Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK MAART 2008     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 maart 2008, 20e jaargang nr.3

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart
  3 - Misintenties maart
  4 - Zangkoor: Lied van de Maand
  5 - Door U voor U-1: Goede Herder
  6 - H.Hartkerk forever!
  7 - Familieberichten
  8 - Kerkbestuur: Openbare vergadering
  9 - Oproep: Hand en spangroep
10 - Vastenaktie-1
11 - Paaswens
12 - Agenda maart
13 - Kinderen: Palmpasen
14 - Bedevaart: Banneux
15 - Zonnebloem: Lentemiddag
16 - Amnesty International
17 - Vastenaktie-2
18 - Kerkbalans
19 - Door U voor U-2: Stille Omgang
20 - Nieuws: Rommelmarkt
21 - Spreuk van de maand
22 - Humor in de kerk
23 - Achterflap

GK2008-nr03-01     [naar boven]              Pasen 2008
             
                  "Ik ben de alfa en de omega,
                       de eerste en de laatste,
                      het begin en het einde." 
                                     (Openbaring 22,12)


[naar boven]GK2008-nr03-02     [naar boven]


Deze maand vieren we het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. We herdenken eerst in de Goede Week het lijden en sterven van onze Heer. De plechtigheden van Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag helpen ons om ons weer dieper bewust te worden, hoe nabij Jezus ons gekomen is. Paulus zegt niet voor niets: "Hij is in alles aan ons gelijk geworden, behalve in de zonde."
Lijden en dood horen bij  het leven. Ze zijn onvermijdelijk, al kunnen we er op geen enkele manier de zin van ontdekken. Maar uiteindelijk is het leven sterker. Dat vieren we uitbundig in de Paaswake op Paaszaterdag en op Pasen zelf.
Laten we hopen dat we met velen deze hoogtijdagen gaan vieren juist omdat er belangrijke zaken te herdenken zijn.

Voor onze parochie is trouwens maart nog om een andere reden een bijzondere maand:
Vanuit het bisdom worden er stappen gezet om de toekomstige pastorale structuur en bezetting van onze stad dichter bij te brengen. Op 12 maart a.s. zijn de kerkbesturen van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis uitgenodigd om te horen, hoe de plannen zijn om van deze drie steden één pastorale eenheid te maken. Op een later tijdstip worden ook de pastores uitgenodigd. We spreken al enige tijd over samenwerking, maar er wordt nu van hogerhand vaart achter gezet. U hoort er ongetwijfeld meer over. En maak van de kans gebruik om inspraak te hebben in wat ons allen aan gaat.
Een eerste gelegenheid daartoe is de parochieavond op 10 maart. Alle parochianen en geïnteresseerde wijkbewoners zijn uitgenodigd. Zie voor details op blz. 6 van deze Gorzenklok.
Hoe we Kerk zijn in de Gorzen is een zaak van ons allemaal. Daarom: laat uw stem horen, we rekenen op een goede opkomst.

Tot slot: het is al jaren een goede gewoonte dat onze parochie een grote opbrengst heeft van de Vastenaktie. Dat is toch dit jaar niet minder? Zo kunnen we onze bijdrage leveren aan een meer rechtvaardige verdeling van de welvaart in onze wereld. Ook hierover kunt u elders in dit blad meer lezen (zie blz. 7 en 14).
Met dank voor uw medewerking. Laten we het waarmaken: samen sterk voor onze Gorzenkerk.

Voor u en de uwen: een goede Veertigdagentijd, op naar Pasen. Gods Zegen,

p. J.F. de Rooij scj , adm. par.


[naar boven]


GK2008-nr03-03     [naar boven]Zondag 2 maart
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, Piet van Potten, Piet Schellekens, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, overledenen familie Vincent  en Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 9 maart
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Jeup – Franken, Nellie Kouwenhoven, Laurentius Franciscus Anthonius Meijer, Petrus Jacobus Josephus van Mil, Willem van der Pas, ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 16 maart
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, Hubert Everard Maria Melchers, ouders Over de Vest – Franken, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Paaswake 22 maart en 1e Paasdag 23 maart
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, Nellie Kouwenhoven, Willem van der Pas, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – van der Knaap, Josephus Vredebregt, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 30 maart
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas,Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Josephus Vredebregt, Luud en Lenie van 't Zelfde.

[naar boven]


GK2008-nr03-04     [naar boven]LIED VAN DE MAAND
In een overleg tussen het koor en de kerngroep pastoraat, november 2007, is voorgesteld om te proberen de samenzang in de parochie wat te bevorderen, door nieuwe liederen in te studeren. Daarom is 'het Lied van de Maand' ingevoerd.

Gedurende een maand lang wordt in de zondagsviering een nieuw lied ingestudeerd en gezongen. Dat lied kan dan weer toegevoegd worden aan het zangrepertoire van de mensen in de kerk.
In de Veertigdagentijd zijn we hiermee gestart. Dus de maand duurt meteen al langer dan alleen februari! Want we oefenen het lied op weg naar Pasen tot en met het paasfeest!
U vindt het op het paarse blad, een bijlage bij het witte boekje. Het is een lied dat ons samen kan verbinden, de hele Veertigdagentijd door. Het is niet zo'n makkelijke melodie, maar elke week zal het beter gaan. En op het Paasfeest wordt het voor de laatste keer gezongen en iedereen zal het dan goed kennen!
In de maand april komt er weer een ander lied. De nieuwe liederen blijven uiteraard daarna geregeld gezongen worden.

Samenzang in de Eucharistieviering is iets van de laatste veertig jaar. Toen ik kind was werd er in de Eucharistieviering bijna niet samen gezongen. Dat deden we alleen in het lof, Marialiedjes en de Latijnse lofgezangen.
Ik weet nog goed dat de eerste Nederlandse gezangen bedoeld voor Eucharistievieringen werden ingevoerd. In de zesde klas van de lagere school (1962-1963) studeerden we ze in. Het waren de psalmbewerkingen van de Franse componist Gelineau: Want mijn herder is de Heer. En: Treedt aan, zegent de Heer. Ook Huub Oosterhuis begon rond 1964 Nederlandse liederen te schrijven, aanvankelijk op oude melodieën. Zijn eerste liedtekst was: Zolang er mensen zijn op aarde, wat we nog steeds zingen.
 
Er is veel gebeurd de afgelopen veertig jaar. Het samen zingen in de Eucharistieviering is bijna overal gebruik geworden. Het bevordert het gemeenschapsgevoel. Als de liederen goed passen bij het thema van de Viering, wordt dit thema nog eens extra verdiept.
We zullen waarschijnlijk niet iedere maand een nieuw lied kiezen, dat zou wat veel zijn. Een mooie gezongen vredeswens is ook mogelijk, of een nieuwe acclamatie bij de voorbeden.
We hopen dat deze vorm mag slagen, en er meer afwisseling kan komen in het samen zingen in de parochie.

Lidwien Meijer

[naar boven]


GK2008-nr03-05     [naar boven]Goede Herder
Christus als de Goede Herder, meestal met een schaap op zijn schouders, is een bekende voorstelling in de christelijke kunst. Ze komt al voor in de derde eeuw op muurschilderingen en sarcofagen.

Heidens voorbeeld
Aan deze voorstelling is een heidens voorbeeld voorafgegaan. De Griekse mythologie kende de god Hermes die de beschermer was van de herders en hun vee. Ook hij werd zo afgebeeld. Christenen hebben dit overgenomen en er een christelijke inhoud aan gegeven.

 
Aan de voorgevel van de kerk hangt sinds 1964 een afbeelding van de Goede Herder, een beeld van André Henderickx.

De Goede Herder komt het vroegst voor in de grafkunst. De achtergrond hiervan is psalm 23: 'De Heer is mijn herder ... Hij laat mij in grazige weiden rusten.' De rust in grazige weiden werd paradijselijk en hemels opgevat. Dit betekende dus het geloof in de eeuwige rust na de dood.

Ruimere inhoud
Teksten in de evangeliën hebben later een ruimere inhoud aan de voorstelling gegeven, vooral de woorden van Jezus: 'Ik ben de Goede Herder...' Hij is dan degene die naar het verloren schaap, de zondaar, op zoek gaat. Of die zijn leven geeft voor zijn schapen, een verwijzing naar zijn dood op het kruis.
Christus als Goede Herder werd ook gezien als de leraar, wiens stem de schapen verstaan. Hiermee verwant gold hij verder als een voorbeeld voor de kerkleiders. Zo zegt nog het Tweede Vaticaans Concilie: "De bisschop moet het voorbeeld van de Goede Herder voor ogen hebben die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen.”

Toon Brekelmans
kerkhistoricus

[naar boven]


GK2008-nr03-06     [naar boven]SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
De Veertigdagentijd is al een eind op streek. Nog deze maand valt Pasen. De activiteiten van deze maand staan dan ook in het teken van de Vasten, Palmpasen en Pasen. Hoe onze parochie participeert in de jaarlijkse Vastenaktie, kunt u lezen in diverse artikelen in deze Gorzenklok.

Verder kijken we terug op een zeer feestelijke Viering op 3 februari waarin het Rozenburgs Mannenkoor te gast was en de viering opluisterde. U kunt fragmenten uit de viering bekijken en beluisteren op de site van onze kerk: www.heilighartkerk.nl

In de Gezinsviering op Palmzondag 16 maart zal het Gelegenheidskoor liederen uit de bekende musical Jesus Christ Superstar zingen. De repetities hebben plaats op maandag 3 maart, woensdag 5 maart en donderdag 13 maart. Aanvang 19.30 uur.
Als u het leuk vindt om mee te zingen, kunt u zich opgeven bij Henry de Wolf (010 - 4 26 44 17).
 
Op dinsdag 18 maart zal er weer de wijklunch worden gehouden in de zaal van onze pastorie. De lunch is een mooie gelegenheid om de onderlinge contacten in de wijk te bevorderen.
De lunch begint om 12 uur, vanaf half 12 is de pastorie geopend. Enige tijd van tevoren zal in het wijkcentrum en in onze pastorie een poster het menu bekend maken. Iedereen is van harte welkom!
Aanmeldingen bij het wijkcentrum aan de Dwarsstraat, bij Ted Konings (06 - 48 40 57 75) of Corry Smits (010 - 4 26 87 11).

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

[naar boven]

GK2008-nr03-07     [naar boven]Op donderdag 3 januari 2008 is op 75-jarige
leeftijd overleden

Johanna Elisabeth Hermse - Feelders

Gedenken wij de overledene en haar nabestaanden in onze gebeden.

[naar boven]
GK2008-nr03-08     [naar boven]Uitnodiging

Op maandagavond 10 maart 2008
wordt in de pastorie
een openbare vergadering
van het kerkbestuur gehouden.
Aanvang: 19.30 uur
Iedereen is welkom!

Twee keer per jaar nodigt het kerkbestuur parochianen en andere belangstellenden uit om de gang van zaken in onze parochie te bespreken.
De eerste openbare vergadering in 2008 zal op 10 maart a.s. plaatshebben.

Op deze bijeenkomst krijgt u informatie over onder meer de pastorale activiteiten in onze parochie, over het financiële verslag over 2007, over het onderhoud, de herinrichting en het verhuur van onze gebouwen.
En ook over hoe het bestuur denkt over de plannen van het bisdom en op welke wijze onze parochie daar medewerking aan zal verlenen.
De avond wordt afgesloten met een vragenronde waarin u zaken die u bezighouden aan de orde kunt stellen.

het kerkbestuur

[naar boven]

GK2008-nr03-09     [naar boven]Leden voor hand- en spangroep gevraagd
Onze parochie heeft veel vrijwilligers. Toch zijn er wel eens evenementen, waar plotseling wat meer mensen nodig zijn, en wie moet je dan bellen?
We zoeken mensen die op afroep beschikbaar zijn, om bijvoorbeeld broodjes te smeren, boekjes te vouwen, kerkbanken te sjouwen, grote hoeveelheden koffie te zetten, of mensen welkom te heten aan de deur bij bijzondere Vieringen. Ik noem maar een paar voorbeelden, kortom voor hand- en spandiensten.
Wie wil op een hand- en spanlijst komen te staan? Zo noem ik maar die lijst met namen en telefoonnummers van mensen op wie wij incidenteel een beroep kunnen doen.
Neem even contact op met Jolanda Konings of met Lidwien Meijer (zie achterzijde Gorzenklok).

Lidwien Meijer

[naar boven]
GK2008-nr03-10     [naar boven]Hier het laatste nieuws over de Vastenaktie 2008:

Kinderen en jongeren
Zondag 2 maart verkopen kinderen na de viering hun knutselwerkjes voor de Vastenaktie.
's Middags verzorgen de jongeren van de 12+club/ Praatpaal vanaf 17.00 uur een vastenmaaltijd (zie "VASTENAKTIE (2)" op blz. 14).

Flyers
Op de zondagen van 2 maart, 9 maart en 16 maart kunt u in het kerkboekje flyers vinden met daarin informatie over de Vastenaktie, een lezing van Nehemia, gebeden en tips hoe je kunt vasten.
Op 2 maart vindt u informatie over verzoeningswerk in Colombia, op 9 maart vakantieweken voor de kinderen van vluchtelingen en op 16 maart hulp aan de Birmese vluchtelingen in Thailand.
Wilt u meer weten over de Vastenaktie, dan ligt er achter in de kerk een Campagne– en een Liturgiekrant.

Acceptgiro en vastenzakje
In dit nummer van de Gorzenklok vindt u een acceptgirokaart, een vastenzakje en een folder over de Vastenaktie 2008. Door uw gift over te maken kunt u de Aktie ondersteunen.
Als u doneert d.m.v. het vastenzakje; achter in de kerk vindt u de Vastenaktie-emmer, waarin u het zakje kunt deponeren.
Achter in de kerk liggen ook de Vastenaktie-spaar-potjes. Deze kunt u aan de collectant geven tijdens de Palmpaasviering. We zorgen ervoor dat het gespaarde bedrag overgemaakt wordt naar de Vastenaktie.
We bevelen de bovenstaande acties van harte aan, alvast onze dank!

Werkgroep Vastenaktie

[naar boven]

GK2008-nr03-11     [naar boven]De medewerkers van
De Gorzenklok
wensen alle lezers een
Zalig Pasen!


[naar boven]GK2008-nr03-12     [naar boven]Zaterdag 1 maart 
H. Swietbert

Zondag 2 maart 
Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Zondag Laetare
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer.
Voorganger: pastoor W. Froger
1 Samuël 16,1b.6-7.10-13b / Johannes 9,1-41
Jezus hoorde dat zij de man die Hij van blindheid had genezen, verstoten hadden en Hij zocht hem op. Hij vroeg: "Gelooft u in de Mensenzoon?" De man antwoordde: "Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven," zei hij. "U kijkt naar hem en u spreekt met hem." zei Jezus. Johannes 9,35-37 
De kinderen zijn welkom in de pastorie. Zij gaan daar tijdens de Mis knutselen. Hun producten zullen zij na afloop van de Mis te koop aanbieden aan de kerkgangers. De opbrengst is voor de Vastenaktie. (Zie ook onder "KINDEREN" op blz. 11)
Even gezellig bijpraten, dat doen we in de pastorie met een kopje koffie of thee. U komt toch ook?

Vrijdag 7 maart
Eerste vrijdag
Wereldgebedsdag / HH. Perpetua en Felicitas

Zaterdag 8 maart
H. Johannes de Deo
Internationale Vrouwendag

Zondag 9 maart
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus.
Orgel: Truus Roosken
Voorganger: pater J. Miltenburg M.AFR
Ezechiël 37,12b-14 / Johannes 11,1-45
Toen Hij dit gezegd had riep hij met luide stem: "Lazarus, kom naar buiten!" De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek.  Johannes 11,43-44
U kunt na de Mis weer meedoen aan de schrijfactie van Amnesty International. Op blz. 13 kunt u lezen hoe nuttig dit is!
Natuurlijk staat de koffie of thee klaar in de pastorie. Iedereen is welkom!

Maandag 10 maart
Openbare kerkbestuursvergadering om 19.30 in de pastorie (zie "KERKBESTUUR" op blz. 6)

Woensdag 12 maart 
Pastor Lidwien Meijer houdt een lezing over het onderwerp 'Bestemming' aan de hand van ervaringen, poëzie en verhalende teksten. U bent om 19.30 uur welkom in de pastorie. (Dezelfde lezing is 's middags om 14.30 in de St. Jan/Visitatie.)

Vrijdag 14 maart 
Mirakel van het H. Sacrament te Amsterdam
(Zie "DOOR U VOOR U -2" op blz. 15.)

Zaterdag 15 maart
H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria hoogfeest

------------------DE GOEDE WEEK-------------------

Zondag 16 maart 
Palm- of Passiezondag
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het Gelegenheidskoor o.l.v. Jolanda Konings.
Toetsen: Henry de Wolf
Slagwerk: Jan Bekkers
Voorganger: pastoor R.M. Kuypers
Jesaja 50,4-7 / Matteüs 21,1-11
Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David!   Matteüs 21,8-9
Tijdens deze Viering zullen de kinderen in processie hun palmpaasstokken meedragen.
Na de Mis is er koffie en thee voor iedereen in de pastorie! 

Dinsdag 18 maart
Wijklunch om 12.00 uur, pastorie geopend vanaf 11.30 uur (zie blz. 5).

Donderdag 20 maart
Donderdag in de Goede Week
Om 09.30 uur Paasviering St. Jozefschool.
Om 13.30 uur Paasviering St. Willibrordusschool.
U bent van harte welkom deze vieringen bij te wonen.

--------------Begin van het Paastriduüm---------------

Donderdag 20 maart 
Witte Donderdag Avondmis
Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van naastenliefde.
Om 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus.
Orgel: Truus Roosken
Voorganger: pater A. Heeren S.D.B.
Jesaja 611-3a+6a+8b-9 / Johannes 13,1-15

Vrijdag 21 maart
Goede Vrijdag
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
Vasten- en onthoudingsdag
Om 15.00 uur Kruisweg
Orgel: Nel de Heer
Voorganger: Lidwien Meijer
Voor degenen die dat wensen, is er gelegenheid door henzelf meegebrachte bloemen bij het kruis te leggen.

Zaterdag 22 maart
Paaszaterdag / Stille Zaterdag

----------------Begin van de Paastijd-------------------

Zaterdag / Zondag 22 / 23 maart
Heilige Paasnacht van zaterdag op zondag
Om 22.00 uur Paaswake.
De zang wordt verzorgd door het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus. Orgel: Truus Roosken
Voorganger: pater H.J. Lieberom S.D.B.
Genesis 1,1-2,2 / Exodus 14,15-15,1

Zondag 23 maart
Paaszondag              Hoogfeest
Verrijzenis van de Heer
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: pater J.F. de Rooij S.C.J.
Handelingen 10,34a+37-43 / Johannes 20,1-18
Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Johannes 20,11-12
Ook met Pasen staat er een kopje koffie of thee voor u klaar in de pastorie. U bent van harte uitgenodigd!

Maandag 24 maart 
Paasmaandag
GEEN EUCHARISTIEVIERING

Zondag 30 maart
Beloken Pasen
Om 09.45 uur Eucharistieviering
Voorganger:
pater A. Heeren S.D.B.
Handelingen 2,42-47 
Johannes 20,19-31
Jezus kwam in hun midden staan. 'Ik wens jullie vrede!' zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zijde. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.'   Johannes 20,26b-27
We komen na de Mis nog even een kopje thee of koffie halen in de pastorie.

Maandag 31 maart
Maria Boodschap (Aankondiging van de Heer)

[naar boven]


GK2008-nr03-13     [naar boven]Veertigdagentijd
Op zondag 2 maart a.s. kunnen jullie tijdens de kerkdienst om 09.45 uur knutselen voor de Vastenaktie.
Na afloop van de Viering gaan wij ons werk verkopen aan de mensen in de kerk. De opbrengst gaat naar projecten die speciaal gekozen werden voor de Vastenaktie 2008 onder de naam: "Vergeten worden is ook een ramp"  (Zie blz. 7 en 14 voor details over de Vastenaktie)

Palmpasen
De laatste zondag van de Veertigdagentijd is Palmzondag. Zoals ieder jaar gaan we weer palmpaasstokken maken. Je bent daarvoor op vrijdagmiddag 14 maart om 15.30 uur welkom in de pastorie, Lekstraat 55. Daar staan de kale stokken en het knutselmateriaal voor jullie klaar. Jullie zorgen zelf voor de spulletjes die aan de stok moeten, bijvoorbeeld fruit, chocolaatjes, theezakjes enz. Misschien is het handig als je iemand meeneemt die jou kan helpen. Wij zorgen voor de broodhanen!
Kun je op die middag niet naar de pastorie komen, dan kun je altijd nog een kale stok komen halen, die je dan thuis kunt versieren.
In de Viering op Palmzondag 16 maart, die om 09.45 uur begint, lopen jullie in een optocht door de kerk. Iedereen kan jullie stokken dan bewonderen. Ze worden ook gezegend.
Na de viering gaan jullie iemand blij maken met die palmpaasstok. Weten jullie zelf iemand die ziek en/of bejaard is, dan breng je die stok daar naartoe. Maar als je niemand weet, dan hebben wij wel een adres voor je. We hopen dat we veel mensen kunnen verrassen met een palmpaasstok!

We hopen jullie weer te zien!
Groetjes van de werkgroep

[naar boven]

GK2008-nr03-14     [naar boven]Banneux
Dit jaar organiseert het Banneux-comite Bisdom Rotterdam voor de 75e keer (!) verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent.
Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

Een ééndaagse bedevaart op 5 mei 2008
Een tweedaagse bedevaart op 26 t/m 27 apri1 2008
Een vijfdaagse bedevaart (onder medische
begeleiding) van 23 t/m 27 mei 2008

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen bij:
Mw. A.W. Opstal - Ammerlaan
tel. 015 3693148
e-mail: paula_opstal@hotmail.com 
B.g.g.:
Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 3205872
e-mail: gerard.debruijn@planet.nl

Bezoek ook de website:
www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

[naar boven]


GK2008-nr03-15     [naar boven]Lentemiddag
Afdeling Zuid van de Zonnebloem organiseert op woensdag 2 april a.s. een lentemiddag met allerlei gezellige activiteiten.
U bent van 13.30 tot 16.00 uur van harte welkom!

[naar boven]

GK2008-nr03-16     [naar boven]Werkgroep Amnesty heeft goed nieuws
Iedereen die zich ergens voor inzet, wil natuurlijk graag weten of zijn handelingen daadwerkelijk vruchten afwerpen. Zo krijgen wij, de werkgroep Amnesty International, regelmatig de vraag of het schrijven van de brieven wel zin heeft en of het allemaal een beetje loopt bij ons in de kerk.
Over belangstelling en deelname hebben we niet te klagen. Vaak houden we aan het einde van de zondagviering maar een paar brieven over. Om de moed voor de schrijvers erin te houden, geven wij hieronder een aantal goed-nieuws-berichten die ons de laatste maanden ter ore zijn gekomen.

9 januari 2008
Amnesty International verwelkomt de afschaffing van de doodstraf in Oezbekistan vanaf 1 januari 2008, en ziet dit als een sterke impuls voor de beëindiging van deze wrede en inhumane straf wereldwijd.
Oezbekistan wordt het 135ste land in de wereld dat de doodstraf bij wet of in praktijk heeft afgeschaft. In de Oezbeekse wet is de doodstraf nu vervangen door een langdurige of levenslange gevangenisstraf.
Het enige, overgebleven land in Europa dat de doodstraf nog uitvoert is Belarus (Wit Rusland), waar de laatste gerapporteerde executie in december 2007 plaatsvond.

13 december 2007
Amnesty International heeft bevestigd dat twee Sudanezen en dertien Afghanen uit het detentiecentrum in Guantánamo Bay zijn vrijgelaten en naar hun land van herkomst zijn teruggestuurd. Momenteel worden er nog zo'n 290 gevangenen vastgehouden in het detentiecentrum in Guantánamo Bay. Amnesty zal de situatie van de ex-gede-tineerden in Sudan blijven monitoren en rapporteren over hun situatie aldaar.
Ook worden vier van de zes voormalige inwoners van Groot-Brittannië uit Guantánamo vrijgelaten. Drie van hen worden overgebracht naar Groot-Brittannië. De vierde wordt op zijn eigen verzoek teruggebracht naar zijn geboorteland Saudi-Arabië.

10 december 2007
De voorzitter van de Pakistaanse Mensenrechtencommissie, voor wie Amnesty onlangs actie voerde, werd in de nacht van 16 november vrijgelaten. Dit gebeurde nadat het detentiebevel tegen haar werd ingetrokken.
Ook 53 andere mensenrechtenactivisten zijn op borgtocht vrijgelaten. Onder hen onder andere Iqbal Haider, I.A. Rehman, brigadier Rao Abid Hameed, Shahtaj Qizilbash en Imran Qureshi, voor wie Amnesty tevens actie voerde.
De Speciaal Gezant voor de Mensenrechten. bij de VN is inmiddels teruggekeerd naar Pakistan. Ondanks het detentiebevel voor 90 dagen tegen haar, werd zij niet opgepakt.

6 december 2007
De Iraans-Amerikaanse wetenschapper Kian Tajbakhsh en vredesactivist Ali Shakeri zijn na bet betalen van een borgsom vrijgelaten uit de Iraanse Evin gevangenis. Op 8 mei 2007 werd de 59-jarige Shakeri gearresteerd op het vliegveld van Teheran. Hij werd in eenzame opsluiting vastgehouden, nooit aangeklaagd en kreeg geen toegang tot een advocaat. Alleen een van zijn broers mocht hem bezoeken. Eind september is hij vrijgelaten. Begin oktober kreeg Shakeri zijn paspoort terug en is hij naar Californië teruggekeerd.
De 45-jarige Tajbakhsh werd gearresteerd op 11 mei 2007. Hij is in september vrijgelaten en is terug bij zijn familie. Hij mag Iran echter niet verlaten zonder de goedkeuring van een rechter.

Op de site www.amnesty.nl kunt u nog meer positief nieuws vinden. Hier kunt u ook de voorbeeldbrieven terugvinden, in het geval dat u een schrijfweekend hebtt gemist.

de werkgroep Amnesty International

[naar boven]

GK2008-nr03-17     [naar boven]Vastenmaaltijd
De jongeren van onze parochie willen dit jaar opnieuw een vastenmaaltijd organiseren. Op zondag 2 maart is iedereen welkom om mee te eten; sober, maar lekker. Om 17.00 uur heten we u graag welkom, rond 17.30 uur gaan we aan tafel.
Na het eten, waar ook kort de Vastenaktie 2008 gepresenteerd zal worden, gaan de jongeren met de pet rond: het bedrag dat zij met hun kook- en serveerwerk verdienen, gaat naar de Vastenaktie.

Om een idee te hebben hoeveel mensen te verwachten, vragen de jongeren of u zich wilt aanmelden. Wie dit nog niet heeft gedaan op de lijst die achter in de kerk lag, vragen wij te bellen naar telefoonnummer 06-48 40 57 75 of te mailen naar:
jawobis@xs4all.nl. U komt toch ook?!

de jongeren v. d. Heilig Hart en de St. Jan-Visitatie

[naar boven]


GK2008-nr03-18     [naar boven]Graag vestigen wij uw aandacht op de Aktie Kerkbalans. Inmiddels is op ieder 'Gorzenklokadres' een envelop bezorgd met informatie over de Aktie en een acceptgirokaart. Om onze kerk draaiende te houden zijn wij bijna volledig aangewezen op giften en schenkingen van parochianen en kerkgangers en voor een heel belangrijk deel daarvan op de opbrengst van de Actie Kerkbalans.
Daarom durven wij weer bij u aan te kloppen.
Hartelijk dank aan degenen die al een bedrag over-maakten en alvast hartelijk dank aan degenen die dit nog gaan doen.

[naar boven]


GK2008-nr03-19     [naar boven]Stille Omgang te Amsterdam
SO’08: jongerenprogramma Stille Omgang
De 127ste editie van de Amsterdamse Stille Omgang heeft plaats op zaterdag 8 maart. De afgelopen jaren is gebleken dat steeds meer jongeren voor deze gelegenheid naar Amsterdam trekken om het eucharistisch wonder te herdenken dat daar in 1345 gebeurde. Ook in 2008 worden weer ruim 400 jongeren verwacht. Dit jaar staat het programma in het teken van het thema 'The Gift'. Black gospelkoor 'Inside Out' en dansgroep 'United' hebben hun medewerking aan de avond toegezegd.

De avond bevat voldoende verdieping. Hoe en wat is nog even een verrassing! In ieder geval zal het hoogtepunt van de avond bestaan uit het gezamenlijk lopen van de Stille Omgang afgesloten door een Eucharistieviering waarin mgr. Punt, de bisschop van Haarlem, voorgaat.

Het jongerenprogramma heeft plaats in de Mozes & Aaronkerk aan het Waterlooplein. De kerk is open om 19.15 uur; de kick-off van het programma is om 20.00 uur. Rond middernacht volgt het lopen van de Stille Omgang, en daarna de Eucharistieviering. De afsluiting is rond 02.30 uur.

Voor vragen over de mogelijkheden voor overnachting, vervoer of andere kwesties:
zie: www.stille-omgang.nl/jongeren,
bel: 06 33736985 of neem contact op met het jongerenpastoraat van het bisdom Haarlem,
tel.: 023 5112635. Aanmelding is gewenst via
aanmelding@stille-omgang.nl of via
www.jongbisdomhaarlem.nl

[naar boven]

GK2008-nr03-20     [naar boven]Rommelmarkt
Wie doet er vandaag de dag nog aan de 'grote schoonmaak'? Dat zullen er slechts weinigen zijn. Toch hopen we dat u in het voorjaar nog een soort 'opruimgevoel' over u krijgt en dat u daardoor afwilt van spullen, waarvan u vindt dat ze nog veel te goed zijn om ze met de vuilnisman mee te geven.
De oplossing van dat probleem is heel simpel. De voorjaarsrommelmarkt staat namelijk weer voor de deur (zaterdag 12 april a.s.)! Met 'n telefoontje naar Hans Ronteltap (426 42 46) maakt u een afspraak om de zaken op te laten halen of om ze aan de pastorie af te kunnen geven. Bedankt alvast!

[naar boven]

GK2008-nr03-21     [naar boven]Wie een fout wil goedpraten,
maakt er nog een bij!
Uit: Gerarduskalender:

[naar boven]

GK2008-nr03-22     [naar boven]Een klein meisje zat bij haar opa op schoot, terwijl hij haar een verhaaltje voorlas. Af en toe keek ze op van het boek en aaide over opa's wang. En dan aaide ze over die van haarzelf. Ineens zei ze: "Opa, heeft God jou gemaakt?" "Ja, schatje, God heeft mij lang geleden gemaakt." "O," zei ze, "heeft God mij ook gemaakt?" "Jazeker, kindje, God heeft jou nog niet zo lang geleden gemaakt."
Het meisje aaide weer over hun wangen en zei toen: "God wordt er wel steeds beter in, hè?"


[naar boven]


 


GK2008-nr03-23     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter: vacature 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
vacature
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17
Kerngroep Pastoraat  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:


Henk de Heer,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                       e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug