Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK FEBRUARI 2008     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 februari 2008, 20e jaargang nr.2

  1 - Omslag
  2 - Met brandend Hart
  3 - Misintenties: maand februari
  4 - Familieberichten
  5 - Dankwoord
  6 - Jaar van het Religieus Erfgoed
  7 - Heiligen: Maria Lichtmis en H. Blasius
  8 - Agenda: maand februari
  9 - Door U voor U-1: naar voren zitten
10 - Financiën: Begroting 2008
11 - Kerkbalans 2008
12 - Vormsel
13 - Veertigdagentijd
14 - Oproep: vrijwilligersfeest en klusser
15 - Bijzondere vieringen: Rozenburgs Mannenkoor
16 - Door U voor U-2
17 - Door U voor U-3: Poerimfeest
18 - Van de redactie
19 - H. Hartkerk forever
20 - Nieuws
21 - Spreuk van de maand
22 - Humor in de kerk
23 - Achterflap


GK2008-nr02-01     [naar boven]             Februari 2008
              Lichtmaand
              
De kaarsen die wij op Maria Lichtmis aansteken en de kaarsen van de Blasiuszegen getuigen ons van het licht dat met Christus in de wereld gekomen is. Een helder schijnsel in de duisternis van de winter en van ons leven.
(Zie "Heiligen")

[naar boven]GK2008-nr02-02     [naar boven]


Dit jaar hebben we een vroege Pasen. Er is nauwelijks gelegenheid om van de Kersttijd wat te bekomen in de zogenaamde 'tijd door het jaar', of we vieren alweer Aswoensdag. Al op 6 februari. Heel de maand hoort dus tot de Veertigdagentijd. Bij uitstek een periode om ons meer dan anders te bezinnen op onze roeping als christen.
Welke rol speelt het Evangelie in ons leven? Hoe proberen we de kernwaarden uit de Blijde Boodschap concreet gestalte te geven?
We krijgen vanuit onze Kerk handreikingen om ons op de antwoorden op die vragen te beraden. De teksten van de liturgie op zondag dragen daartoe bij. Ze helpen ons voor te bereiden op het Paasfeest, het centrale feest van het kerkelijk jaar. We volgen Jezus op zijn laatste reis naar Jeruzalem. We herdenken zijn lijden, dood en verrijzenis. Niet als een gebeuren van zoveel eeuwen terug, maar als een heilsmysterie dat tot vandaag in ons leven doorwerkt: ook in ons heeft lijden en dood niet het laatste woord, ook voor ons zal uiteindelijk het leven sterker zijn en de dood overwinnen.
En dat 'ons' is niet beperkt tot onze eigen kring, maar omvat de gehele mensheid. Daarom is het goed om al onze krachten in te zetten om het kwaad en het leed in onze wereld te bestrijden. In het klein, in onze eigen omgeving. In onze parochie en in de parochies waarmee we het komend jaar meer tot een pastorale eenheid moeten gaan groeien. Precies om de krachten te bundelen om in onze stad en in Vlaardingen en Maassluis op een eigentijdse manier het Evangelie te laten klinken en beleven.
En ook in het groot. We kunnen ons wellicht onmachtig voelen om ons te verhouden tot de wereldproblemen. Meedoen met de vastenactie kan dat gevoel verzachten. Want door ons meeleven met de mensen voor wie aandacht wordt gevraagd en een financiële bijdrage om hun lot te verlichten, dragen we bij aan die betere wereld, waarover het Evangelie spreekt.
Laten we ons best doen om de Veertigdagentijd als een gelegenheid aan te grijpen betere christenen te worden in woord en daad.

In deze zin wens ik u een goede voorbereiding op Pasen!

p. J.F. de Rooij scj , adm. par


[naar boven]


GK2008-nr02-03     [naar boven]Zondag 3 februari
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, Truus Leblanch, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Johanna de Vaal – Figee, overledenen familie Vincent en Schueler, Luud en Lenie van ’t Zelfde.

Zondag 10 februari
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, ouders Engering en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Jeup – Franken, Truus Leblanch, Petrus Jacobus Josephus van Mil, Willem van der Pas, ouders van der Plas – Lips, Piet van Potten, ouders Steens – Van der Knaap, Ben Schueler, Piet Schellekens, Johanna de Vaal – Figee, Piet Wijnen, Luud en Lenie van
’t Zelfde.

Zondag 17 februari
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Johanna van Duikeren – Heinsbroek en Theodorus van Duikeren, Petronella Catharina van Dorst – van de Water, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, Nellie Kouwenhoven, Truus Leblanch, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Johanna de Vaal – Figee, Luud en Lenie van ’t Zelfde.

Zondag 24 februari
Arnoldus Nicolaas Broeren,familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Truus Leblanch, Laurentius Franciscus Anthonius Meijer, overleden ouders Over de Vest – Franken, Piet van Potten, Ben Schueler, overleden ouders Steens – Van der Knaap, overleden familie Vincent en Schueler, Luud en Lenie van ’t Zelfde

[naar boven]

GK2008-nr02-04     [naar boven]Op donderdag 20 december 2007 is op 78-jarige leeftijd overleden

Lijntje Bisiacchi - Pijl

-------

Op donderdag 27 december 2008 is op 78-jarige leeftijd overleden

Hendrik  Jacobus Toet

-------

Op vrijdag 18 januari 2008 is op 90-jarige leeftijd overleden

Johanna Hendrika Hoogstraten - Liesker

Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden in onze gebeden.
-------


Op zondag 6 januari 2008 werd in onze kerk
gedoopt

Phileine Sophie Jansen

Wij feliciteren ouders, familie en vrienden met deze vreugdevolle gebeurtenis!

[naar boven]


GK2008-nr02-05     [naar boven]Beste parochianen,

Omdat het onmogelijk voor mij is om iedereen persoonlijk te bedanken, wil ik dat graag via deze weg doen.
Tijdens mijn lange verblijf in het ziekenhuis heb ik ontzettend veel kaarten en presentjes gekregen, zowel van koorleden als van mensen in de kerk.

Dit heeft mij heel goed gedaan en ik ben jullie daar ook zeer dankbaar voor, want het heeft mij door een zeer moeilijke periode heen geholpen.

Met heel veel dank,
Marianne Weltevrede

[naar boven]


GK2008-nr02-06     [naar boven]Donderdag 17 januari hebben oplettende wijkbewoners om 16.35 uur onze kerkklokken horen luiden. De reden was niet iedereen duidelijk.
De klokken luidden het Jaar van het Religieus Erfgoed in. Op 17 januari gaf mr Pieter van Vollenhove op het Domplein te Utrecht het startsein, waarna vele (alle?) torenklokken in Nederland bij de bevolking aandacht vroegen voor het voortbestaan van hun torens en kerkgebouwen.

Aanleiding
Nederland is ongekend rijk aan religieus erfgoed, dat varieert van kerken, synagogen, kloosters en kapellen tot abdijen, moskeeën en begraafplaatsen. Door ontkerkelijking staat het religieus erfgoed echter onder zware druk. Religieuze gemeenschappen hebben grote moeite om de kosten die hun historische gebouwen en kunstcollecties met zich meebrengen te dragen. Steeds meer kerken en kloosters sluiten hun deuren. Van de ca. 19.000 kerken die ooit in Nederland gebouwd werden, bestaan er op dit moment nog ongeveer 7.000.
Waar het monumenten betreft (ca. 4.000), wordt vaak in een moeizaam proces nog een nieuwe bestemming gezocht. Bij niet-beschermde gebouwen is de kans op sloop reëel, zeker in stads- en dorpskernen waar de economische druk groot is.
Anderzijds groeit bij jong en oud de belangstelling voor onze geschiedenis en onze cultuur. Kerken, kloosters, pastorieën en abdijen worden door een breed publiek gewaardeerd als belangrijke beeldbepalers van een stad of dorp. Begraafplaatsen en kloostertuinen vormen monumentale oases van rust. Kerkmeubilair, boeken, gewaden, kerkorgels, klokken, beeldhouwwerken en schilderingen behoren tot onze nationale schatkamer van geschiedenis en kunst.

Programma Jaar van het Religieus Erfgoed
Twaalf maanden lang vindt in het hele land een groot en afwisselend activiteitenprogramma plaats om een breed publiek nader met religieus erfgoed kennis te laten maken. De activiteiten variëren van wandel- en fietstochten tot concerten, festivals en evenementen. Voor jong en oud, religieus of niet, geïnteresseerd in kunst, cultuur en geschiedenis. Dit programma wordt georganiseerd c.q.  gecoördineerd vanuit de provinciale Steunpunten Monumentenzorg en Archeologie en de provinciale Erfgoedhuizen.
Sinds enkele dagen is de website van het Jaar, www.2008re.nl, geactiveerd. Deze website geeft onder meer een overzicht van alle activiteiten die in het kader van het Jaar worden georganiseerd, variërend van fietstochten langs landelijke kerkjes tot concerten, symposia en open dagen.

Landelijke deelprojecten
Naast het publieksactiviteitenprogramma organiseert de Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed i.s.m. diverse partners enkele deelprojecten:

- de opzet van een database met informatie over bijna 18.000 religieuze gebouwen en plekken in Nederland. De website wordt ontwikkeld met gebruikmaking van Wikipedia en Google Maps.
- de organisatie van een aantal vrijwilligersdagen voor het enorme aantal enthousiaste mensen dat religieus erfgoed in stand en toegankelijk houdt.
- Erfgoed Nederland ontwikkelt een educatief programma met als titel 'Rituelen'.
- in het najaar van 2008 zal een speciaal muziekprogramma interculturele ontmoetingen op bijzondere religieuze locaties tot stand brengen.

Beleidsontwikkeling
Een duurzame toekomst van religieus erfgoed is een zaak en verantwoordelijkheid van ons allemaal. Met alle betrokkenen (religieuze organisaties, overheden, politici, projectontwikkelaars, musea, erfgoedorganisaties etc.) wordt in 2008 nagedacht over de manier waarop religieuze gebouwen en voorwerpen deel van onze omgeving kunnen blijven uitmaken c.q. zichtbaar en toegankelijk kunnen worden gemaakt. Er moeten op goede gronden verantwoorde keuzes voor de toekomst worden gemaakt. Tijdens het 'Nationale symposium Onroerend Religieus Erfgoed' (medio juni in Utrecht) en een reeks werkconferenties over roerend erfgoed wordt de aanzet gegeven tot beleidsontwikkeling dat religieus erfgoed toekomst geeft.

Comité van Aanbeveling
Kardinaal Ad Simonis heeft in het verleden herhaaldelijk gepleit voor meer financiële steun van de Nederlandse overheid voor het behoud van kerkelijke gebouwen. Hij wees op de situatie in de buurlanden, waar geloofsgemeenschappen op meer hulp van de staat kunnen rekenen.
Simonis is lid van het Comité van Aanbeveling van het Jaar van het Religieus Erfgoed, waarvan Pieter van Vollenhoven voorzitter is. Ook secretaris-generaal Bas Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland, kunsthistoricus Henk van Os en de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, maken deel uit van het comité.

[naar boven]

GK2008-nr02-07     [naar boven]Maria Lichtmis en H. Blasius
Veertig dagen na Kerstmis viert de Kerk Maria Lichtmis, de gebeurtenis dat Jezus in de Tempel van Jeruzalem werd aangeboden aan de Heer, zoals in de Tora, de Joodse wet, stond geschreven.
Onderdeel van de aanbieding was de rituele reiniging van de moeder. Een vrouw die gebaard had werd beschouwd als cultisch onrein omdat zij met bloed in aanraking was gekomen.
Toen Jezus door zijn ouders de tempel werd ingebracht, troffen zij daar een zekere Simeon, een rechtvaardige en vrome man. Door de heilige Geest was hem geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer had gezien. Toen hij Jezus in de tempel zag, nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden: "Nu, Meester, laat U, zoals U gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan; want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid, een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël."
Ook de in de tempel aanwezige profetes Hanna erkende Jezus als de Messias.

Christus als Licht
Het feest waarmee de Opdracht van de Heer wordt herdacht, valt op 2 februari en wordt Maria Lichtmis genoemd. Tijdens de feestelijke viering lopen de gelovigen met brandende kaarsen in een lichtprocessie en bezingen de Zoon van Maria als het 'Licht dat zich aan de heidenen openbaart'. In het Nederlandse taalgebied heeft dit feest de naam Maria Lichtmis gekregen.
Maria Lichtmis behoort tot de oudste christelijke feesten. De eerste eeuwen van het Christendom werd het feest op een andere datum gevierd, veertig dagen na de Epifanie, de Openbaring van de Heer door zijn doop in de Jordaan. Na de invoering van Kerstmis in de vierde eeuw werd het feest geleidelijk aan verplaatst van naar 2 februari (veertig dagen na Kerstmis). In het Oost-Romeinse Rijk werd het feest in de 6e eeuw ingevoerd. Keizer Justinianus I schreef het feest in 542 voor uit dankbaarheid dat de pestepidemie van Constantinopel was opgehouden.

Verschillende tradities
Iedere traditie heeft haar eigen naam aan het feest gegeven. In de Griekse traditie werd het 'Ontmoe-ting des Heren' genoemd: de ontmoeting die de Heilige Familie had met Simeon en Hanna.
In het zevende-eeuwse sacramentenboek Gelasianum heette het feest 'Reiniging van de Heilige Maagd Maria'. Een benaming die je ook in onze streken wel tegenkomt: Maria Zuivering.
In het Westen ontwikkelde het feest zich tot een Maria-feest. Pas door de liturgische herbronning van het Tweede Vaticaans Concilie is Maria Lichtmis in eerste instantie een Christus-feest geworden, met als centraal thema de openbaring van Christus als 'het Licht dat voor alle volkeren straalt'. In tweede instantie is het een Maria-feest gebleven, ter ere van Maria, de draagster van dit goddelijke licht.

Lichtprocessie en pannenkoeken
In de huidige orde van dienst van de Romeinse liturgie begint de viering van Maria Lichtmis met de zegening van kaarsen en een plechtige lichtprocessie. Deze staat symbool voor de intrede van Christus, het Licht der Wereld, in de Tempel van Jeruzalem. In vroegere tijden werd de kaarsenprocessie door het volk beleefd als een lichthulde aan Maria. Tijdens de processie wordt het Nunc Dimittis gezongen, het lied dat Simeon in de tempel ten gehore bracht bij het aanschouwen van Jezus.
Naar oude traditie is het de gewoonte pannenkoeken te bakken op Maria Lichtmis. Vandaar deze spreuk: "Al is het vrouwtje nog zo arm, bij lichtmis zet zij haar pannetje warm."

H. Blasius, bisschop en martelaar
Op 3 februari, één dag na Maria Lichtmis, wordt de Heilige Blasius van Sebaste herdacht. Blasius is slechts bekend door legenden. Hij zou arts geweest zijn en bisschop van de Armeense stad Sebaste, het huidige Turkse Sivas. Na te zijn gemarteld met wolkammen, is hij omstreeks 316 onthoofd. Zijn verering is tijdens de kruistochten naar Europa gekomen. Vooral bekend is het verhaal dat hij kort voor zijn marteldood, een jongetje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken.
Op 3 februari wordt na de viering in veel kerken de zogenaamde Blasiuszegen gegeven. Volgens de traditie is dit ritueel bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen, van een eenvoudig hoestje tot zwaardere kwalen. Hij wordt gegeven met twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen die door de priester of diaken gekruist onder de kin worden gehouden, terwijl wordt uitgesproken: 'Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'. Blasius behoort tot de veertien noodhelpers van ons geloof.

(bronnen: Wikipedia, Isidorusnet, katholiekNederland)

[naar boven]
GK2008-nr02-08     [naar boven]Vrijdag 1 februari
Eerste Vrijdag

Zaterdag 2 februari
Opdracht van de Heer in de tempel
Maria Lichtmis (zie "Heiligen").
Clubhuis Zuid organiseert voor alle wijkbewoners een Midwinterfeest (zie "Nieuws").

Zondag 3 februari
Vierde zondag door het jaar
Memisa-zondag
H. Blasius (zie "Heiligen").
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met zang van het Rozenburgs Mannenkoor. Dirigent: Martin van Broekhoven. Organist: Laurens de Boer. (zie "Bijzondere vieringen").
Voorganger: diaken J.G. Collignon
Zefanja 2,3;3,12-13 / Matteüs 5,1-12a
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.  Matteüs 5,4-6
Er wordt een deurcollecte gehouden voor MEMISA.
Na de viering is er gelegenheid tot het ontvangen van de Blasiuszegen. En natuurlijk is er weer koffie (of thee)!

Dinsdag 5 februari
H. Agatha
Vastenavond

Woensdag 6 februari
Aswoensdag
Vasten- en onthoudingsdag
Begin van de Vastenactie (zie "Veertigdagentijd")
Om 19.00 uur is er een gebedsviering waarin u het askruisje kunt ontvangen.
Voorganger: Lidwien Meijer.

Zondag 10 februari 
Eerste zondag van de Veertigdagentijd
H. Scholastica
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelè Montanus.
Orgel: Truus Roosken
Voorganger: pater J. Miltenburg M.AFR
Genesis 2,7-9+3,1-7 / Matteüs 4,1-11
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.” Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.  Matteüs 4,10-11
De medewerkers van Amnesty International staan klaar om u schrijfmateriaal aan te reiken. U doet toch ook mee?
In de pastorie is er koffie of thee voor iedereen!

Maandag 11 februari 
O.L.V. van Lourdes
Wereldziekendag
Om 19.30 uur: kerkbestuursvergadering.

Woensdag 14 februari
HH. Cyrillus en Methodius, patronen van Europa
H. Valentijn, dag van de Vriendschap

Zondag 17 februari
Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Om 09.45 uur Eucharistieviering met orgelspel en samenzang.
Voorg.: pastoor R.M. Kuypers
Genesis 12,1-4a / Matteüs 17,1-9
Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’  Matteüs 17,5
Denkt u er aan om na de Mis nog even een kopje koffie of thee nemen in de pastorie?
Iedereen is welkom!

Zondag 24 februari
Derde zondag van de Veertigdagentijd
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: pater H.J. Lieberom
Exodus 17,3-7 / Johannes 4,5-42
‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’  Johannes 4,13-14
Koffie of thee in de pastorie na de Mis: een vaste gewoonte!

[naar boven]

GK2008-nr02-09     [naar boven]Langs deze weg wil ik de mensen in de kerk vragen of zij wat meer naar voren willen komen zitten. De priester en het koor hebben dan wat meer contact met u, hetgeen ook prettiger is met zingen.
Bijkomend voordeel is dat de laatste kachels dan ook niet hoeven te branden.

Annie Rieken

[naar boven]

GK2008-nr02-10     [naar boven]

[naar boven]


GK2008-nr02-11     [naar boven]'Een kerk is van blijvende waarde'
In deze dagen wordt als vanouds de Aktie Kerk-balans gehouden, ook in onze parochie. De actie is  onmisbaar in het voortbestaan van onze gemeenschap, want ze levert een zeer groot deel op van de inkomsten die onze parochie nodig heeft om de kosten van pastoraal en kerkgebouw te dekken.
In het afgelopen jaar hebben we daarom in de herfst onze oproep herhaald; een extra inspanning was nodig om uit de rode cijfers te blijven. En gelukkig heeft u daaraan ruimschoots gevolg gegeven: reguliere en najaaractie samen brachten in totaal 17.803 op en maakten dat onze Heilig Hartparochie het jaar met een kleine plus in het huishoudboekje kon afsluiten.
Vergezeld van deze Gorzenklok treft u een envelop aan met daarin de oproep om ook in 2008 mee te doen met de Aktie Kerkbalans. Opdat het 'huis van God' dat onze kerk en parochie is, ook dit jaar die rol weer kan spelen en zijn deuren kan openen voor ieder die daar behoefte aan heeft.
De meeste mensen in Schiedam, katholiek of niet, dragen de Heilig Hartkerk immers een warm hart toe.
De kerk is en blijft een belangrijk punt in de wijk; het huis van gemeenschap en ontmoeting, met elkaar en met God. Denk aan de honderden, zeg maar tweeduizend, mensen die Kerstmis hebben gevierd in de kerk. Maar ook aan de Sterretjestocht, die vlak voor Kerstmis kinderen en hun ouders door de wijk voerde en bij de kerststal deed eindigen. Denk aan de wijklunches, de concerten, de jongeren die zich hebben ingezet voor een goed doel. Maar ook aan de kinderen die afgelopen jaar gedoopt zijn of de lezingen die ons (geloofs)leven verdiepen.

Alle parochianen en alle mensen die meeleven met de Heilig Hartkerk nodigen we daarom van harte uit met de actie mee te doen en een mooi bedrag over te maken. Want: een kerk is van blijvende waarde!

het kerkbestuur


P.S. Mocht u vragen hebben over een bijdrage of meer willen weten over de financiële stand van zaken van onze parochie, dan kunt u terecht bij penningmeester Louis van Poppel. Hij is te bereiken op telefoonnummer 010 – 4 73 07 57.

[naar boven]

GK2008-nr02-12     [naar boven](herhaalde oproep)

Vormselvoorbereiding 2008
In het jaar 2008 kunnen jongeren zich weer gaan voorbereiden op het Heilig Vormsel. Dit betreft de jongeren van twee parochies: de H. Hart en de St. Jan de Doper-Visitatie.

Wie kunnen meedoen? Kinderen die gedoopt zijn en hun Eerste Communie hebben gedaan en in groep 7 of 8 van de basisschool of in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zitten.
De Vormselviering zal plaatshebben op zondagmiddag 25 mei 2008 in de kathedrale kerk van Rotterdam. Onze bisschop Mgr. Van Luyn zal dan jongeren uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vormen.

Op woensdag 13 februari a.s. is er een informatieavond in het parochiecentrum van de St. Jan de Doper/Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99.
Ouders én kinderen zijn daarbij welkom. Er zal verteld worden over het project: Een speurtocht naar de Heilige Geest en er is informatie over de betekenis van het H. Vormsel. Aanvang: 19.30 uur.
U kunt informatie krijgen en zich aanmelden bij Lidwien Meijer, tel. 426 60 32, of per e-mail:
lidwien.meijer@wxs.nl

Lidwien Meijer

[naar boven]


GK2008-nr02-13     [naar boven]De kerststal is nauwelijks opgeborgen of we richten ons al weer op de Veertigdagentijd. Pasen valt dit jaar op 23 maart, de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. De lente begint op 21 maart, dus het zal 22 maart wel volle maan zijn.
Wat staat ons te wachten de komende periode in de parochie? Hieronder een overzicht:

Aswoensdag
Aswoensdag is het begin van de Veertigdagentijd. Om 19.00 uur is er een gebedsviering. Dan luiden we deze periode in. Uiteraard zal het askruisje worden toegediend.

Veertigdagenboekje
De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning, een 'sterke' tijd noemen we dat. We kunnen dat in de eerste plaats merken in de zondagsvieringen. Er worden krachtige lezingen gebruikt, zowel uit het Oude- als uit het Nieuwe testament.
Mensen die er prijs op stellen kunnen een Veertig-dagenboekje meenemen, en iedere dag een mooie tekst lezen. Het boekje is samengesteld door vier predikanten en pastores van Schiedam. Het thema dit jaar is: Bestemming.

Vastenaktie 2008
Dan is er de vastenactie. Zoals voorgaande jaren, sluiten wij ons weer aan bij de 'dekenale' Vastenaktie van Schiedam-Vlaardingen-Maassluis.
Onze aandacht gaat dit jaar uit naar de wederopbouw in Sudan, de zorg voor de vreemdeling, verzoeningswerk in Oost-Congo, verzoeningswerk in Colombia, vakantieweken vluchtelingenkinderen en de hulp aan Birmese vluchtelingen in Thailand.
In het maartnummer van De Gorzenklok leest u er meer over.
Tijdens de zondagsviering van 2 maart zal er in de kinderwoorddienst voor dit doel worden geknutseld.

Lezingen
Er zijn twee lezingen die in het teken staan van het thema 'Bestemming'.
Op 20 februari houdt pater Leo de Jong o.p. een lezing over muziek die ons verbindt met begrippen als afstemming, instemming, stem… enz.
Op 12 maart verwerkt Lidwien Meijer eigen ervaringen, poëzie en verhalende teksten in haar lezing.
Beide keren is men 's middags om half 3 welkom in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk. En 's avonds om half 8 in de pastorie van de H. Hartkerk.

Kringvieringen in St. Jan
In de St. Jan worden kringvieringen georganiseerd op de vrijdagen 15, 22, 29 februari en 7, 14 maart. Aanvang 15.00 uur. De deelnemers zitten rond een houten kruis. Er is muziek, gebed, lezing en stilte.
We hopen dat de Veertigdagentijd inspirerend mag zijn. Dat ieder van u tot rust en bezinning mag komen in onze overvoerde, vaak zo chaotische wereld. Het aanbod van onze parochies kan helpen om dit te bevorderen. Van harte welkom!

Lidwien Meijer

[naar boven]

GK2008-nr02-14     [naar boven]Vrijwilligers voor H. Hartfeest
Behalve een vroege Pasen en Pinksteren, is er ook een vroeg Heilig Hartfeest: al op vrijdag 30 mei!
En hoewel het nog wel even duurt voordat we deze datum hebben bereikt, wil ik graag nu al een oproep doen voor mensen die met mij deze feestavond voor de vrijwilligers van onze parochie willen organiseren. Vorig jaar is een traditie gestart om het feest elk jaar door andere vrijwilligers te laten organiseren. Na de pastoraatsgroep vorig jaar, is het nu de beurt aan anderen.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij:
Mary de Kok (tel. 4 26 41 98).

Vrijwilliger voor onderhoud
Een herhaalde oproep voor een vrijwilliger die Wim van der Hoeven zo nu en dan wil helpen met het onderhoud van de kerk. Het liefst iemand met enige kunde in timmerwerk, maar ook gezelligheid wordt door Wim zeer op prijs gesteld.
Informatie bij: Cokke Lansbergen (tel. 4 26 41 98).

[naar boven]
GK2008-nr02-15     [naar boven]Rozenburgs Mannenkoor
Zondag 3 februari zal in onze parochie te gast zijn het Rozenburgs Mannenkoor. Met zo´n 80 man sterk, zullen zij de viering luister bijzetten.
Het koor is even oud als onze kerk! Vorig jaar vierden ze het 80-jarig bestaan. Regelmatig geeft het concerten in binnen- en buitenland.
Dirigent van het koor is Martin van Broekhoven, organist Laurens de Boer.
Tijdens de viering zullen o.a. bekende liederen klinken als het Frieden van G. Fischer en Halleluia van Händel. Onze kerk zal op zijn grondvesten schudden! Het belooft een bijzondere viering te worden.
Na de viering is er gelegenheid tot het ontvangen van de Blasiuszegen (tegen keelaandoeningen).
Verder bestaat de mogelijkheid om onder het genot van koffie of thee een CD van het koor aan te schaffen.

[naar boven]
GK2008-nr02-16     [naar boven]'Soeterbeeck' over: 'eerlijk zullen we alles delen'
'Soeterbeeck' is een opiniërend gespreksprogramma over actuele zaken vanuit een katholieke invalshoek. Het wordt afwisselend gepresenteerd door Wilfred Kemp en Pauline Kuijper. Op 12 februari gaat de discussie over het thema 'Eerlijk zullen we alles delen', via stellingen als 'Rijkdom is een resultaat van onderdrukking en diefstal' en 'Als je rijk bent, leid je een leeg bestaan'. "Nederland is een land van dominees, we wijzen al snel met het vingertje. In de bijbel zijn de rijken ook niet altijd populair. Zo zou het zelfs moeilijk zijn om als vermogend persoon in de hemel te komen. Terecht of niet? Hebben rijken een extra verantwoordelijkheid tegenover armen? Of zijn we te calvinistisch en moeten rijken gewoon genieten van het grote geld, waarvoor ze vaak hard werken?" Hierover discussieert presentator Wilfred Kemp met onder meer dominee Hans Visser, voormalig drugspastor van de Pauluskerk in Rotterdam, en pastoor Rob Kurvers, eerst pastoor in Wassenaar, nu in het welvarende deel van Den Haag.
‘Soeterbeeck’, iedere dinsdag om 17.00 uur bij het RKK op Nederland 2. Herhaling op zondag om 9.05 uur op Nederland 2. Informatie: www.katholieknederland.nl/soeterbeeck.

[naar boven]
GK2008-nr02-17     [naar boven]Poeriem
Veel samenlevingen kennen de traditie om één keer per jaar, een dag of enkele dagen, alles even op zijn kop te zetten. In de christelijke Middeleeuwen werden op sommige plaatsen narrenmissen, parodieën op de Heilige Mis, uitgevoerd. In veel katholieke streken wordt vanouds, aan het begin van de Veertigdagentijd, carnaval gevierd. Het is een periode waarin wordt gefeest en de regels van het normale, geordende leven even buiten spel worden gezet.

Gruwelijke plannen
Ook het jodendom kent zo’n dag, het Poeriemfeest. Het wordt gevierd op de veertiende dag van de maand Adar die aan het einde van de winter valt (februari/maart).
Het feest is nauw verbonden met het verhaal van Esther zoals dat wordt verteld in het gelijknamige boek uit de bijbel. Volgens dat verhaal wilde Haman, een hooggeplaatst persoon aan het Perzische hof, dat iedereen aan het hof voor hem zou buigen. Er was echter een jood, Mordechai, die dat weigerde. Haman had daarop door het gooien van een 'lot' (in het Hebreeuws: 'poer') een datum geprikt waarop hij Mordechai en alle joden in zijn rijk zou ombrengen. Hij had al een paal opgericht waaraan Mordechai opgehangen zou worden.
Mordechai was echter toevallig ook de pleegvader van Esther, een bijzonder knappe joodse vrouw, die het tot koningin van het Perzische Rijk had gebracht omdat de Perzische koning haar had gehuwd. Esther slaagde er door een list in om de gruwelijke plannen van Haman te verijdelen. Zij zorgde ervoor dat hij tijdens een feestje bij de koning werd ontmaskerd. Het gevolg was dat Haman zelf werd opgehangen aan de paal die hij voor Mordechai bestemd had. Een hooggeplaatste minister aan de galg. De wereld op zijn kop.

Poeriem-gebakjes
Tijdens het Poeriemfeest wordt in de synagoge het verhaal van Esther gelezen. Telkens wanneer de naam van Haman wordt genoemd, wordt er met ratels lawaai gemaakt. Er worden ook feestelijke maaltijden gehouden. Er zijn speciale poeriem-gebakjes die hamansoren worden genoemd. Het is de gewoonte om zich te verkleden, en er worden vanouds graag vrolijke toneelstukken opgevoerd. En bij dat alles mogen de armen niet worden vergeten: zij krijgen op die dag geschenken.
Poeriem is op het eerste gezicht een merkwaardig feest. Dodelijke ernst en humor gaan er op een paradoxale manier samen. Wat is er humoristisch aan jodenhaat en jodenvervolging? Met talloze joden is het minder goed afgelopen dan met Mordechai. Desondanks blijkt dat geen reden te zijn om op te houden met feesten en met het maken van grappen. Zou het niet kunnen zijn dat in de paradox van Poeriem een diepe ervaring schuil gaat? Dat humor en feesten niet te onderschatten wapens zijn in de strijd tegen het kwaad?

Gerard Rouwhorst
KRI, werkgroep Liturgie en Pastoraat

[naar boven]


GK2008-nr02-18     [naar boven]Nieuwe stencilmachine
In het vorige nummer berichtten wij u van enig optimisme. Die gemoedstoestand bleek terecht! De email- en internetproblemen zijn weer verholpen. En… de redactie heeft de beschikking gekregen over een nieuwe stencilmachine! Het kerkbestuur had – na alle andere mogelijkheden tegen elkaar te hebben afgewogen – begin december besloten dat er een nieuwe machine zou worden aangeschaft.
Deze machine is voor een belangrijk deel bekostigd uit giften van derden. (Waarvoor onze hartelijke dank!) Goed onderhandelaarswerk van onze penningmeester zorgde ervoor dat zowel de aanschafprijs als de jaarlijkse kosten zeer gunstig uitvielen.
Om te communiceren met de stencilmachine, heeft deze een naam gekregen: Truus-2. Zodat weldra door de redactiekamer zal schallen: "Hou vol, Truus-2", "Heb je nog voldoende inkt?" "Goed gedaan, Truusje-2" Sommige mensen praten tegen plantjes of hun computer, onze drukkers praten tegen de stencilmachine.
Truus(-1), de oude voorgangster van de nieuwe stencilmachine, is inmiddels ingeruild en haar werkende onderdelen zullen worden verscheept naar Afrika om daar een bijdrage te leveren in de locale economie. Zoals wellicht bekend is Truus-1 veertien jaar geleden geschonken door wijlen Truus Leblanch. Meer dan 2 miljoen kopieën zijn er uitgerold. Een grote prestatie voor de machine!
Begin januari is Truus-2 afgeleverd en het eerste drukwerk heeft u nu in handen. Mocht u inmiddels gehecht zijn geraakt aan de witte strepen door het drukwerk: deze zijn verdwenen. Ook ander drukwerk, zoals de kerkbalansbrief, enveloppen, folders met beschrijvingen van onze kerk en boekjes voor vieringen (van 3 februari, Palmpasen, de Goede Week, de paaswake en – op verzoek – van uitvaarten) kunnen weer worden gedrukt.
En Truus-2 heeft betere grafische mogelijkheden dan haar voorgangster zodat u zo nu en dan een foto in het afdrukwerk zult tegenkomen.
Tot slot past op deze plek een woord van dank aan de parochie St.Jan/Visitatie, waar eind vorig jaar delen van ons drukwerk zijn geproduceerd. In dit verband danken wij ook de heer Antoon Rieken voor zijn bereidwillige medewerking.

de redactie

[naar boven]


GK2008-nr02-19     [naar boven]SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
Dit jaar hebben we een heel vroege Pasen. Dat betekent dat ook de vastentijd al snel begint. 10 Februari is de eerste zondag van de vasten.

Misschien dat daarom de Grote Schoonmaak van onze kerk zo vroeg in het voorjaar al heeft plaatsgehad. Zo´n 25 personen van de Engelse parochie en van onze H. Hartgemeenschap, hebben op 12 januari hun handen uit de mouwen gestoken om de kerk en pastorie weer eens te laten glimmen. Waarvoor dank! Ook de vrijwilligers die voorafgaand aan de grote schoonmaak de kerstversieringen weer netjes hebben opgeruimd, worden bedankt voor hun inzet.

Voordat de Veertigdagentijd begint, zal het Rozenburgs Mannenkoor op zondag 3 februari te gast zijn in onze kerk. (Zie ook "Bijzondere vieringen").

Op 19 februari zal de wijklunch weer worden gehouden in de zaal van onze pastorie. De lunch is bedoeld om de onderlinge contacten in de wijk te bevorderen. De lunch begint om 12 uur, vanaf half 12 is de pastorie geopend. Enige tijd van tevoren zal in het wijkcentrum en in onze pastorie een poster het menu bekend maken.
Aanmeldingen bij het wijkcentrum aan de Dwarsstraat, bij Ted Konings (06 - 48 40 57 75) of Corry Smits (010 - 4 26 87 11).

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

[naar boven]
GK2008-nr02-20     [naar boven]Spoorloos verdwenen

Heeft u de zaterdagavonden van januari ook vergeefs gespeurd naar beelden van onze kerk op één van de nationale televisiezenders? De uitzending van de in juli vorig jaar in en rond onze kerk opgenomen aflevering van de AVRO-detective-serie 'Spoorloos Verdwenen' is helaas uitgesteld tot het najaar van 2008. Nog even geduld dus. Mochten wij de uitzenddatum te weten komen, dan maken wij er melding van in de Gorzenklok.

Haperende ster
Vlak voor Kerstmis, op 23 december, vond  de Kerststerretjestocht plaats. Ruim 40 kinderen liepen onder begeleiding van een nog grotere groep ouders van de Noletmolen naar onze kerk, waar zij door herder/pastor Lidwien Meijer werden onthaald met een kerstverhaal. Onderweg kwamen ze herders tegen, koningen en een engel.
De kinderen kregen allemaal een verlichte kerstster uitgereikt en moesten naar een grote ster op zoek die dezelfde vorm had. Deze ster – 3 meter breed en ruim 7 meter hoog - was ´s middags opgehangen aan de toren. Helaas viel tot twee keer toe een deel van de lichtslang uit, waardoor de ster niet geheel meer leek op de sterretjes van de kinderen. Goedkoop is duurkoop, zo luidt een bekend spreekwoord… Eind 2008 zal een lichtslang van een robuuster merk worden gemonteerd.

Foto´s
Op onze website kunt u overigens foto's bekijken van de kerstactiviteiten in die in en nabij onze kerk hebben plaatsgevonden. U vindt er foto's van de schoolvieringen, de kerststal, de zang op het Wilhelminaplein, de kerststerretjestocht en de nachtmis

Midwinterfeest in de Gorzen
Zaterdag 2 februari wordt door het Wijkcentrum Zuid voor het tweede jaar het Midwinterfeest georganiseerd. Mogelijk zal ook onze parochie zich op een eenvoudige manier presenteren op het Dwarsplein, tegenover het wijkcentrum. Het feest is een combinatie van presentatie van allerlei clubs en instellingen, spel, muziek en ontmoeting.
Om twee uur 's middags gaat het Midwinterfeest van start met attracties als Sumoworstelen en een draaimolen. Vanaf vier uur is het feest meer bedoeld voor volwassenen, met het Shantykoor 'Stuurloos' en andere muziek. Rond etenstijd worden er hamburgers, zuurkool met worst en erwtensoep geserveerd. Om 18.30 uur begint het jongerenprogramma, met muziekoptredens en breakdance. Zo tegen 21.30 uur loopt het feest op zijn eind.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wijkcentrum Zuid, Dwarsstraat 42, tel. 010 – 4 26 72 97.

Samenwerking met andere parochies
Op 12 maart wordt er onder leiding van het bisdom voor het eerst over vergaande samenwerking gesproken tussen de besturen van de zes parochies van het cluster Schiedam, Vlaardingen, Maassluis.

[naar boven]
GK2008-nr02-21     [naar boven]Je bent pas geslaagd, als je niemand hebt laten zakken!
Uit: Gerarduskalender 2003

[naar boven]

GK2008-nr02-22     [naar boven]

[naar boven]


 


GK2008-nr02-23     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter: vacature 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
vacature
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17
Kerngroep Pastoraat  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:


Henk de Heer,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                       e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug