Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK SEPTEMBER 2009     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 september 2009, 21e jaargang nr.08

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK SEPTEMBER 2009

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart
  3 - Werelddierendag
  4 - Spreuk van de maand
  5 - Misintenties september
  6 - Cluster Nieuwe Maas: overleg stuurgroep - moderator
  7 - Open monumentendag: 12 september
  8 - Raad van Kerken: dag van de kerken op 19 september
  9 - Historie Gorzenkerk: souterrain, onderkerk, kelder, crypte
10 - Boeken: Voor wie ik liefheb wil ik heten (N.M. Min)
11 - Agenda september
12 - Oproep-1: vrijwilligers schoonmaak, bloemen, bezorging, gezinsviering, bezoek
13 - Zonnebloem: herfstmiddag 30 september
14 - Vredesweek 2009
15 - Familieberichten: overlijden hr. Gosens
16 - Oproep-2: reünie Dukdalf 1968-1973
17 - Heiligen: moeder Teresa
18 - Bisdom: boek van bisschop Van Luyn
19 - H.Hartkerk for ever!
20 - De Weerklank: inloopmiddag kankerpatiënten
21 - Ledenadministratie
22 - Nieuws: slang, startzondag, filmavond, rommelmarkt, mgr. Vismans 75
23 - Humor in de kerk
24 - Achterflap     5 september 2009        
        
  
          Z. Moeder Teresa
             van Calcutta

                                (zie blz.15)Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK SEPTEMBER 2009


[naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
secretaris:
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
secretaris@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug