog de internetsite, drukwerk voor de Actie Kerkbalans. En we kampen met een stencilmachine die met luid geratel de blaadjes uitrochelt. En tot overmaat van ramp zijn bij de samenstelling van dit nummer de e-mail en internetverbindingen in de kerk uitgevallen.
Toch ziet het er naar uit dat we het volgende nummer weer vol blijheid en goede moed gaan maken. Vanwaar dit optimisme? zult u zeggen.
Daarover meer in het volgende nummer.

de redactie

[naar boven]


GK2008-nr01-18     [naar boven]Grote Kerkschoonmaak
Vorig jaar januari is in de kerk grote schoonmaak gehouden, waarbij o.a. de beelden zijn schoongemaakt. Nu hebben onze Engelse gasten bedacht dat het wel een jaarlijks terugkerende bezigheid kon worden. Daarom nodigen zij samen met Bep Kester parochianen uit om de handen uit de mouwen te steken op zaterdag 12 januari 2008
Het motto zal zijn: vele handen maken licht werk…!
Laat onze medeparochianen niet in de kou staan en geef uzelf op bij Bep Kester of Rosemary Conijn.

[naar boven]


GK2008-nr01-19     [naar boven]Alle medewerkers van De Gorzenklok
wensen de lezers een

       Zalig Kerstfeest
              en een
         gezond 2008

[naar boven]
GK2008-nr01-20     [naar boven]LeesGoud, mirre en wierook (6 januari)
De drie koningen of beter gezegd de wijzen uit het Oosten boden het kind Jezus hun geschenken aan: goud, mirre en wierook. Al in de derde eeuw begonnen kerkelijke schrijvers te speculeren over de diepere zin van deze geschenken.

Koningschap
De meest voorkomende interpretatie is deze: Goud werd vanouds gezien als koninklijk edelmetaal. Zo liet koning Salomo een grote troon van ivoor maken en met goud bedekken. Het goud dat Jezus werd aangeboden, betekent dan ook zijn koningschap, hoewel niet van deze wereld.
Mirre is een welriekende harssoort. Het werd gebruikt bij het afleggen van de doden. Toen Jezus werd begraven, wikkelden ze hem in linnen doeken samen met de kruiden mirre en aloë. Volgens de kerkelijke schrijvers betekent het geschenk van de mirre het menszijn en vooral de sterfelijkheid van Jezus.

Wormen
Opstijgende wierook gold niet alleen als een symbool van de gebeden die opstijgen naar God, maar ook als een eerbetoon aan God. Zo verwijst wierook symbolisch naar de godheid van Jezus. De kerkelijke dichter Sedulius heeft het in de zesde eeuw kort en bondig samengevat: "Koninklijk goud en wierook, zij huldigen hem als koning en God en mirre voorspelt zijn graf."

St. Bernardus geeft heel nuchter nog een praktische betekenis. Goud is een geschenk geweest om tegemoet te komen in de armoede van het heilig gezin. Mirre was bedoeld om wormen te doden en om de tedere ledematen van Jezus te zalven. Wierook kon gebruikt worden om de stank van de vuile stal te verdrijven.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

[naar boven]
GK2008-nr01-21     [naar boven]

[naar boven]

GK2008-nr01-22     [naar boven]
[naar boven]


 


GK2008-nr01-23     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter: vacature 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
Marian Bergwerf - Olsthoorn
tel. 010 - 4 73 78 79
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:


Henk de Heer,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 10e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug