Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK MEI 2008     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 mei 2008, 20e jaargang nr.5

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart
  3 - Terugblik: rommelmarkt
  4 - Misintenties mei
  5 - Katholieke feestdagen: Pinksteren
  6 - Nieuws: sleutels, parochiecluster, WUGH, Truus-2
  7 - Van de redactie
  8 - Vormsel
  9 - Agenda mei
10 - Heilig Hartfeest
11 - Spreuk van de maand
12 - Door U voor U: bevrijding
13 - De Wissel: Avond over de Islam
14 - Onderhoud: torenuurwerk
15 - H.Hartkerk forever!
16 - Week missionarissen
17 - Oecumenische dodenherdenking
18 - Humor in de kerk
19 - Achterflap


GK2008-nr05-01     [naar boven]              11 mei 2008
           
              Pinksteren
                                     (Zie blz. 4)


[naar boven]GK2008-nr05-02     [naar boven]


De meimaand overspant dit jaar de feesten van Hemelvaart tot en met het Heilig Hartfeest.
Na Hemelvaart en Pinksteren komen er in het kerkelijk jaar nog een paar feesten om enkele 'bijzondere daden des Heren' apart te gedenken. De zondag na Pinksteren is dat Drievuldigheids-zondag. Dan vieren we het geheim van de God-in-drie personen.
Als het ware een afronding na de grote feesten die de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Jezus in het licht zetten. Jezus is de Zoon van God. Hij is mens geworden en na zijn Dood en Verrijzenis 'teruggegaan' naar de Vader en de Heilige Geest.
Op de donderdag na Drievuldigheidzondag vieren we Sacramentsdag. Witte Donderdag valt in de Goede Week, waarin we het lijden van de Heer gedenken en daarom is er weinig ruimte voor een feest. De instelling van de Eucharistie vieren we  op die donderdag op feestelijke wijze. Vroeger met uitstelling, processie en lof. Nu zijn de vieringen meer sober en verplaatst naar de zondag.
 
Het Heilig Hartfeest volgt op de vrijdag in de week na Sacramentsdag. Heel centraal in het verlossingswerk staat de Liefde en het Heilig Hart is daar het symbool van.
Voor onze parochie, met als patroon het Heilig Hart, heeft dat feest een bijzondere glans. Al jaren houden we dan een parochiefeest om alle vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. Heel het jaar door zorgen velen dat alles wat in onze parochie aan de hand is, gaande blijft. Daar gaat voor menigeen heel wat uurtjes in zitten. En dat gebeurt met veel overgave en om niet. Daarom is een blijk van waardering op zijn tijd heel erg op zijn plaats.
We hopen dat het ook dit jaar een gezellige bijeenkomst wordt. De voorbereiding is al in gang.

Met dat al komt wellicht de meimaand als Mariamaand een beetje op de achtergrond.
Dat moge zo zijn gezien de grote feesten die we deze maand vieren, maar er is vast wel gelegenheid om ook aan Maria, de Moeder Gods, te denken. Zij heeft als geen ander de 'grote daden des Heren' intensief vanaf het begin tot het eind beleefd. Zij heeft haar fiat gegeven toen de Engel Gabriël haar bezocht en zij stond onder het kruis, toen haar Zoon stierf. Zij was, wil de traditie, in de zaal van het laatste avondmaal, toen op Pinksterzondag, toen de vurige tongen op de apostelen neerdaalden. En zo staat zij aan het begin van onze kerk.

Laten we hopen dat we de feesten in onze parochie goed kunnen vieren en dat ze ons geloof mogen versterken. Laten we hopen dat ze er ook toe bijdragen dat onze geloofsgemeenschap groeit.
We hebben de komende jaren de energie en het volhardingsvermogen nodig om de weg te zoeken naar de eenwording met de parochies van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Van de ene kant onze eigenheid bewaren en van de andere kant de samenwerking bevorderen. En zo er toe bijdragen dat het Evangelie blijft klinken in onze drie Maassteden. Dat alles onder onze vertrouwde leuze: Samen sterk voor de Gorzenkerk.
Wenst u en de uwen alle goeds en Gods Zegen,

p. J.F. de Rooij scj , adm. par. 


[naar boven]


GK2008-nr05-03     [naar boven]Rommelmarkt
Waaraan we het hoge bezoekersaantal van de 23e H. Hart-rommelmarkt moeten toeschrijven, valt slechts te raden. Buiten soms buien en in het centrum een boekenmarkt en culinaire markt. Misschien dat boekenliefhebbers naar de Gorzen kwamen vanwege de schappelijke prijzen? Feit is dat de boekenafdeling een prima omzet haalde. Het bleef de hele dag door druk bij de boeken. Maar ook de LP/CD/DVD-afdeling deed het uitstekend, terwijl er de vorige rommelmarkt de klad in zat. En de glazenafdeling in de pastorie kwam tussendoor zelfs om nieuwe handelswaar vragen! Tezamen met de andere 'winkeltjes' kwamen we tot een geweldige opbrengst van 1940,77. Alleen de najaarsrommelmarkt van 2004 scoorde ietsje beter ( 2015,80).
Alle vrijwilligers weer hartelijk bedankt voor hun grote inzet bij ophalen van de spullen, opbouwen rommelmarkt, sorteren spullen, verkopen, catering, opruimen van kerk en pastorie, en de thuisbezorging van enkele grotere aankopen!!!
De volgende rommelmarkt staat gepland op zaterdag 25 oktober 2008, zelfde plaats, zelfde tijd.

Henry de Wolf

[naar boven]

GK2008-nr05-04     [naar boven]Zondag 4 mei
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Piet Schellekens, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, overledenen familie Vincent en Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 11 mei
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren,ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Jeup – Franken, Laurentius Franciscus Anthonius Meijer, Petrus Jacobus van Mil,  ouders Van der Pas – Van Mil, ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 18 mei
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard Maria Melchers, ouders Over de Vest – Franken, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 25 mei
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

[naar boven]


GK2008-nr05-05     [naar boven]
Pinksteren
Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.
De naam Pinksteren komt van het Griekse pèntèkostè, dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd.

Belofte van Jezus
Volgens het Evangelie van Johannes belooft Jezus zijn apostelen op de avond vóór zijn lijden en dood dat Hij hun de H. Geest zal zenden. De Geest zal hen voor altijd met Vader en Zoon verbinden, en hen helpen getuigenis af te leggen over de verrezen Jezus. Volgens de Handelingen der Apostelen daalde de Geest uiteindelijk inderdaad op de apostelen neer. Dat gebeurde tijdens het joodse pinksterfeest, waarop wordt stilgestaan bij de openbaring van de Tora op de berg Sinaï. Dit feest valt zeven weken na Pesach, waarop de joden de bevrijding uit Egypte herdenken. Bij de christenen is, net als bij de joden, Pinksteren de bekroning van Pasen: de uittocht van Christus uit het dodenrijk die met Pasen gevierd wordt, wordt met Pinksteren bekrachtigd door het goddelijk geschenk van de Heilige Geest.

Vurige tongen
Lucas beschrijft in de Handelingen der Apostelen hoe de apostelen op het joodse pinksterfeest in Jeruzalem bijeen zijn. "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf" (Handelingen 2, 1-4).

Vreemde talen of dronkemansgelal?
Lucas schildert de neerdaling van de Geest als een wonderbaarlijke gebeurtenis. Het wonder mist zijn uitwerking op de buitenwereld, en dan met name op de in Jeruzalem aanwezige buitenlanders, natuurlijk niet: "Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: "Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? (…) Wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God." Ze stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: "Wat heeft dit te betekenen?" Maar anderen zeiden spottend: "Ze zitten vol zoete wijn." (Handelingen 2, 5-13)

Universele taal
De theologische betekenis van het taalwonder heeft in ieder geval te maken met de katholiciteit van de H. Geest. 'Katholiek' betekent letterlijk 'universeel'. De Geest, zo wordt met Pinksteren duidelijk, laat zich verstaan aan eenieder die er oor voor heeft. Gods liefde openbaart zich voortaan niet langer aan één volk maar aan alle volken, rassen en talen. De apostelen zijn de vertolkers van de taal om het Evangelie in heel de wereld te verkondigen van goddelijke liefde en zijn daardoor toegerust.

Geboorte van de Kerk
De katholieke traditie ziet in de Pinkstergebeurtenis zoals Lucas die in de Handelingen beschrijft, de geboorte van de Kerk. Door de kracht van de Geest presenteert de Kerk zich voor het eerst aan de wereld, te beginnen in Jeruzalem, het centrum van de joodse godsdienst. In Handelingen staat beschreven hoe Petrus na de neerdaling van de Geest als eerste van de apostelen naar voren treedt en zich richt tot de 'joodse mannen en bewoners van Jeruzalem'. Petrus, de man die op Goede Vrijdag zijn Heer nog driemaal verloochend had, neemt nu onbevreesd het woord en legt aan de hand van de Heilige Schrift uit dat Jezus de Messias is. Petrus roept na zijn toespraak de toehoorders op zich te bekeren, met resultaat: Die zijn woord aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten (Handelingen 2, 41).

'Hij ademde over hen'
In het Nieuwe Testament wordt nog een andere wijze beschreven waarop de apostelen de Geest ontvangen. Tijd van handeling is de avond van de dag der Verrijzenis.
Het Evangelie van Johannes beschrijft dat Jezus die avond zijn apostelen uitzendt met de woorden: "Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie." Johannes vervolgt: 'Na deze woorden ademde Hij over hen. "Ontvang de heilige Geest", zei Hij. "Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden."' (Johannes 20,19-23) De Heilige Geest wordt hier dus gelijkgesteld met de adem van Christus. Aan deze 'beademing' is bovendien een volmacht verbonden: de apostelen mogen in naam van Christus zonden vergeven.
De aangehaalde tekst van Johannes wordt op Pinksterzondag tijdens katholieke Eucharistievieringen voorgelezen.

(bron: www.katholieknederland.nl)

[naar boven]


GK2008-nr05-06     [naar boven]Reservesleutels
In april is het twee keer voorgekomen dat de kerksleutels zoek waren. De laatste keer was het H. Hartkoor de dupe omdat iemand de sleutels in z'n zak had gestoken en na werkzaamheden - met de kerksleutels - huiswaarts was gegaan. En dan is het een zoekplaatje wie de sleutels heeft…
Nog dezelfde maand zijn reservesleutels aangeschaft. Iets dat eigenlijk al eerder gedaan had moeten worden. Want wat als de sleutels echt kwijt zijn? Niemand zit te wachten op het forceren van een monumentale en oersterke kerkdeur.
Eind goed, al goed, zullen we maar zeggen. Voor de 'insiders': de kerk-reservesleutels hangen bij de overige reservesleutels.

Parochiecluster Nieuwe Maas
In tegenstelling tot eerdere geluiden, zijn er voor de zomervakantie geen gemeenschappelijke activiteiten met onze mede-clusterparochies in Schiedam-Noord, Vlaardingen en Maassluis. Het bleek organisatorisch te lastig om aan te sluiten bij activiteiten waarvan de voorbereiding in deze parochies al in gang is gezet.

WUGH in de H. Hartkerk
Van donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni zal de Pinkstergemeente WUGH (Werk Uit Gods Handen) in ons kerkgebouw een aantal kerkdiensten houden. De WUGH is vijf jaar geleden door een predikant opgericht en kerkt sindsdien in de Bethelkapel in onze wijk. Haar lustrum viert de gemeente met een vierdaagse conferentie, bestaande uit kerkdiensten met veel zang, het Woord en gebed. Na afloop van de diensten komen de kerkgangers en hun gasten uit andere pinkstergemeenten informeel samen in de pastorie.
De zondagse vieringen van onze parochie en de Engelstalige gemeenschap en het koffiedrinken na afloop zullen van de WUGH-activiteiten geen hinder ondervinden.

Truus-2
Ter aanvulling op eerdere berichtgeving over de aanschaf van onze nieuwe stencilmachine met de welluidende naam "Truus-2": Vanaf deze plaats willen wij graag de firma Linde-Hoekloos danken voor de fantastische bijdrage van 1000.
Truus-2 is een prachtmachine, die soms zelfs iets te modern is voor onze drukkers…
(zie "VAN DE REDACTIE" hieronder).

[naar boven]

GK2008-nr05-07     [naar boven]Foutje
Het zal de aandachtige Gorzenkloklezer beslist niet zijn ontgaan: in het aprilnummer stond een raadselachtig stukje te lezen. Het was het artikel van de werkgroep Vastenaktie op blz. 5. In plaats van de bedragen die de Vastenaktie op verschillende manieren had opgeleverd, stond een aantal kruisjes! "Vast 'n prijsvraag", moet u gedacht hebben. Maar nee, het was een slordigheidje van de redactie.
Met onze nieuwe stencilmachine Truus-2, die direct op de computer is aangesloten, is de tussenstap van het afdrukken van papier op de PC-printer komen te vervallen. Waardoor de rode kruisjes van gegevens die nog moeten worden ingevuld, niet meer direct in het oog springen.
U heeft van ons nog tegoed de opbrengst van de Vastenaktie. Deze bedraagt 1861,12. Een kleine 600 meer dan vorig jaar!
Hartelijk bedankt en onze excuses voor het ongemak.

Hans Ronteltap

[naar boven]
GK2008-nr05-08     [naar boven]


Vuurdoop en H.Vormsel
Deze maand staan er twee bijzondere gebeurtenissen op het programma van de vormelingen van de H.Hartparochie en de St.Jan/Visitatieparochie:

André Kersbergen
Lesley Keijzer
Chiara Tjin
Talitha Tjin
Berend Visée

Op zaterdag 10 mei doen ze samen met 1200 andere jongeren uit het bisdom mee aan het Pinksterspektakel De Vuurdoop. Het programma begint met een welkom door de bisschop, gevolgd door een spectaculaire opening. Daarna zijn er workshops, die elk uur wisselen. De diverse workshops zijn: theater, beklimming van de toren en een rondgang door de gewelven, waar het Spook van de Kathedraal wordt ontmoet. Tevens is er een drietal ontmoetingen met mensen die iets vertellen over hun beroep èn hun inspiratie. De ontmoeting heeft als thema de ontwikkelingshulp.
Het was bij het drukken van deze Gorzenklok nog niet bekend of onze jongeren zijn ingedeeld in het ochtend- of middagprogramma.

25 Mei worden de jongeren, tezamen met ongeveer twintig andere jongeren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, gevormd door onze bisschop, mgr. Van Luyn. Dit vindt plaats om 15.00 uur in de kathedrale kerk, Mathenesserlaan 307 te Rotterdam. U bent van harte uitgenodigd dit mee te vieren.

[naar boven]


GK2008-nr05-09     [naar boven]Donderdag 1 mei
Hemelvaart van de Heer, hoogfeest
GEEN EUCHARISTIEVIERING

Vrijdag 2 mei 
Eerste Vrijdag

Zaterdag 3 mei 
HH. Filippus en Jacobus, apostelen

Zondag 4 mei
Zevende zondag van Pasen
Begin van de week voor de
Nederlandse Missionaris
Nationale Dodenherdenking
Wereldcommunicatiedag
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer.
Voorganger: Lidwien Meijer
Handelingen 1,12-14 / Johannes 17,1-11a
Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.  Johannes 17,6b-8
Na de Mis is er een deurcollecte voor de Nederlandse Missionaris en natuurlijk staat er voor iedereen een kopje koffie of thee klaar in de pastorie.
Om 19.00 uur oecumenische dodenherdenking in de Lutherse kerk (zie aankondiging).

Maandag 5 mei
Bevrijdingsdag
Kerkbestuursvergadering om 19.30 uur

Dinsdag 6 mei
H. Domenico Savio, salesia

Donderdag 8 mei 
H. Maria, middelares van alle genade

Zondag 11 mei 
Pinksteren, hoogfeest
Einde van de week voor de Nederlandse Missionaris
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus. Orgel: Truus Roosken. Voorg.: pastoor W. Froger
Handelingen 2,1-11 / Johannes 20,19-23
Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.'  Johannes 20,21-22
Na de Mis rekenen de medewerkers van Amnesty International weer op uw 'schrijfbereidwilligheid'. Daarna wordt er op u gerekend in de pastorie: een kopje koffie of thee staat daar voor u klaar.

Maandag 12 mei 
Tweede Pinksterdag:  GEEN VIERING
Dag van de Verpleging
11 t/m 14 mei IJsheiligen: resp. HH. Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifatius van Tarsus

Dinsdag 13 mei
Onze Lieve Vrouw van Fatima
Om 12.00 uur wijklunch in de pastorie (zie onder "H. Hartkerk forever")

Woensdag 14 mei 
H. Mattias, apostel

Vrijdag 16 mei
H. Johannes Nepomuc

Zondag 18 mei 
Heilige Drie-eenheid, hoogfeest
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorg.: pastoor R.M. kuypers
Exodus 34,4b.5-6.8-9 / Johannes 3,16-18
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3,16
Uitnodiging aan alle kerkgangers: kom na de Mis naar de pastorie voor een gezellig kopje koffie of thee!

Zaterdag 24 mei
O.L.V. in 't Zand, Roermond
H. Maria, hulp van de Christenen, patrones van de Salesianen

Zondag 25 mei
Sacramentsdag, hoogfeest
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor.
Voorg.: pastoor A.A. van Well
Deuteronomium 8,2-3+14b-16a / Johannes 6,51-58
Jezus sprak: "Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam."  Johannes 6,51
Voor het koffiedrinken in de pastorie na de Mis is iedereen van harte uitgenodigd!

Maandag 26 mei 
H. Filippus Neri
Onze Lieve Vrouw ter Nood (Heiloo)

Dinsdag 27 mei
H. Augustinus van Canterbury
(Kantelberg, Engeland)

Vrijdag 30 mei
Heilig Hart van Jezus, hoogfeest
(Het vrijwilligersfeest wordt gevierd op vrijdag 6 juni, zie hieronder)
H. Jeanne d'Arc

Zaterdag 31 mei 
Bezoek van de heilige Maagd Maria aan haar nicht Elisabeth (O.L.V. Visitatie)

[naar boven]
GK2008-nr05-10     [naar boven]Het Heilig Hartfeest is eigenlijk op vrijdag 30 mei, maar de feestavond voor alle vrijwilligers van de kerk vieren we een week later: op vrijdagavond 6 juni.  Als het goed is heeft elke vrijwilliger thuis al een persoonlijke uitnodiging gehad of hij is nog onderweg.
Mocht ik nog iemand vergeten zijn… bel me even… want hoe meer zielen hoe meer vreugd en twee weten meer dan een…

Natuurlijk beginnen we de avond om 19.30 uur traditiegetrouw met een Viering in de kerk. Het thema is: "Waar gaat mijn hart naar uit?".
Lidwien gaat voor en ons H. Hartkoor zingt.
Overigens zijn álle parochianen welkom in deze Viering!

Mocht u een mooie wens/tekst of een gedicht aan deze viering willen toevoegen neem dan contact op met Lidwien Meijer, tel: 426 60 32 of via haar e-mail:  l.meijer@alice.nl.
U kunt uw bijdrage eventueel schriftelijk indienen, dan wordt hij voorgelezen als u dit liever niet zelf doet.

Aansluitend verplaatsen wij ons naar de pastorie en zal het feest met elkaar gemaakt moeten worden. Maar ook daarin zijn wij sterk in de Gorzenkerk! Dus dat gaat zeker lukken!

Feestelijke groeten van Mary de Kok
tel. 010-4264198

[naar boven] 


GK2008-nr05-11     [naar boven]


'Wees de verandering
die je in de wereld wilt zien'

      Mahatma Gandhi
 

[naar boven]


GK2008-nr05-12     [naar boven]Bevrijding
Zondag 4 mei, Dodenherdenking. We herdenken degenen die op de een of andere manier slachtoffer zijn geworden van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op verschillende plaatsen in het land zijn herdenkingsdiensten, terwijl 's avonds een minuut stilte in acht genomen wordt om stil te staan bij de gevallenen van toen.

Samen met het feestelijke van Bevrijdingsdag willen we het besef levend houden dat wij bevrijd zijn, bevrijd van alle dictatuur en onderdrukking. Maar toch mag het inzicht dat we vrij zijn nooit in de vergetelheid raken, vrij in denken, spreken en geloven. Maar is dat wel zo? Zijn wij vrij in ons denken, spreken en geloven? Aan de ene kant wel. Wij leven vandaag de dag in een democratie, en onze vrijheden zijn in de Grondwet vastgelegd. Maar aan de andere kant lijken wij ook steeds banger te worden. Bang voor het vreemde, de anders-denkende, de anders gelovende.

Kerker van de ziel
Plotseling stond Jezus in hun midden en zei: "Vrede zij u." De evangelieperikoop Lucas 24,35-48 werd geschreven voor een Hellenistisch, Grieks sprekend publiek. Niet vreemd wanneer je bedenkt dat voor vele Grieks sprekenden het geloof in de lichamelijke verrijzenis niet zo vanzelfsprekend was. Sterker: voor de meeste Grieken was het lichaam het minderwaardige deel van de mens, de kerker van de ziel. Men zag de dood als een bevrijding van de ziel uit die 'kerker'. De joodse voorstelling van een lichamelijke opstanding kwam hen dan ook als zeer vreemd voor.

Vanuit deze achtergrond wordt de nadruk duidelijk waarmee Lucas de lichamelijke verschijning van Jezus beschrijft. Natuurlijk weet Lucas dat het verrezen lichaam van de Heer 'anders' is, niet onderhevig aan de wetten van tijd en ruimte. Het is juist daarom dat het verschijnen van Jezus zo verrassend wordt ge-formuleerd: plotseling stond Hij in hun midden. De leerlingen waren niet overtuigd: "In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien." Verlamd van angst en door twijfels overmand na het lijden en sterven van Jezus, waren ze niet in staat om de verrezen Heer te herkennen. Maar Jezus nam hun twijfel, verbijstering en schrik afdoende weg.
"Waarom zijt ge ontsteld", vroeg Hij hun, "en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf." Door hier naar te kijken blijkt de identiteit van de Verrezene identiek met de gekruisigde Heer, die zij lichamelijk kenden. Overtuigd van Jezus' verrijzenis moesten ze wel getuigen van de blijde boodschap. De boodschap dat de Heer leeft, de boodschap van vrede en verzoening.

 Ligt hierin nu eigenlijk niet het grote geheim? Door het overwinnen van angsten en twijfels konden de leerlingen de verrezen Heer herkennen, en in vrijheid verkondigen onder alle volkeren. Doordat de gesloten deuren van hun hart geopend werden, kon de Heer ook in hun hart verrezen zijn. Deze aanvaarding kon niet resulteren in een passieve houding, maar riep op tot verantwoordelijkheid, tot verkondiging in woord en daad. En geldt dat dan nu ook niet voor onze vrijheden: ons vrij-zijn in denken, spreken en geloven? Totalitaire regimes kunnen dan nog zo vaak van hun tronen worden gestoten, 4 en 5 mei nog zo vaak gevierd worden, en vrijheden nog zo vaak verwoord zijn in dikke wetboeken, maar wanneer het niet leeft in ieders hart, een hart dat vrij is van elke angst voor het andere, dan …

Drs. Max. G.L. van de Wiel, pr.
KRI, werkgroep Liturgie en Pastoraat

[naar boven]


GK2008-nr05-13     [naar boven]Avond over de Islam
De Islam is een wereldgeloof waar veel over 'gezegd' wordt; zowel door mensen onderling als in de media. Doorgaans is dat een wat negatieve kijk op de Islam, maar wat houdt de Islam nu eigenlijk in? Hoe en wanneer is deze godsdienst ontstaan? Hoe gaan de moslims in de moderne tijd en in ons land om met hun geloof?
Juist in deze wat woelige tijd is het zaak om in dialoog en samenwerking wat meer begrip voor elkaar te krijgen.

Om daar een beginnetje mee te maken is er op donderdag 22 mei a.s. in DE WISSEL een informatieavond over de Islam. In samenwerking met de 'Stichting Islam en Dialoog' wordt een aantal basisaspecten van de Islam belicht. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen en hopelijk komen we tot een levendige discussie.

Donderdag 22 mei 2008, aanvang 20.00 uur

Inloophuis DE WISSEL
Broersveld 123,  Schiedam

[naar boven]


GK2008-nr05-14     [naar boven]Torenuurwerk
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 april heeft de firma Elderhorst onderhoud gepleegd aan het toren-uurwerk. De klepels van de huwelijksklok en de rouwklok hebben een nieuw ophangingsysteem gekregen en een nieuwe verflaag. De gewichtjes aan de slinger van het torenuurwerk zijn afgesteld. Enkele lampjes van de verlichte wijzerplaten zijn vervangen. En twee vrijwilligers, Wim van der Hoeven en ondergetekende, hebben een minicursus ontvangen over hoe de klok en het slagwerk bij te stellen. Opdat de bewoners van de Gorzen weer op de torenklok kunnen vertrouwen.

Geheel toevallig kwam tijdens de uitleg bij het uurwerk oud-acoliet Frans Bel binnenlopen, met een krantenartikel uit 1977 voor onze internetsite. Dat jaar ontving de halve eeuw oude kerk als geschenk van de parochianen een gereviseerd uurwerk. Op de grootste foto poseren de acolieten Frans Bel, Hans Leliveld en Ruud Dries bij het uurwerk. Op andere foto's o.a. pastoor Donkers, misdienaar Ted Konings, communicantje Ronald Rieken en voormalige kerkmeesters als Jos van der Aart en Wim van der Pas.In 1977 heeft het uurwerk nieuwe wijzerplaten gekregen, afkomstig van de Bethelkerk. Het uurwerk hoefde niet meer met de slinger te worden opgewonden (waar in de jaren zestig en zeventig Frans Bel en ondergetekende hun krachten toen op botvierden). Elektromotoren zouden dit voortaan automatisch doen. De slinger werkt nog wel! De revisie van 1977 was de eerste klus in onze parochie van de kerkklokspecialisten Elderhorst. Dezelfde heren als 31 jaar later de minicursus gaven!

Frans Bel bleek nog veel van het uurwerk af te weten. Ook zonder cursus wist hij nog hoe de tijd van het uurwerk aan te passen. Onduidelijkheid heerste over de aanwezigheid van een Angelusklok. Het plaatstaaluurwerk ('bed-uurwerk') uit 1927 bezit weliswaar een Angelusluidwerk en in de klokkenstoel boven in de toren is plaats voor een derde klok, een Angelusklok. Maar of zo'n klok voor de oorlog in de toren heeft gehangen? Misschien weet een oudere parochiaan hier meer over te vertellen? Reacties graag bij de Gorzenklokredactie!

Henry de Wolf

Een uitgebreide fotoserie van het uurwerk, de luidklokken en de minicursus kunt u bekijken op onze internetsite: H.HART-FOTOGALERIJ

[naar boven]

GK2008-nr05-15     [naar boven]Samen sterk voor de Gorzenkerk
Zondag 20 april is tijdens de viering, net als twee jaar geleden het Sacrament van de derde levensfase toegediend aan ruim 25 ouderen van onze parochie. Pastoor Kuypers en Lidwien Meijer gingen samen voor in deze viering. Het was een mooie plechtigheid die voor vele betrokkenen kracht en licht heeft gegeven.
Tijdens de plechtigheid zijn er foto's gemaakt. Belangstellenden voor een afdruk kunnen zich vervoegen bij ondergetekende.

Diezelfde zondag togen vier jongeren, Brian, Jasper, Lesley en Marloes, naar de St.Jan/Visitatie-kerk om daar auto's te wassen en taart te verkopen. De kerkgangers waren zeer enthousiast. De opbrengst van 168,20 is bestemd voor het bestrijden van de kosten van de reis naar Sydney, komende zomer. In Sydney zullen in juli de Wereldjongerendagen worden georganiseerd. Een grootse bijeenkomst van katholieke jongeren uit heel de wereld. U hoort er vast meer over de komende tijd.

Op zaterdag 26 april is er in de pastorie een kledingactie gehouden voor de stichting Mensen in Nood. Toen 's middags de vrachtwagen voorreed, konden er 97 plastic zakken en enkele dozen worden ingeladen! De chauffeur keek bedenkelijk: "als ik dat er allemaal maar inkrijg. En ik moet dadelijk als laatste adres ook nog naar de Jacobuskerk." Een vrachtwagen vol betekent tegen de 1000 zakken. Kortom: een mooie opbrengst in Schiedam.

Deze maand zal weer een wijklunch worden gehouden in de pastorie. Deze keer op 13 mei a.s. Aanvang: 12 uur. Een ieder is weer van harte welkom. Het menu wordt enige tijd vooraf bekend gemaakt in onze pastorie en in het wijkcentrum in de Dwarsstraat. Opgeven kunt u zich in het wijkcentrum of bij Ted Konings (06 – 48 40 57 75) of Corry Smits (010 – 4 26 86 48). 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl
telefoon: 010 – 4 26 44 17

[naar boven]

GK2008-nr05-16     [naar boven]Abrazo! 
Ontmoetingen met missionaire werkers in Mexico

De Week Nederlandse Missionaris wordt dit jaar gevierd van 5 tot en met 12 mei aanstaande.
Tijdens deze week worden collectes gehouden voor het werk en persoonlijk welzijn van Nederlandse missionarissen en missionaire ontwikkelingswerkers. Het thema is dit jaar Abrazo!

Abrazo - een warme omhelzing
Abrazo betekent in het Spaans omhelzing. Abrazo staat ook voor persoonlijke inbreng, contact of ontmoeting. Het wordt als welkomstgroet gebruikt maar ook bij een afscheid. Contact en ontmoeting zijn voor mensen met een missie van essentieel belang. Net als missionair werk is een Abrazo, een omhelzing, wederzijds. Voor een Abrazo moet je minstens met z'n tweeën zijn. De warmte van een omarming is voor twee mensen voelbaar. De warmte van een spreekwoordelijke omhelzing is voor de inspiratie van missionarissen en missionaire ontwikkelingswerkers onmisbaar.

Jaarlijks bundelt katholiek Nederland haar krachten tijdens de Week Nederlandse Missionaris (WNM) voor de ondersteuning van het werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en hun opvolgers, de missionaire ontwikkelingswerkers. In die week wordt in alle Nederlandse parochies gecollecteerd. Ook verstuurt de WNM tijdens de campagne een mailing aan tienduizenden donateurs, die het missionaire werk in het Zuiden al jarenlang een warm hart toedragen.

Meer informatie over de WNM vindt u op:
www.weeknederlandsemissionaris.nl
De WNM geeft in deze periode ook een boekje uit in de reeks Mensen met een Missie. Dit jaar bevat de uitgave tien levendige portretten van inspirerende en boeiende missionaire werkers in Mexico. Priesters, religieuzen en leken, mannen en vrouwen, Nederlanders en Mexicanen. Hun geestkracht staat centraal. Het werk wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Week Nederlandse Missionaris.

U kunt het boekje Un Abrazo bestellen via
 www.weeknederlandsemissionaris.nl of door een briefje te sturen naar CMC Mensen met een Missie, Postbus 16442, 2500 BK Den Haag

De Week Nederlandse Missionaris werft fondsen voor de uitzending van missionaire lekenwerkers, die in de traditie staan van onze missionarissen. Verder vormt de Week Nederlandse Missionaris een bron van steun voor Nederlandse missionarissen met onder meer cursussen, opleidingen en lectuur. Gedenk de Nederlandse missionaire traditie tijdens de kerkcollecte in het Pinksterweekend, of maak uw gift over aan:
Giro 676, Bank 64.45.33.676 t.n.v.:
Week Nederlandse Missionaris, Den Haag.

[naar boven]


GK2008-nr05-17     [naar boven]RAAD VAN KERKEN SCHIEDAM


OECUMENISCHE DODENHERDENKING 2008
SOLIDARITEIT: DE RUGGENGRAAT VAN VRIJHEID

Zondag 4 mei 2008 in de Evangelisch Lutherse Kerk
Lange Nieuwstraat 219, Schiedam
Aanvang: 19.00 uur - Voorganger: Jan Jetse Bol
m.m.v. het Jacobuskoor en de Lutherse Cantorij o.l.v. Hans Jansen

[naar boven]

 


GK2008-nr05-18     [naar boven]
Processie Sacramentsdag


[naar boven]


 


GK2008-nr05-19     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter: vacature 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
vacature
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17
Kerngroep Pastoraat  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:


Henk de Heer,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                       e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug